Bidden

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Hoe te bidden?
  2. 2. Voorbede
  3. 3. Gezegden

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Bidden

  Bidden is eigenlijk om iets vragen, verzoeken, een bede doen, een verlangen bekendmaken. Wanneer God onze bede inwilligt, wanneer Hij doet of geeft wat wij vragen, spreken we van een verhoring. God hoort en verhoort gebeden. Wanneer Hij geeft, ontvangen wij (Jac. 1:5). Maar omdat God niet alleen onze wensen en verlangens wil aanhoren, maar ook onze dank, twijfels, blijdschap enz., heeft 'bidden' ook de ruimere betekenis gekregen van 'spreken tot God'. 

  We kunnen God alles zeggen wat ons bezig houdt. Vooral is bidden: het zoeken van omgang met God; Zijn nabijheid zoeken, Zijn Aangezicht zoeken. De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen. De echte bidder is niet zozeer verlegen om Gods hulp of gave, maar om Zijn gunst en nabijheid. Als Hij komt, is de ziel gerust. Zoals een kind in een donkere nacht na een angstige droom gerust is, wanneer vader of moeder maar dichtbij is.

  'Gebedshand'

  Ezelsbruggetje voor veelzijdig bidden.

  Duim = Danken
  Wijsvinger = bidden voor de wereld
  Middelvinger = bidden voor mijzelf
  Ringvinger = bidden voor relaties
  Pink = Prijzen van God

  Relaties: familie, vrienden, medegelovigen, buren, collega's.
  Wereld: volken, overheden, evangelisatiewerk. 

  Wat is bidden dus? Niet onze wil en ons inzicht aan God bekend maken, veel minder aan Hem opleggen, maar communicatie, gesprek, ontmoeting met God. Hij spreekt tot ons in Zijn Woord en wij spreken vanuit de grond van ons hart tot de HEERE.

  Bidden is ook ons onvermogen belijden; hoe afhankelijk we zijn van God. Zo’n gestalte van hart is het meest tot Zijn eer! Ook belijden we in ons gebed hoe innig lief we God hebben, hoe graag we dicht bij Hem leven.

  Verder is het vragen, verzoeken om een weldaad die Hij al beloofd heeft. Bidden is dan ook niet alleen vanuit de nood vragen om Gods genade en Geest. Het is ook zeker weten en er vast van overtuigd zijn dat God almachtig is en dat Hij dus kan doen wat wij niet kunnen. Daarbij mogen we in de weg van gebed leren kinderlijk vertrouwen beoefenen in Zijn gewilligheid en betrouwbaarheid om ons te geven wat Hij van ons eist (zie Augustinus: geef wat Gij beveelt, en beveel wat Gij wilt).

  Jakobus 1:5  Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, die aan allen mild en zonder verwijt geeft en zij zal hem gegeven worden.
  Jakobus 1:6  Laat hij echter vragen in geloof, geheel zonder te twijfelen. Want wie twijfelt, is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt.
  Jakobus 1:7  Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen;
  Jakobus 1:8  hij is een wankelmoedig man, onberekenbaar in al zijn wegen.

  Hand. 4:31 En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.

  Hoe te bidden?

  De Heer Jezus heeft zijn leerlingen geleerd hoe ze moesten bidden. 

  Matt. 6:5 en wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.
  Matt. 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
  Matt. 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

  De Heer gaf zelfs een voorbeeldgebed (Mattheus 6:9-13). 

  Bidt gij dan aldus:
  Onze Vader die in de hemelen zijt,
  uw naam worde geheiligd;
  uw Koninkrijk kome;
  uw wil geschiede,
  gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Geef ons heden ons dagelijks brood;
  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
  [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

  Voorbede

  Voorbede doen is bidden voor een of meer anderen. Het is goed voor anderen te bidden, maar is niet goed als middelaars op te treden. Er is één middelaar tussen God en mensen, de Heer Jezus Christus. 
   

  Geen bemiddelende voorbede

  Wat me opviel, is dat er geregeld na een toespraak of een bezoek wel mensen zijn die naar me toe komen met de vraag of ik voor hen wil bidden. Ik weiger dat, met de motivatie dat ik geen ‘middelaar’ ben. Die indruk kreeg ik namelijk. Mijn indruk werd bevestigd. Na een samenkomst lichtte een broeder die Engels sprak de vraag toe van een vrouw die me had gevraagd om voor haar te bidden. Hij zei: ‘U bent een man in wie de kracht van de Geest bijzonder zichtbaar is, waardoor het gebed extra kracht krijgt.’ Dat gaf een goede gelegenheid erop te wijzen dat iedere gelovige de Heilige Geest heeft en daardoor het voorrecht om persoonlijk rechtstreeks tot God te gaan.

  Wij zijn allemaal broeders en zusters en voor God allemaal gelijk in onze verhouding tot Hem. Als iemand van de gelovigen voorbede nodig heeft, kan dat aan de gemeente worden bekendgemaakt. Het is ook goed om met z’n tweeën of met meerderen te bidden. Er is niets op tegen om voorbede voor anderen te doen. Maar gebed vragen in de zin van dat jij een speciale persoon bent met ‘een streepje voor’ bij God, is een misleiding. Toen ik het had uitgelegd, zei de broeder dat hij het met me eens was. Het gaf me eens te meer de overtuiging hoe belangrijk het is de gelovigen hier te bevestigen in hun eigen omgang met God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. 

  Bron: uit het verslag van een Schriftgeleerde, van zijn bezoek aan India in 2014.

  Gezegden

  If man works, man works
  If man prays, God works
  -

  Niet om de wil van de mens in de hemel gedaan te krijgen,
  maar om Gods wil op de aarde gedaan te krijgen.

  William Law (1686 - 1761)
  -
  Zingen is twee keer bidden
  Augustinus 
  -

  Guido Gezelle schreef "Gij bad op enen berg alleen"

  Gij bad op enen berg alleen
  en... Jesu, ik en vind er geen
  waar ‘k hoog genoeg kan klimmen
  om U alleen te vinden:
  de wereld wil mij achterna
  alwaar ik ga
  of sta
  of ooit mijn ogen sla;
  zo arm als ik en is er geen,
  geen een,
  die nood hebbe en niet klagen kan;
  die honger, en niet vragen kan;
  die pijne, en niet gewagen kan
  hoe zeer het doet!
  O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.