Geest

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Geest

  Het Hebreeuwse woord is roeach, de Griekse vertaling is pneumaBeide woorden betekenen eigenlijk een geblaas, wind, hetzelfde als het Latijnse spiritus

  In deze betekenis komt het in de Schriften van het Nieuwe Verbond voor, Joh. 3:8. Tegen Nicodemus zei de Heer Jezus:

  Joh 3:8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. (TELOS)

  In de Griekse grondtekst van dit vers is voor ‘Geest’ en ‘wind’ hetzelfde woord gebruikt.

  God heeft de engelen tot geesten(of winden) en vuurvlammen gemaakt:

  Heb 1:7 En van de engelen zegt Hij wel: ‘Die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam’, (TELOS)

  ‘Winden’ is, gezien de vergelijking met de vuurvlam, misschien een meer passende vertaling.

  Het Griekse 'pneuma' kan ook verwijzen naar de adem, het geblaas van de mond, die evenals de wind een luchtbeweging is.

  2Th 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; (TELOS)

  De Heer zal door het geblaas van zijn mond de vijand verteren. Vergelijk de betekenis van ‘woord’ als kracht, het krachtig bevel, dit is een figuurlijke beschrijving van Gods macht, als in staat om door een enkel bevel, of enkele wenk van zijn wil te scheppen en te vernietigen. Zie een dergelijke wijze van spreken in Ps. 33:6.

  Ps 33:6 Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir. (SV)

  Het wezen dat ademt leeft. Adem, geest en leven hebben met elkaar te maken. Het leven van een mens bestaat in een gedurig blazen of ademhalen. De geest is een beginsel van leven.

  Zonder geest is er geen leven en is het lichaam dood.

  Jak 2:26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. (TELOS)

  Een gegoten afgodsbeeld is dood, doordat er geen geest in is.

  Jer 10:14 Een ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft, een ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is leugen; en er is geen geest in hen. (SV)

  De stof van een aards lichaam heeft in zichzelf geen leven. De Geest maakt levend.

  Joh 6:63 De Geest is het die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u heb gesproken, zijn geest en zijn leven. (TELOS)

  Ps 104:24 Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen.
  Ps 104:25 Daar is de zee, groot en wijd uitgestrekt, waarin gewemel is, zonder tal, kleine zowel als grote dieren;
  Ps 104:26 daar gaan de schepen, de Leviatan, die Gij geformeerd hebt om ermee te spelen.
  Ps 104:27 Zij alle wachten op U, dat Gij hun spijze geeft te rechter tijd;
  Ps 104:28 geeft Gij hun die, zij zamelen op, opent Gij uw hand, zij worden met goed verzadigd;
  Ps 104:29 verbergt Gij uw aangezicht, zij worden verdelgd, neemt Gij hun adem weg, zij sterven en keren weder tot hun stof;
  Ps 104:30 zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem.
  (NBG51)

  Merk op dat in de grondtekst ‘roeach’ staat bij ‘adem’ (vs. 29) en ‘Geest’ (vs. 30).

  Pre 8:8 Er is geen mens die macht heeft over de geest, om de geest in te houden. Hij heeft geen zeggenschap over de dag van de dood, er is geen vrijstelling in [deze] strijd en de goddeloosheid laat de bedrijvers ervan niet ontkomen. (HSV)

  Sommige vertalingen hebben hier ‘wind’ in plaats van ‘geest’. Voor beide valt iets te zeggen. Wij hebben geen macht over de wind buiten ons noch over de levensgeest in ons. Wij zijn niet in staat ons leven niet behouden door onze geest in het lichaam te houden.

  Toen de Heer stierf, gaf Hij de geest. Hij gaf zijn geest over.

  Mt 27:50 Jezus nu riep opnieuw met luider stem en gaf de geest.
  Lu 23:46 En Jezus riep met luider stem de woorden: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dit gezegd had, stierf Hij.
  Joh 19:30 Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest over.
  (TELOS)

  De Heer blies de levensadem uit en gaf zijn geest aan God over.

  Op drie Schriftplaatsen (Hand. 5:5, 10; 12:23) wordt voor ‘de geest geven’ in de Griekse grondtekst het werkwoord εκψυχω, ekpsucho gebruikt, lett. ‘uitblazen’, ‘volledig uitblazen’, ‘ontzielen’, van hier ‘de geest geven’, ‘sterven’. Daaraan is wellicht de gedachte verbonden dat het lichaam afkoelt als de laatste adem is uitgeblazen.

  Hnd 12:23 Onmiddellijk treft een engel des Heren hem, omdat hij God de eer niet geeft. Hij wordt door wormen opgevreten en raakt ontzield. (Naardense bijbel)

  Vergelijk:

  Hnd 12:23 En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. (HSV)
  Hnd 12:23 En onmiddellijk sloeg een engel van de Heer hem, omdat hij God niet de heerlijkheid gaf; en hij werd door wormen gegeten en hij stierf. (TELOS)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.