Hebreeën (bijbelboek)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...n_(bijbelboek)

  De brief aan de Hebreeën, Hebreeënbrief, of kortweg Hebreeën, is een boek van de Bijbel en wel in het Nieuwe Testament. Het is geschreven aan gelovigen uit de Joden, om hen te bemoedigen, voor afdrijven en terugvallen te behoeden, en hun oog op Jezus Christus en de met Hem verbonden betere dingen te vestigen. 

  Een belangrijke tekst is: 

  Heb 8:1 De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is, dat wij zo’n hogepriester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen,
  Heb 8:2 een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht, niet een mens.
  (TELOS)

  Schrijver en datering

  Schrijver. De schrijver van deze brief wordt niet genoemd. Velen denken dat het de apostel Paulus was, die volgens Petrus een brief aan gelovigen uit Israël heeft geschreven (2 Petr. 3: 15). Dit moet dan plaats gevonden hebben na het jaar 62 na Christus vanuit Italië (Hebr. 13: 24).

  Datering. Wie de schrijver ook is, de brief moet geschreven zijn vóór de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus, waarna de offerdienst ophield. De schrijver kent nog de dagelijkse offerdienst in de tempel. 

  Heb 10:11 En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren, die nooit zonden kunnen wegnemen. (TELOS)

  Aan wie geschreven

  De brief is geschreven aan de Hebreeën, dat zijn hier Joden, waarschijnlijk woonachtig in Israël, die de Heer Jezus als hun persoonlijke Heiland hadden aanvaard en en door Hem waren aangenomen.

  Hebr. 2:16 Want inderdaad, niet engelen neemt Hij aan, maar Hij neemt [het] nageslacht van Abraham aan. (TELOS)

  Om hun geloof in de Heer Jezus hadden ze veel vijandschap van hun volksgenoten te verduren. Door smaad en verdrukking waren ze een schouwspel geworden. Hun bezittingen werden hun ontroofd, maar ze hadden deze roof met blijdschap aanvaard (Hebr. 12:32-34), omdat hun oog op het blijvende bezit in Christus was gevestigd.

  Maar de lijdensweg duurde zo lang, de handen werden slap en de knieën verlamden. De gevaren waren aanwezig terug te keren tot het jodendom, tot de oude rituelen. Sommigen van hen kwamen niet meer in de samenkomst. Een dergelijke neiging om tot de vorige toestand terug te keren zien we ook na de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Toen ze benauwd werden wegens de hen achtervolgende Egyptenaren, zeiden ze tegen Mozes: Laat ons teruggaan naar Egypte. 
  Gelovigen in Corinthe liepen het gevaar hun dienst aan God te vermengen met afgodische dienst (heidense elementen). De Hebreeën liepen het gevaar terug te vallen in de oude zichtbare onvolmaakte eredienst (judaisme). 

  Boodschap

  De christenjoden hadden bemoediging nodig en daarom werd deze brief aan hen geschreven, waarin hun oog gericht werd op de Heer Jezus en op de betere dingen. Zevenmaal wordt de Heer Jezus hierin als Hogepriester voorgesteld; tien keer wordt het oog gevestigd op het betere, dat hun deel geworden was nu ze christenen waren en dertien maal weerklinkt de oproep "laten wij" of "laat ons" als een aansporing de ingeslagen weg te vervolgen, met alle voorrechten daaraan verbonden. 

  Waarom was de oude eredienst aan God niet blijvend? Deze dienst was een voorafschaduwing. De offers waren niet volmaakt, hun uitwerking was niet blijvend. Jaarlijks moest op de Grote Verzoendag geofferd worden voor het volk en voor de hogepriester, aan wie ook zonde kleefde. Bloedige offers van dieren kunnen het geweten van de mens niet echt reinigen voor God, hoewel iemand als David weet had van Gods vergeving. De mensen konden God niet echt met een vrij geweten naderen. Waarom zouden de Hebreeën terugkeren naar een zinnebeeld, naar een onvolmaakte dienst? Met Christus waren betere dingen verbonden. Hij is het volmaakte offer en de volmaakte Hogepriester, hoog verheven, tot in de hemel binnengegaan. Zijn offer was eens en voor altijd genoeg; een ander offer is niet meer nodig. Wij hebben een hemels heiligdom, een geestelijk altaar, onze offeranden zijn geestelijk. 

  Overzicht

  De brief aan de Hebreeën bestaat uit 13 hoofdstukken, die hieronder worden samengevat.

  Hfdst. 1 - De aandacht wordt van het begin af gericht op de Zoon van God en Zijn grootheid. Van Hem worden zeven grootse dingen genoemd, welke Hem van alle engelen en mensen onderscheiden. Hij is de "Eerstgeborene" (1:6).

  Hfdst. 2 - Hier wordt de Heer Jezus de Overste Leidsman genoemd, die door de dood de duivel heeft onttroond en die in de hemel een barmhartig en getrouw Hoge priester is voor zijn volk, dat Hij eerst verzoend heeft met God.

  Hfdst. 3 - Het oog wordt gevestigd op de Heer Jezus, de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, die zoveel meer is dan Mozes.

  Hfdst. 4 - Christus is de ware rustaanbrenger; Hij is meer dan Jozua. Hij is de grote Hogepriester in de hemel, die medelijden heeft met de zwakheden van de zijnen, en daarom moest de belijdenis vastgehouden worden.

  Hfdst. 5 - Christus is meer dan Aäron, de oudtestamentische hogepriester. Hij is de Zoon, die tranen heeft geweend, maar trouw is gebleven in de weg van gehoorzaamheid.

  Hfdst. 6 - Hij is meer dan Abraham aan wie God beloften heeft gegeven en ze met een eed heeft bevestigd. Daarom moet vastgehouden worden aan de voorgestelde hoop, die als een anker van de ziel gegeven is en verbonden is met Christus, de Voorloper, die ingegaan is in de hemel als Hogepriester naar de ordening van Melchizédek.

  Hfdst. 7 - Over Melchizédek, koning van Salem, een type van de Heer Jezus, die dus meer was dan deze bijzondere persoon. Christus is borg geworden van een beter verbond, beter dan het oude verbond, dat God met Israël sloot.

  Hfdst. 8 - Het Hogepriesterschap van de Heer Jezus heeft de gelovige nodig zolang hij op aarde is. Hij zit aan de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is niet alleen borg van een beter verbond, maar ook de Middelaar ervan, het verbond met betere beloften, dat de Heer straks met Israël en Juda zal oprichten (Jer. 31: 31-34).

  Hfdst. 9 - Christus is Hogepriester van de toekomstige goederen. Hij heeft een eeuwige verlossing verworven. Hij is verschenen om de zonde teniet te doen door zijn bloedstorting. Hij verschijnt nu voor het aangezicht van God voor de gelovigen om voor hen te bidden (Hebr. 7: 25) en Hij zal eenmaal zonder zonde verschijnen.

  Hfdst. 10 - De offers door God ingesteld, hadden op zichzelf geen waarde. Daarom kwam de Heer Jezus op aarde. Hij zou Zichzelf opofferen en daardoor aan Gods eisen voldoen en zijn wil volbrengen. Door deze wil is de gelovige geheiligd. Gewaarschuwd wordt niet moedwillig te zondigen en een opwekking gegeven om de onderlinge bijeenkomst bij te wonen.

  Hfdst. 11 - De galerij van geloofshelden uit het Oude Testament met hun geloofsdaden.

  Hfdst. 12 - Een opwekking op de Heer Jezus te blijven zien; Hij is de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Dit zal de gelovige ervoor bewaren moedeloos te worden. De christen is niet onder de wet, maar onder de genade; hij is niet gekomen tot de Sinaï, maar tot de berg Sion.

  Hfdst. 13 - Nog enkele opwekkingen, nog eens de aandacht vestigen op de Heer Jezus, de Onveranderlijke, die als het ware zondoffer buiten de poort heeft geleden. De gelovige moet tot Hem uitgaan om zijn smaad te dragen.
  Driemaal wordt de aandacht op de voorgangers gevestigd.
  Tenslotte de groeten aan allen, ook van hen die in Italië wonen.

  Meer informatie

  Vertalingen

  Hebreeenbrief in de Statenvertaling, met de Kanttekeningen, op Statenvertaling.net
  http://www.statenvertaling.net/bijbel/hebreeen.html 

  De Hebreeenbrief in meerdere vertalingen, op Biblia.net
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Hebreeen

  Boeken

  Kris Tavernier, Inleiding op de brief aan de Hebreeën. Pagina’s: 2. Te downloaden als pdf-bestand van OudeSporen.nl

  D.T. Brinkman, De brief aan de Hebreeën, 2004-2010. Pagina’s: 28. Te downloaden als pdf-bestand op InternetBijbelcursus.nl

  J.N. Darby, Synopsis van de Bijbel: Hebreeën. Pagina's: 43. Te downloaden als pdf-bestand van OudeSporen.nl. 

  Jb. Klein Haneveld, De brief aan de Hebreeën. Pagina's: 51. Uitgave van 'Het Morgenrood', no. 112.

  M.G. de Koning, De brief aan de Hebreeën. Zwolle, Uitgeverij Daniël, 2009. Pagina's: 222. ISBN/EAN: 978-90-79718-05-4.  Te downloaden als pdf-bestand van OudeSporen.nl. Papieren exemplaar verkrijgbaar bij de uitgever: www.uitgeverijdaniel.nl.

  W.J. Ouweneel, Wij zien Jezus; bijbelstudies over de Brief aan de Hebreeën. Twee delen. Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982. 

  Lezingen

  Dato Steenhuis, Willem J. Ouweneel, Christus in de Hebreeenbrief. Acht lezingen gehouden 2002-2003. Te downloaden als mp3-bestanden van GroeienInGeloof.com.

  Dato Steenhuis, De Hebreeënbrief en de toekomst. Tien lezingen gehouden 2008-2009. Te downloaden als mp3-bestanden van GroeienInGeloof.com. 

  M.G. de Koning, Hebreeën. Elf lezingen, zonder jaarvermelding. Te downloaden van OudeSporen.nl

  Bron

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: uitgeverij W.J Pieters, z.j.), blz. 131-133. Tekst hiervan is onder toestemming verwerkt.  

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.