Gerechtigheid

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen
  3. 3. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Gerechtigheid

  Gerechtigheid in formeel-juridische zin bestaat in overeenstemming met het recht en de wet van God of mensen. Door geloof in Jezus Christus ontvangt een mens gerechtigheid van God. Hij wordt in volkomen overeenstemming met het recht en de wet van God gebracht.

  Gerechtigheid in praktisch-juridische zin is de gezindheid om te handelen naar recht en billijkheid, zij is de deugd van de rechtvaardigheid.

  Sommigen maken onderscheid tussen gerechtigheid en rechtvaardigheid. Een handeling kan dan formeel-juridisch in overeenstemming zijn met het recht en de wet, maar niettemin sociaal onrechtvaardig zijn. „De strenge gerechtigheid is somtijds de grootste onrechtvaardigheid." [1]. Anderen nemen “gerechtigheid” en “rechtvaardigheid” als synoniemen.

  Goddelijke gerechtigheid is de gerechtigheid van God, menselijke gerechtigheid is de gerechtigheid van mensen. Menselijke rechtvaardigheid is een (onvolkomen) natuurlijke en/of geestelijke (door de inwonende Geest bewerkte) deugd. Goddelijke rechtvaardigheid is de volmaakte rechtvaardigheid van God.

  Wetgevende gerechtigheid is de gerechtigheid van God of mensen, voorzover rechtvaardige wetten worden uitgevaardigd. Rechterlijke gerechtigheid is de gerechtigheid van God of mensen, voorzover recht wordt gesproken en het recht wordt gehandhaafd. Straffende gerechtigheid is een vorm van rechterlijke gerechtigheid, voorzover een onrechtvaardige en schuldige mens bestraft wordt.
   

  Alsnog gerechtigheid in zaak-Boere

  Oud-SS'er Heinrich Boere moet alsnog zijn levenslange gevangenisstraf uitzitten. Onderzoek door een arts heeft uitgewezen dat de Nederlandse oorlogsmisdadiger fit genoeg is om zijn vorig jaar opgelegde straf te ondergaan. Tot dusver mocht Boere (89) in een verzorgingstehuis in Eschweiler verblijven. De rechtbank in Aken veroordeelde Boere in maart vorig jaar voor de moord op drie Nederlandse burgers. Hij heeft bekend dat hij hen, als lid van het moordcommando Feldmeijer, heeft doodgeschoten.

  Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 9 sept. 2011

  Wereldlijke of burgerlijke gerechtigheid is de hoedanigheid van een samenleving, die door rechtsbeseffen worden beheerst.

  De gerechtigheid uit de wet of op grond van de wet is in de Bijbel gerechtigheid gebaseerd op het handelen in overeenstemming met de wet van Mozes. 

  Ro 10:5 Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven.  
  (TELOS)

  De gerechtigheid die van Godswege door het geloof in de Heer Jezus wordt verleend, wordt toegerekende gerechtigheid genoemd. Op grond van het geloof in de Heer Jezus wordt ons gerechtigheid toegerekend. Tegenover de toegerekende gerechtigheid staat de zelf opgerichte gerechtigheid. Tegenover Gods gerechtigheid staat de eigen gerechtigheid. 

  Ro 10:3 Want daar zij Gods gerechtigheid niet kennen en hun eigen gerechtigheid trachten op te richten, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen.
  (TELOS)

  Tegenover de gerechtigheid van het geloof, die God ons toerekent wegens ons geloof, staat de werkgerechtigheid, de eigen gerechtigheid die een mens tracht op te richten op grond van zijn werken. 

  De Joden trachtten hun eigen gerechtigheid op te richten op grond van werken van de wet, maar: 

  Ro 10:4 ... Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.
  (TELOS)

  De gerechtigheid van het geloof is objectief gebaseerd op het werk van de Heer Jezus aan het kruis, waaraan Hij onze zonden droeg en boette, en op de genadige vergeving van onze zonden. Christus is ons geworden gerechtigheid van Godswege. Deze gerechtigheid is een blijvende hoedanigheid.

  Ro 3:19 Nu weten wij, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig wordt voor God.
  Ro 3:20 Daarom zal op grond van werken van de wet geen enkel vlees voor Hem gerechtvaardigd worden; want door de wet komt kennis van zonde.
  Ro 3:21 Maar nu is, buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt,
  Ro 3:22 namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus tot allen, en over allen die geloven; want er is geen onderscheid.
  Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God,
  Ro 3:24 en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.
  Ro 3:25 Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God;
  Ro 3:26 tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is.
  (TELOS)

  De gerechtigheid van God is er voor hen die geloven in Jezus Christus. Zij wordt daarom, zoals gezegd, de gerechtigheid van het geloof genoemd. Dit geloof is niet slechts een uitwendige belijdenis met de mond, maar een zaak van het hart: 

  Ro 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
  Ro 10:10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

  (HSV)

  De gerechtigheid die wordt toegerekend is een volkomen gerechtigheid, die aan de hoogste eisen van Gods wet en recht voldoet. 

  De gerechtigheid van God is voor allen die geloven, "tot allen, en over allen die geloven; want er is geen onderscheid." (Rom. 3:22). De reden is dat álle mensen gezondigd hebben en daarom rechtvaardiging behoeven om de straf voor hun zonden te ontgaan. "Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God." (Rom. 3:23) Er is geen onderscheid: Jood of heiden, man of vrouw, blank of zwart, jong of oud, geleerd of ongeletterd, ziek of gezond, kleine of grote zondaar, misdadiger of brave burger, allen kunnen gerechtvaardigd worden door geloof

  Hoewel de gerechtigheid van God, zich betonend in de rechtvaardiging van zondaars, buiten de wet van Mozes om geopenbaard is, wordt door het Oude Testament ('de wet en de profeten') wel getuigenis gegeven van deze gerechtigheid door het geloof. "Maar nu is, buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt." (Rom. 3:21). Het evangelie van God is geen boodschap die in strijd is met het Oude Testament, maar wordt ondersteund door het getuigenis van het Oude Testament. 

  De gelovige wordt om niet gerechtvaardigd. Er hoeft geen pakket goede daden tegenover te staan. De gelovige wordt gerechtvaardigd terwijl hij lege handen heeft. Wij "worden om niet gerechtvaardigd" (Rom. 3:24)

  De gelovige wordt gerechtvaardigd door Gods genade, Zijn onverdiende gunst en goedertierenheid.

  De gelovige wordt gerechtvaardigd dankzij de verlossing die in Christus Jezus is. Hij verlost ons van onze zonden. "... gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is." (Rom. 3:24) 

  Wie in de Heer Jezus gelooft en zodoende gerechtigheid van God ontvangen heeft, zal niet beschaamd worden, maar behouden worden en aan de eeuwige gelukzaligheid deel hebben. 

  Ro 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
  Ro 10:10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

  Ro 10:11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
  Ro 10:12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.

  Ro 10:13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.
  (HSV)

  Gerechtigheid is een schaars goed in deze wereld. De Heer Jezus prijst hen gelukkig die sterk verlangen naar de gerechtigheid:

  Mattheüs 5:6 Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  (TELOS)

  Meer informatie

  Art. JHWH onze gerechtigheid

  Bronnen

  Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk s.v. Gerechtigheid. Kampen: Kok, 1925-1931.

  Voetnoten

  1. ↑ Aangehaald in Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen(1908)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.