Christipedia.nl

Van $1

  Christipedia.nl is een bijbelgetrouwe internet-encyclopedie (in wording), met onderwerpen die voor christenen interessant zijn. Het is een middel om kennis en informatie samen te brengen en te delen. Christipedia is een sociaal medium: ieder die de grondslag onderschrijft kan een bestaand artikel aanpassen of een nieuw artikel starten. 

  op_elkaars_schouders_staan.jpg

  De informatie groeit door bijdragen van gelovigen die de Bijbel hoog houden en uit verschillende kerken afkomstig zijn. Zij kunnen ieder op eigen houtje een bijdrage leveren, wanneer het hun uitkomt. Wie meedoet werkt direct op een pagina en kan een artikel verbeteren of aanvullen, naar een boek of website verwijzen, een nieuw artikel beginnen, een afbeelding plaatsen, enz. Er is daarbij geen werklast of tijdsdruk. Het aantal en de kwaliteit van de artikelen zal door aanvulling en verbetering een opgaande lijn vertonen. 

  Laatste bijdragers:

  Laatst aangepaste pagina's: Recente wijzigingen

  Voor de schrijvers is de Bijbel het onfeilbare woord van God, dat betrouwbaar en gezaghebbend spreekt over God en mensen, de zichtbare en de onzichtbare wereld, verleden, heden en toekomst. De Heilige Schrift werpt licht op tal van onderwerpen, verrijkt onze kennis en is een lamp op ons levenspad.

  Ps 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
  Ps 119:130  Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

  Christipedia: samen schrijven ten behoeve van de gemeente van God. Wil ook u/jij meedoen?

  Waarom Christipedia?

  De manier waarop mensen informatie opzoeken is veranderd. Internet wordt steeds meer de eerste bron waaruit geput wordt, in plaats van de boekenkast thuis of de bibliotheek buitenshuis. 

  Veel christenen zijn individueel bezig om informatie op internet te plaatsen. Meestal kan wel op de aangeboden informatie worden gereageerd, maar kan die niet door anderen worden aangepast of aangevuld. Vaak is niet duidelijk wie er achter een site zit, wat men gelooft, wie een pagina heeft geschreven en wanneer dit is gebeurd. En niet alle aangeboden informatie is bijbels verantwoord te noemen.   

  Zogenoemde sociale software biedt christenen nieuwe mogelijkheden voor samenschrijven via internet op een transparante manier. Christipedia maakt gebruik van deze software[1], net als Wikipedia.

  Christipedia is geen vervanging of concurrent van Wikipedia, maar verschilt hiermee op punten als:

  • de zienswijze: een bijbelgetrouw, orthodox-christelijk perspectief[2]
  • de beperking: voornamelijk onderwerpen die voor christenen interessant zijn
  • de nadruk: voor christenen interessante aspecten krijgen nadruk, bijv. de toestand van de kerk in een land
  • het uitbreiding: extra informatie, bijv. profetische bijbelpassages aangaande Iran
  • de verdieping: sommige (vooral geestelijke) aspecten worden dieper behandeld

  Christipedia biedt de mogelijkheid om binnen een bijbelgetrouwe context samen te schrijven, God te eren en Zijn gemeente te dienen. Wikipedia is een nuttig, sociaal en coöperatief kennisproject, Christipedia is dit in een christelijke context, zoals de Friese wikipedia dat is in een Friese context (Fryske Wikipedy, gestart in 2002).

  Op_elkaar_schouders_silhouetten.jpg

  Veel christenen bestuderen de bijbel en hebben nuttige aantekeningen op hun PC staan. De notities leiden echter na gebruik een eenzaam bestaan in een kastje dat voor anderen ontoegankelijk is. Op Christipedia kunnen christenen hun kennis meedelen en elkaars kennis aanvullen. Samen weet je meer, samen kun je meer, samen schrijf je beter.

  Hopelijk ontstaat er zo een interessante, betrouwbare, rijke en groeiende bron van informatie, een plek waar jong en oud met vragen terecht kunnen voor een eerste christelijke oriëntatie, een webstek waaraan het christelijk onderwijs in kerk en op school lesmateriaal kan onttrekken.

  Wil je meeschrijven op Christipedia of taken van beheer en toezicht uitvoeren, laat het weten! Zie Meeschrijven.                      

  Kenmerken

  Kenmerken van de internet-encyclopedie Christipedia: 

  Doelgroep: Nederlandssprekende christenen in Nederland, Vlaanderen en elders in de wereld

  Onderwerpen: die christenen aangaan of voor hen interessant zijn, direct of indirect.

  Grondslag: vooral de Bijbel, zie verder Grondslag . De grondslag schept ruimte én beperkt, zoals de krijtstrepen ter belijning van een speelveld.

  Co-creatie: Christipedia berust als sociaal medium op het gezamenlijk werken aan artikelen. Samenschrijven en onderlinge correctie. Niet een redactieraad, maar de mee-schrijvers bepalen de inhoud. Een geringe of aanzienlijke bijdrage - bijv. het verbeteren van een spelfout of het opstellen van een omvangrijk artikel - dat maakt voor het al of niet kunnen meedoen niet uit. Ook lezers van Christipedia kunnen de tekst verbeteren (zie Meeschrijven). 

  Informatieverwerking: samenvoegen en ordenen; vermelding van bronnen; revisiehistorie; de Bijbel als een bron van informatie; 

  Multimediaal: niet alleen tekst, ook afbeeldingen, geluid, video. Christipedia zal videomateriaal benutten dat elders (bijv. op Youtube) beschikbaar is.

  God erend: in artikelen kan God / Jezus Christus de eer worden gegeven voor wat Hij doet of heeft gedaan.

  Opbouwend: artikelen kunnen opbouwende ('stichtelijke') passages, liederen of videofragmenten bevatten. Een opbouwende passage kan bijvoorbeeld een woord van de bekende Engelse prediker Spurgeon zijn. In het artikel over de hemelvaart is de tekst van het lied 'Op een lichte wolkenwagen' opgenomen. In het artikel over de uitdrukking Hosanna is te horen een bekend en prachtig lied van Mahalia Jackson waarin het woord "Hosanna" voorkomt. 

  Beoordelend: artikelen kunnen beoordelingen bevatten, bijvoorbeeld een bijbels gefundeerde beoordeling van de celibaatsplicht. Met de Bijbel heeft Christipedia een bredere basis voor beoordeling dan alleen de natuurlijke rede (verstand en zintuiglijke ervaring).

  Verdedigend: in kwesties waarin kritiek op (overtuigingen van) christenen wordt uitgeoefend, kan het standpunt van christenen worden verdedigd.

  Evangeliserend: de blijde boodschap van het heil in Christus wordt, mits van toepassing, hier en daar verkondigd, zie bijvoorbeeld 'Gered door een aardbeving' in het artikel Aardbeving

  Humor: encyclopediën zijn meestal alléén maar serieus en zakelijk. Christipedia bevat ook korreltjes (gepaste en beschaafde) humor. In het artikel over UFO's bijvoorbeeld is een grappig filmpje te zien over een in scène gezette neergestorte UFO

  Vrij gebruik: Christipedia hanteert een internationale standaardvergunning van Creative Commons voor het onder zekere voorwaarden vrij gebruik van haar informatie door anderen (zie licentie).

  Voetnoot

  potloden.jpg

  1. ↑ De Nederlandse minister van onderwijs riep in 2008 docenten op om met die techniek samen lesmateriaal te ontwikkelen. Hij ziet de kansen die de techniek biedt, wij zien ze ook.

  2. ↑Op Wikipedia zijn uitspraken als Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven of Jezus Christus is uit de doden opgestaan geen lang bestaan beschoren, ook niet in een artikel over Jezus. Zo'n uitspraak zal worden weggehaald of gewijzigd in bijvoorbeeld In het Johannesevangelie noemt Jezus Zichzelf de weg, de waarheid en het leven of Volgens orthodoxe christenen is Jezus de weg, de waarheid en het leven. Dit is begrijpelijk gezien de grote levenbeschouwelijke verschillen tussen de vrijwilligers die meeschrijven aan Wikipedia en het 'neutraliteitsstandpunt' van de encyclopedie. Op Christipedia daarentegen zijn heilsfeiten geen meningen, maar ... feiten.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.