Drie

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Op de derde dag
  2. 2. Overig
  3. 3. Bron
  4. 4. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Drie

  Het getal drie symboliseert in de Bijbel goddelijke volheid of volledigheid, en dus volkomenheid van getuigenis[1].

  De ene Godheid omsluit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze volheid had er behagen in te wonen in de Zoon van Zijn liefde, Col. 1:19.

  Er zijn drie hemelen

  Op de 3e scheppingsdag ontstond het droge (het land), en het eerste leven (plantaardig leven) en zegt de tekst tweemaal dat God zag dat het goed was.

  De mens bestaat uit drie 'delen': lichaam, geest en ziel. 

  In de ark van Noach waren drie lagen.

  Op de derde dag zag Abraham de offerplaats op de berg Moria.

  De schenker droomde van drie ranken en de bakker van drie korven. Deze drietallen symboliseerden elk drie dagen (Gen. 40:12, 18).

  Jozef, de onderkoning van Egypte, hield zijn tien broers, die gedreven door honger brood kwamen kopen, samen drie dagen in hechtenis (Gen. 42:17).

  Na een heiliging van het volk Israël van twee dagen, kwam de HEER op de derde dag voor de ogen van al het volk af van de berg Sinaï (Ex. 19:11). 

  De tabernakel en de tempel hadden elk drie afdelingen: de voorhof, het Heilige en het Heilige der heiligen. 

  Op "de derde dag" was er een bruiloft in Kana (Joh. 2). 

  Drie keer kwam een stem uit de hemel aangaande de Here Jezus: Matt 3:17; 17:5; Joh. 12:28. 

  De Schriften bestaan uit de wet, de profeten en de psalmen, en zij getuigen van Christus, Luc. 24:44. 

  De Here Jezus is Profeet, Priester en Koning. En Hij is de Zoon van God, de Zoon des mensen, en de Zoon van David.

  Drie zijn er die getuigen: de Geest, het water en het bloed, "en die drie zijn tot een." (1 Johannes 5:7,8).

  De Heer Jezus stond op de derde dag uit de doden op. In drie dagen zou de tempel van zijn lichaam weer worden opgericht (Joh. 2).

  In de gelijkenis van de zaaier brengt het zaad in de goede aarde drie hoeveelheden voort: 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig.

  Geloof, hoop en liefde zijn de hoogste deugden van het christelijk leven hier.

  De apostel Johannes spreekt in zijn eerste brief de gelovigen aan in drie groepen: kinderen, jongelingen, vaders. Het is alsof hij aan drie fasen van geestelijke groei denkt.

  Een drievoudig snoer wordt niet gemakkelijk gebroken, Pred. 04:12}, wat overeenkomt met volkomenheid van getuigenis. Ook wijst drie op volkomen ervaring, Luc. 13:32; Gen. 22:4; Hand. 9:9.

  De derde dag is de dag van de wedergeboorte van Israël.

  Hos 6:1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.
  Hos 6:2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.
  Hos 6:3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen [en] vroege regen des lands.

  Op de derde dag

  Op de derde dag ontstond het land en de eerste vegetatie.
  Op de derde dag zag Abraham de offerplaats op de berg Moria.
  Op de derde dag kwam God voor de ogen van het volk af van de berg Sinaï
  Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea.
  Op de derde dag stond Jezus op uit de doden.
  Op de derde dag vindt de wedergeboorte van Israel plaats.

  Overig

  De aarde heeft drie lagen: de korst, de mantel en de kern.

  Bron

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as Symbols. Tekst van dit lemma is op 15 feb. 2014 vertaald en verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as Symbols. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.