Babylon

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Babylon

  Babylon of Babel was de beroemdste, door Nimrod gebouwde stad van het oude Mesopotamië, de hoofdstad van het oude Babylonische rijk. Door Babel stroomde de rivier Eufraat, die de stad in twee helften deelde. Tegenwoordig heet de plaats Hillah. 

  'Babylon' is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Babel'. De naam Babel betekent in het Hebreeuws 'verwarring'. De naam is ontleend aan de spraakverwarring die God teweegbracht toen de mensheid - nog één volk en één van spraak - een stad en een hoge toren bouwde en zich een naam wilde maken, om te voorkomen dat men over de hele aarde verstrooid zou raken, hoewel God Noach en de zijnen bevolen had de aarde te vervullen.

  Ge 11:4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!
  Ge 11:5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren,
  Ge 11:6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.
  Ge 11:7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.
  Ge 11:8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad.
  Ge 11:9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.

  (HSV)

  De oudst bekende buitenbijbelse naam voor Babel is de Soemerische naam ká-dingir-ki (gewoonlijk geschreven ká-dingir-ra, d.i. 'poort van God', 'Godspoort')[4], misschien een vertaling van de meer gebruikelijke Babylonische naam Babili, d.i. 'Godspoort', 'Poort van God'. De oude Griekse vertaling van het Oude Testament (Septuagint) vertaalt het Hebreeuwse woord Babel door een Grieks woord voor “verwarring”. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus merkt op dat de Hebreeën verwarring “Babel” noemen[2]. Misschien is de naam ‘Babel’ gegeven door de zonen van Heber[3], de vader van de Hebreeën of Israëlieten. 

  De apostel Petrus noemt Babylon in zijn eerste brief: 

  1Pe 5:12 Door Silvanus, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te vermanen en te betuigen, dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan.
  1Pe 5:13 U groet de medeuitverkorene in Babylon, en mijn zoon Markus.

  (TELOS)

  Sommige uitlegger menen dat in dit vers sprake is van de letterlijke stad Babylon, waar ten tijde van Petrus veel joden woonden[1]. Andere uitleggers zien er een codewoord of figuurlijke aanduiding voor Rome in, de hoofdstad van het Romeinse rijk

  De Iraakse dictator Saddam Hussein (1937-2006) startte de bouw van een moderne stad Babylon, ongeveer 80 km ten zuiden van Bagdad.

  Apocalyptische Babylon

  In het laatste bijbelboek komt een stad voor genaamd Babylon. Het is een grote stad. 

  Opb 14:8 En een andere, een tweede engel volgde en zei: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij alle naties heeft laten drinken.
  Opb 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.
  Opb 18:2 En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden.
  Opb 18:10 terwijl zij uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan en zeggen: Wee, wee de grote stad, Babylon, de sterke stad; want in een uur is uw oordeel gekomen.
  Opb 18:21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: Zo zal de grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden worden.
  (TELOS)

  Vergelijk

  Da 4:30 Sprak de koning, en zeide: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht, en ter ere mijner heerlijkheid! (SV)

  Sommige Bijbeluitleggers menen dat de stad Babylon in de Openbaring het herbouwde Babylon is, dat weer rijk en machtig zal worden. Volgens de meeste uitleggers echter heeft het apocalyptische Babylon een symbolische betekenis en verwijst het naar de stad Rome en de valse kerk van de eindtijd. 

  Voetnoten

  1. ↑ Easton's Revised Bible Dictionary s.v. Babylon
  2. ↑, 3. ↑ Aldus John Gill bij Gen. 11:9
  4. ↑ Bromiley, Geoffrey  W., The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, S. 1:385

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.