Homoseksualiteit

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...moseksualiteit

  Homoseksualiteit is seksuele omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht. Een homofiel is iemand die zich seksueel aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht. Een homoseksueel is iemand die seksuele omgang heeft met iemand van hetzelfde geslacht. Zulke omgang is een vorm van onnatuurlijke ontucht. Een homofiel hoeft geen homoseksueel te zijn: hij kan zich onthouden van homoseksueel contact. In de westerse wereld wordt homoseksueel gedrag steeds meer aanvaard. 

  Inhoud:


  In de Verenigde Staten is (anno 2011) 3,5 procent van de bevolking 'gay' (homoseksueel georienteerd)[26]. Becijferd is dat mannen die seks hebben met mannen rond 4% van de mannelijke bevolking van 13 jaar en ouder in de VS uitmaken (anno 2010)[18]

  Over de oorzaak van homofilie en -seksualiteit bestaan verschillende theorieën. Eén psychologische theorie zegt dat het om een neurotische ontwikkelingsstoornis gaat. Een andere opvatting zegt dat homofilie aangeboren is. De meeste deskundigen houden het op een combinatie van erfelijke aanleg en omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld scheefgroei in de verhouding ouder–kind, moeizame aansluiting met leeftijdsgenoten, gepest worden om meisjes- of jongensachtig gedrag, seksueel misbruik. 

  In hun jeugd zijn homo's vaker emotioneel verwaarloosd of seksueel misbruikt dan hetero's. Ongeveer de helft van de homoseksuelen zegt voor zijn of haar zestiende te zijn verwaarloosd, een kwart van hen is mishandeld. Ruim een op de vijf is ook seksueel misbruikt. Vrouwen werden iets vaker mishandeld en misbruikt dan mannen[3].

  Tot begin jaren zeventig werd homoseksualiteit door de geneeskunde aangemerkt als een geestesziekte. In 1973 werd homoseksualiteit geschrapt van de officiele lijst van stoornissen. Daarna werd algemeen gesteld dat er tussen homo’s en hetero’s geen verschillen in geestelijke gezondheid zijn. In 2000 bleek echter uit Nederlands onderzoek[1] dat homoseksuele mensen beduidend vaker last hebben van psychische klachten dan heteroseksuelen. Homoseksuele mannen hebben zeven keer zoveel angststoornissen als hetero’s. Bij lesbiennes is dat iets minder, maar ook aanmerkelijk meer dan bij heteroseksuele vrouwen. De meeste homo's die hulp krijgen hebben onvrede vanwege de vergankelijkheid van hun relaties, schuldgevoelens over wisselende seksuele contacten, vrees voor ziekte, of het verlangen naar een traditioneel gezin[11].  

  Hoe komt het homo's meer last hebben van psychische klachten? Een verklaring is dat de maatschappelijke omstandigheden waaronder personen hun homoseksualiteit ontdekken, bijdragen tot psychische druk. Ook speelt een rol dat homo’s minder vaak een vaste relatie hebben dan hetero’s[2].

  Homoseksuelen hebben minder vaak een vaste relatie dan heteroseksuelen en in de relatie is ook meer spanning.

  Alcoholverslaving komt onder lesbische vrouwen 3,5 keer vaker voor dan onder heterovrouwen (2011). 

  Homoseksuele mannen in Californië krijgen (anno 2011) eerder en vaker kanker dan hetereoseksuele. Mogelijke oorzaken zijn: onder homoseksuele mannen komt vaker anuskanker, roken en hiv-besmetting voor. HIV maakt vatbaarder voor kanker[21].  

  Seksueel overdraagbare aandoeningen

  Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn infectieziekten die meestal via seksueel contact worden overgedragen. De meeste van deze aandoeningen komen relatief vaak voor bij mannen met homoseksuele contacten[19].

  Onder homo's en biseksuele mannen met wisselende contacten komen in Nederland verreweg de meeste gevallen van hiv-besmetting voor[5]. In de Verenigde Staten komen (anno 2010) onder homoseksuele mannen nieuwe gevallen van hiv-bestemming naar verhouding veel vaker dan onder andere mannen: 44 maal meer[14]

  Een groot deel van de homo- en biseksuele mannen (67% in 2007) die met hiv besmet is verzwijgt aan zijn sekspartner hiv te hebben[6]. Mannen met hiv laten ook vaker het gebruik van een condoom na dan anderen. Ze laten het bovendien vaker na bij drugsgebruik, bezoek aan darkrooms (verduisterde kamers in een nachtclub, seksclub, (homo)bar of badhuis waar klanten seks met elkaar kunnen hebben) en bij sekspartners die ze via internet hebben gevonden[6].

  Bij een op de tien mannen die seks hebben met mannen komt Hepatitus B voor (2009), dat na hiv de ernstigste seksueel overdraagbare aandoening is: erg besmettelijk en met grote risico's voor de gezondheid[8].

  Syfilis is een ernstige seksueel overdraagbare aandoening die veroorzaakt wordt door een baterie[15]. 87% van de mannen in Nederland die in 2006 de diagnose infectieuze syfilis kregen, waren mannen met homoseksuele contacten[16]. In de Verenigde Staten komt (anno 2010) symptomatische syfilis naar verhouding 46 maal vaker voor onder mannen met homoseksuele contacten dan onder andere mannen[17].

  In 2006 werd in Nederland 61% van de diagnoses gonorroe gesteld bij mannen met homoseksuele contacten. Voor herpes genitalis was dit het geval bij 28% van de diagnoses en voor genitale wratten bij 33%[20].

  Bijbel

  Hoewel God alle mensen - dus ook homo's - liefheeft en hun redding wil, moeten wij in het licht van de Bijbel homoseksueel gedrag als zondig en verwerpelijk afwijzen. Het is een gruwel. 

  God schiep Adam en Eva geslachtelijk verschillend, als man en vrouw, om een eenheid - één vlees - te vormen. Geen vleselijke eenheid van man en man, of van vrouw en vrouw. God schonk Adam geen man als echtgenoot. Man en vrouw vullen elkaar aan als beelddragers van God. 

  Gen. 1:27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
  Gen. 1:28 Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.
  (NBV)

  God zegende de man en zijn vrouw en gaf hen de opdracht zich te "vermenigvuldigen". Deze vermenigvuldiging, het verwekken en opvoeden van nageslacht, vereist een seksuele betrekking tussen een man en zijn vrouw. Man en vrouw zijn hiervoor in lichamelijk opzicht geschikt gemaakt. 

  Dan volgt in het eerste hoofdstuk van de Bijbel vs. 31.

  “God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.”

  Genesis 2:1-2 (NBV) 1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.

  Na de schepping van de mens, mannelijk en vrouwelijk, was God klaar! Alles wat hij wilde scheppen was geschapen. Het is belangrijk om op te merken dat Hij niet alleen lichamelijke dingen schiep in deze eerste week van het aardse leven. Hij schiep de seksualiteit en stelde het huwelijk in, de grondslag van het gezin. Gods norm is de huwelijkse samenleving van man en vrouw. De man en zijn vrouw waren volmaakt, geschapen in hun door God bepaalde vorm. 

  Toen kwam door de ongehoorzaamheid van onze oerouders de zonde in de wereld. De gevolgen bleven niet uit. De aard van de mens was verzondigd en de uitingen van deze geaardheid dienden zich aan. Kain sloeg zijn broer Abel dood, de eerste moord. Ook op seksueel terrein manifesteerden zich de gevolgen. Homoseksueel gedrag is één van de vele afwijkingen die het gevolg zijn van de zonde. Deze afwijking wordt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament veroordeeld. We beginnen met het Oude Testament. 

  Een onthutsend voorval vinden we in het eerste bijbelboek Genesis. De mannen van Sodom wilden hun homoseksuele lusten botvieren op de gasten van Lot. Van dit voorval komt de term 'sodomie', dat vroeger voor homoseksueel gedrag werd gebruikt.  

  Genesis 19:4-8 (NBV) 4 Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. 5 Waar zijn die mannen die bij je overnachten? riepen ze Lot toe. Breng ze naar buiten, we willen ze nemen! 6 Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. 7 Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen! zei hij. 8 Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen, doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust, ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden.

  God verwoestte Sodom en Gomorra om hun verdorvenheid. Merk op de reactie van Lot, die de homoseksuele verkrachting van zijn gasten erger vond dan de verkrachting van zijn dochters!

  De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) heeft in vers 5: 'we willen ze nemen'. De Statenvertaling heeft:

  Ge 19:5 En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen

  De NBG-vertaling uit 1951 heeft:

  Ge 19:5 en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.

  Sommige theologen die homoseksualiteit verdedigen beweren dat de zonde van Sodom niet zozeer de homoseksualiteit was maar meer het gebrek aan gastvrijheid. Zij verstaan de woorden van de Sodomieten 'opdat wij ze bekennen' (Hebr. yada, bekennen) als een eis dat de geloofsbrieven van de vreemden onderzocht moesten worden. 
  Hiertegen kan worden ingebracht dat vertalingen die door de meerderheid als regel worden gehanteerd niet zomaar door een minderheid tot verandering van betekenis kunnen leiden. Bovendien, het zinsverband moet als eerste worden bezien om te weten wat er bedoeld wordt. 

  Eén van de eerste seksuele gebruiken van het woord yada ('bekennen') vinden we in Genesis 4:

  Genesis 4:25 (NBV)
  25 Opnieuw had Adam gemeenschap (yada) met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set, 'want,' zei ze, 'God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kan is gedood, een ander kind gegeven.

  Het zinsverband in Gen. 19 vereist een seksueel begrip van yada gezien Lots aanbod om de mannen tevreden te stellen met zijn maagdelijke dochters. Lots aanbod laat zien dat het om seksuele handelingen door de Sodomieten ging.  Als de mannen van Sodom slechts vertrouwd wilden raken met de mannen, waarom nodigden ze hen dan niet uit voor een maaltijd? Als het was om de vreemdelingen te ondervragen, waarom dan niet met elkaar samenwerken en tot een vergelijk komen? 

  Bovendien, in het bijbelboek Judas wordt het genoemde kwaad expliciet als seksueel bestempeld:

  Jds 1:7 Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde wijze als dezen hoereerden en ander vlees achterna gingen, daar liggen als een voorbeeld, doordat zij een straf van eeuwig vuur ondergaan.
  (TELOS)

  'Hoereren' moet hier verstaan worden als 'ontucht plegen', zich aan ontucht overgeven. De mannelijke inwoners van de genoemde steden gingen 'ander vlees achterna'. "Zo beschrijft de apostel," aldus de Kanttekenaren van de Statenvertaling, "met eerbare woorden de gruwelijke zonden der Sodomieten." Ander vlees wil zeggen: vreemd vlees, niet het vrouwelijke lichaam, waarop de man is aangelegd. "... omdat man en vrouw, wanneer zij geslachtgemeenschap hebben, één vlees worden, maar als de man op de man verhit, het inderdaad een ander en een vreemd vlees is, waarmee hij zich verenigt," aldus Karl August Dächsel[29].

  In de wet van Mozes wordt de geslachtsgemeenschap tussen mensen van dezelfde sekse verboden. 

  Le 18:20 En met de vrouw van uw naaste zult gij geen vleselijke gemeenschap hebben, zodat gij u met haar verontreinigt.
  Le 18:21 En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de HERE.
  Le 18:22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.
  Le 18:23 En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.
  Le 18:24 Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf.

  Le 18:25 Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde.
  Le 18:26 Gij echter zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen en geen van deze gruwelen doen, noch de geboren Israeliet, noch de vreemdeling die in uw midden vertoeft; 
  Le 18:27 want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die voor u waren, zodat het land onrein werd.
  Le 18:28 Opdat het land u niet uitspuwe, wanneer gij het verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk, dat voor u was.
  Le 18:29 Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.
  Le 18:30 Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die voor u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God. 

  (NBG51)

  Homoseksualiteit wordt in het bovenaangehaalde gedeelte in één reeks gruwelen genoemd met overspel, kindoffer en seks met een dier. Deze gruwelen verontreinigen het land waarin ze gebeuren. Het gevolg is dat het land zijn inwoners tenslotte uitspuwt. Dit is met Kanaän gebeurt. 

  In Lev. 18:29 (zie boven) is homoseksueel gedrag een misdrijf waarvoor de doodstraf wordt gesteld. De Nederlandse tekst spreekt van 'uitroeien', in het Hebreeuws letterlijk 'afsnijden'. Ook in de volgende passage wordt homoseksuele omgang samen met incest en bestialiteit genoemd als misdrijven waarop de doodstraf staat. 

  Le 20:11 Een man die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, de schaamte zijns vaders heeft hij ontbloot; beiden zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.
  Le 20:12 Een man die gemeenschap heeft met zijn schoondochter; beiden zullen zeker ter dood gebracht worden, schandelijke ontucht hebben zij bedreven, hun bloedschuld is op hen.
  Le 20:13 Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.
  Le 20:14 Een man die een vrouw en ook haar moeder neemt (bloedschande is het) met vuur zal men hem en haar verbranden, opdat er geen bloedschande in uw midden zij.
  Le 20:15 Een man die met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden; het dier zal men afmaken.
  (NBG51)

  In Richteren 19:22-27 vinden we een voorval dat op dat in Sodom en Gomorra lijkt. De mannen van de stad Gibea begeerden seksuele omgang met een man die in de stad wilde overnachten. Ze zeiden tegen de gastheer die de reiziger had opgenomen (vers 22):

  Ri 19:22 Terwijl zij hun hart vrolijk maakten, zie, toen omsingelden de mannen van de stad, verdorven lieden, het huis en bonsden op de deur. En zij spraken de oude man, de heer des huizes, aan en zeiden: Breng de man die in uw huis gekomen is, naar buiten, zodat wij gemeenschap met hem kunnen hebben. 

  De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) heeft: "Breng de man naar buiten die zich in je huis bevindt zodat wij seks met hem kunnen hebben." We vinden in dit vers weer het Hebreeuwse werkwoord yada, '(be)kennen'. 

  In de oude Statenvertaling:

  Ri 19:22 Toen zij nu hun hart vrolijk maakten, ziet, zo omringden de mannen van die stad (mannen, die Belials kinderen waren) het huis, kloppende op de deur; en zij spraken tot den ouden man, den heer des huizes, zeggende: Breng den man, die in uw huis gekomen is, uit, opdat wij hem bekennen.
  Ri 19:23 En de man, de heer des huizes, ging tot hen uit, en zeide tot hen: Niet, mijn broeders, doet toch [zo] kwalijk niet; naardien deze man in mijn huis gekomen is, zo doet zulke dwaasheid niet.
  Ri 19:24 Ziet, mijn dochter die maagd is, en zijn bijwijf, die zal ik nu uitbrengen, dat gij die schendt, en haar doet, wat goed is in uw ogen; maar doet aan dezen man zulk een dwaas ding niet.
  Ri 19:25 Maar de mannen wilden naar hem niet horen. Toen greep de man zijn bijwijf, en bracht haar uit tot hen daarbuiten; en zij bekenden haar, en waren met haar bezig den ganse nacht tot aan den morgen, en lieten haar gaan, als de dageraad oprees.
  Ri 19:26 En deze vrouw kwam tegen het aanbreken van den morgenstond, en viel neder voor de deur van het huis des mans, waarin haar heer was, totdat het licht werd.
  Ri 19:27 Als nu haar heer des morgens opstond en de deuren van het huis opendeed, en uitging om zijns weegs te gaan, ziet, zo lag de vrouw, zijn bijwijf, aan de deur van het huis, en haar handen op den dorpel.
  (SV)

  De mannen van de stad wilden een man en geen vrouw, maar ze nemen uiteindelijk genoegen met de bijvrouw van de gast en verkrachten haar. Ze overlijdt aan de gevolgen. 

  In de tijd van koning Josia van Juda waren in de buiten-voorhof van de tempel, aan het huis van God, huizen, hutten of tenten van schandjongens, die zich aan homoseksuele omgang prijsgaven, ter ere van de vruchtbaarheidsgodin en tot bevordering van de vruchtbaarheid. "Zij wilden volstrekt voor vrouwen doorgaan en leefden daarom graag in gemeenschap met deze, zoals ook de vrouwen, die eveneens in dienst van deze ontuchtige godsdienst stonden, met bijzondere liefde hun genegen waren en in genoemde tenten aan de werken van de prostitutie zich overgaven."[30] Josia brak deze schandtenten af:  

  2Kon 23:7 Ook brak hij de verblijven van de schandknapen af in het huis van de HEERE, waar de vrouwen gewaden voor de Asjera weefden. (HSV)

  Niet alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament wordt homoseksueel gedrag afgewezen. De apostel Paulus noemt het 'tegennatuurlijke omgang'. 

  Romeinen 1:25-28.
  25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 26  Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 27  en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. 28  Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.

  Op twee andere plaatsen in zijn brieven spreekt de apostel Paulus van mannen 'die bij mannen slapen'. Aan de heiligen in de Griekse stad Korinthe schrijft hij:

  1Co 6:10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, [mannen] die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.
  (HSV)

  Schandknapen of schandjongens, in dat vers vermeld, zijn jongens die homoseksuele omgang hebben met een man, of mannelijke prostituees. De uitdrukking '[mannen] die met mannen slapen' van de Herziene Statenvertaling is een vrij letterlijke vertaling van het Griekse woord arsenokoitai (van arsen = man en koite = bed). De Statenvertaling heeft 'die bij mannen liggen', de TELOS-vertaling 'zij die bij mannen liggen'. De Naardense bijbelvertaling, de NBG-1951, Willibrord-1995, Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en Groot Nieuws Bijbel hebben 'knapenschenders'. Voorhoeve-1877 heeft 'die zich met mannen afgeven'. De Nederlandse Luthervertaling heeft 'die ontucht met mannen bedrijven'. 

  De homoseksuele praktijk van mannen die bij mannen liggen alsof ze bij een vrouw liggen wordt veroordeeld door 'de wet' en druist in 'tegen de gezonde leer'. 

  1Ti 1:9 en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers,
  1Ti 1:10 voor ontuchtplegers, voor [mannen] die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is,

  (HSV)

  Sommige woordvoerders van de pro-homo beweging beweren dat met de aanvang van het Nieuw Testamentische tijdperk, de uitleg over de zonde van Sodom is veranderd, daarom zou de oude uitleg niet langer betrouwbaar zijn. Dit standpunt moet op Bijbelse gronden worden afgewezen.

  Wereld

  De wereld is verdeeld ten aanzien van homoseksueel gedrag. In 2008 hadden meer dan 80 landen wetten tegen homoseksualiteit. In negen van die landen gold de doodstraf voor homoseksueel gedrag. In 2010, twee jaar later, werd in 85 landen homoseksualiteit door de wet als een misdrijf aangemerkt, in vijf landen gold daarvoor de doodstraf. 

  In 2008 deden 66 andere landen binnen de Verenigde Naties een gezamenlijke oproep om homoseksualiteit uit de criminele sfeer te halen (decriminalisatie). In veel Afrikaanse landen rust, anno 2012, een taboe op homoseksualiteit. Alleen in Zuid-Afrika kunnen mensen van hetzelfde geslacht trouwen. 
   

  Homoseksuelen in Oeganda vogelvrij

  „President Museveni van Oeganda heeft politie en justitie opgedragen homoseksuelen op te sporen, op te sluiten en aan te klagen, zo melden de Oegandese kranten. Museveni verklaarde onlangs dat hij van zijn ouders en de Bijbel heeft geleerd dat homoseksualiteit verkeerd is. Hij reageerde hiermee op de uitgebreide aandacht van de pers voor een homohuwelijk in Kampala. De wet geeft justitie de vrijheid homo’s op te pakken en te veroordelen. Afrikaanse mensenrechtenactivisten hebben zich tot nu toe nauwelijks beziggehouden met de vervolging van homoseksuelen."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 28 sept. 2009)

  Nigeria verbiedt alle homo-relaties

  „De Nigeriaanse president Goodluck Jonathan heeft een wet ondertekend die homoseksuele relaties strafbaar stelt. Op overtreding van het verbod komt een gevangenisstraf te staan van maximaal 14 jaar. Ook bijeenkomsten en clubs van homoseksuelen vallen onder het verbod." 
  (Bron: Nos.nl, nieuwsbericht 13 jan. 2014.)

  Seksuele omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht wordt in de Westerse maatschappij steeds meer aanvaardbaar geacht. 

  In Westerse landen ijveren homo-activisten voor de gelijkberechtiging van homo's. Mogen hetero's trouwen, dan ook homo's. 
   

  Homoprotest in de kerk

  28 februari 2010 - De eucharistieviering in de Sint-Jan in Den Bosch is zondag zeer onrustig verlopen door protesten van homoseksuelen en sympathisanten. Vele tientallen aanwezigen verlieten demonstratief en met veel kabaal de kerk toen pastoor Geertjan van Rossem uitlegde dat bij de ontvangst van de communie "de juiste beleving van seksualiteit " hoort.

  Bron: Nu.nl

  In Nederland botsen rondom homoseksualiteit de waarden gelijkheid (gelijke behandeling van mensen, ongeacht hun seksuele geaardheid), vrijheid van meningsuiting (de vrijheid om te zeggen wat je vindt) en de vrijheid van godsdienst (de vrijheid om naar je godsdienstige overtuiging te leven).  
   

  Vrijspraak A voor belediging homo’s

  De Hoge Raad heeft A definitief vrijgesproken van opzettelijke belediging van homoseksuelen. De Raad bevestigde daarmee de vrijspraak door het gerechtshof in Den Haag, waartegen het Openbaar Ministerie in cassatie was gegaan.  A stond terecht omdat hij in 1996 in een interview met Nieuwe Revu homoseksualiteit had vergeleken met fraude. Ook vroeg hij zich in het weekblad af waarom homoseksuelen beter zouden zijn dan dieven. De Hoge Raad oordeelde dat sommige uitlatingen van A beledigend kunnen zijn, maar niet in de context waarin ze zijn gedaan. Het gerechtshof had eerder al gewezen op het belang van de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 9 jan. 2001.
  (Omwille van de privacy is bij het overnemen van dit bericht de werkelijke naam vervangen door de letter A)

  In Nederland wordt op verschillende fronten gewerkt aan de acceptatie van homo's, bijvoorbeeld bij de landelijke voetbalbond (zie hieronder). 
   

  KNVB werkt aan acceptatie homo's

  De KNVB heeft een actieplan gelanceerd voor de acceptatie van homoseksualiteit in de voetbalwereld. De bond wil discriminatie en homofobie op de velden tegengaan. Een van de maatregelen is dat de KNVB kwetsende spreekkoren verbiedt. De regels in het tuchtreglement worden aangepast, zodat de daders gestraft kunnen worden. Ook stelt de voetbalbond vertrouwenspersonen aan. In alle zes de voetbaldistricten worden mensen aangewezen die zowel profvoetballers als amateurs kunnen ondersteunen. De KNVB wil homo-acceptatie opnemen in de lesstof van bestaande voetbalopleidingen en de certificering van betaald en amateurvoetbal. Ook gaat de bond workshops ontwikkelen en aanbieden. Feyenoorder Jordy Clasie wordt een soort ambassadeur. Hij gaat homo-acceptatie uitdragen en duidelijk maken dat iedereen gelijk behandeld wil worden. Volgens KNVB-voorzitter Michael van Praag hoort homo-discriminatie niet thuis binnen de KNVB. 'Ik ken mensen die homo's niet eens een hand geven. Schande!', zo zei Van Praag.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 12 okt. 2012.

  In Nederland worden relaties tussen homo's sinds 1998 erkend. In 2001 voerde Nederland als eerste land ter wereld het homohuwelijk in: de wettelijke mogelijkheid voor homo's om in het huwelijk treden. Anderen willen vasthouden aan het traditionele huwelijk als een verbintenis van man en vrouw en wijzen het homohuwelijk af. 

  Nederland was in 2001 het eerste land waarin adoptie door homo's wettelijk mogelijk werd.
   

  Uruguay staat adoptie door homo's toe

  Homoseksuelen en lesbiennes in Uruguay mogen binnenkort kinderen adopteren. Daarmee heeft het lagerhuis in Montevideo ingestemd. De senaat moet zich er ook nog over buigen, maar dat lijkt een formaliteit. Uruguay wordt het eerste land in Latijns-Amerika waar adoptie door homoparen wordt toegestaan. Sinds het aantreden van de linkse president Tabare Vazquez, in 2005, is er in Uruguay veel gedaan aan homorechten. Zo voerde de regering vorig jaar het geregistreerd partnerschap voor homo's in, en zijn sinds mei militaire scholen toegankelijk voor homo's. Nederland was in 2001 het eerste land dat adoptie door homoseksuelen toestond. In de jaren daarop volgden meer Europese landen, enkele Amerikaanse staten, Zuid-Afrika en delen van Australie.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 29 aug. 2009

  Orthodoxe Joden keuren op bijbelse gronden homoseksueel gedrag af. 

  In het oude Rome schijnt homoseksuele omgang veel te zijn voorgekomen. In de oude Romeinse kunst wordt homoseksualiteit op grote schaal afgebeeld. Zij werd 2.000 jaar geleden aanvaardbaar geacht. Volgens de Engelse historicus Edward Gibbon (1737-1794) was Claudius de enige van de eerste vijftien keizers wiens seksuele smaak volkomen recht was. 

  Christenheid

  De Rooms-katholieke kerk, het grootste kerkgenootschap in de christenheid, wijst homoseksueel gedrag af. Wel roept zij op om homofielen met 'respect, begrip en fijngevoeligheid' te behandelen. De inzegening van het homohuwelijk is verboden, maar veel pastores hebben een liberale opvatting.
   

  Meeste pastores bereid homohuwelijk in te zegenen

  Een meerderheid van de rooms-katholieke pastores is bereid homohuwelijken in te zegenen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gay Krant onder bijna achthonderd pastoraal werkers.Meer dan de helft van hen trekt zich niets aan van het verbod van de Nederlandse bisschoppen op de kerkelijke inzegening van homorelaties.Als de plechtigheid buiten de kerk plaatsvindt, willen acht van de tien ondervraagde pastores daaraan meewerken. Ook vindt een grote meerderheid dat praktiserende homoseksuelen welkom zijn in de kerk en in aanmerking komen voor de sacramenten. Kardinaal Simonis houdt ondanks de uitslag van het onderzoek vast aan het verbod op de inzegening van homohuwelijken.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 18 januari 2001. Alleen de tekst, zonder het kopje, is uit het nieuwsbericht.

  In de christenheid neemt de acceptatie van homosekualiteit toe. Het begon bij vrijzinnige gemeenschappen, die vanouds vatbaarder zijn voor verwereldlijking. De groeiende acceptatie veroorzaakt tweedracht. Veel christenen geloven dat God homoseksualiteit veroordeelt, terwijl andere christenen stellen dat de bijbelteksten die tegen de homoseksuele praktijk worden aangevoerd tijd- en cultuurgebonden zijn. 

  Terwijl de wereld homoseksualiteit al meer aanvaardt, krijgen christelijke scholen die aan de Bijbel willen vasthouden het moeilijker. Deze scholen kunnen in de problemen komen wanneer zij een docent afwijzen omdat hij praktiserend homoseksueel is.
   

  Christelijke school mag homoleraar niet weigeren

  De christelijke basisschool X in Y heeft onterecht een leraar afgewezen omdat hij homoseksueel is. Dat concludeert de Commissie Gelijke Behandeling, die zich over de zaak heeft gebogen. Volgens de commissie mag een school op godsdienstige grondslag wel bepaalde eisen stellen aan sollicitanten. Maar iemand mag niet worden afgewezen, uitsluitend omdat hij homoseksueel is.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 3 mei 1999.
  (De echte namen in het bericht zijn voorzichtigheidshalve vervangen door de letters X en Y. )

  De verdeeldheid op christelijk erf ten aanzien van homoseksueel gedrag manifesteert zich ook in het verschil tussen organisaties die de belangen van homo's en lesbiennes behartigen. In Nederland staan RefoAnders, Different en Onze weg staan op Schriftgetrouwe grondslag (zie verderop). 

  Daartegenover staan in Nederland (anno 2013) christelijke LHBT-organisaties die homoseksueel gedrag goedkeuren: LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl. LHBT staat voor:  lesbisch, homo, biseksueel of transgender (LHBT). Contrario is een gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes.

  Argumenten pro

  'Als homo geboren'

  Een veelgehanteerd argument pro homoseksualiteit is dat een homo als homo is geboren. Zijn erfelijke aanleg bepaalt zijn homoseksuele voorkeur. Hierop kan worden geantwoord: 

  1. de rol van erfelijke factoren in het ontstaan van homoseksualiteit is onduidelijk;
  2. God schiep op de zesde dag geen homoseksueel. Seksuele aantrekking tot en omgang met hetzelfde geslacht is een gevolg van de zonde en het verval van de oorspronkelijk goede schepping;
  3. ex-homo's getuigen van de rol van de omgeving en hun wil (keuzes) in de ontwikkeling van homoseksualiteit,
  4. geneigdheid tot het kwade, zelfs als het ingeboren is, maakt het kwade of de geneigdheid ertoe niet goed.

  Er is nog geen genetische factor voor homofilie gevonden. Volgens Tim Wilkens, homofiel en leider van Cross Ministry, een bediening voor homofielen, is er bij homoseksualiteit geen sprake van een ingeboren geneigdheid, maar van een verzoeking: "It is a temptation and not an orientation"[22]. Geen gen dwingt tot homoseksuele handelingen. 

  Als bewezen zou worden dat homofilie ingeboren (genetisch bepaald) is, dan maakt genetische aanleg homofilie nog niet normaal. Cystic Fybrosis (taaislijmziekte) en het Downsyndroom zijn ingeboren afwijkingen, hun genetische oorsprong maakt ze echter niet normaal. Elk onderdeel van ons lichaam heeft te maken met de gevolgen van de zonde die in de wereld is gekomen is en is onderworpen aan de vergankelijkheid.

  Een gewezen homo zei:
  "Homoseksualiteit is volledig onnatuurlijk en strijdig met de manier waarop God ons heeft geschapen. Ik dacht dat ik als homo was geboren en nam het God dus kwalijk dat Hij zijn strenge eisen aan mij stelde, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet als homo geboren ben. Doordat ik de leugens die satan me influisterde toen ik nog erg jong was, ben ik gaan geloven dat ik zo geschapen was. Hij maakt gebruik van menselijke overgevoeligheid, negatieve ervaringen in relaties, ongezonde gezinssituaties om mensen te misleiden. Tegenwoordig is het zelfs trendy om homo te zijn en satan maakt daar dankbaar gebruik van.”

  'Een vorm van liefde'

  Een ander pro-argument stelt dat homoseksualiteit een vorm van liefde is. Elke vorm van liefde is OK en God verheugt zich daarin. Dus homoseksuele liefde is OK.

  Antwoord: Overspel berust vaak op 'liefde' tot een ander buiten het huwelijk. Liefde maakt overspel niet goed.

  Keuzevrijheid

  Is homofilie, de seksuele aantrekking tot hetzelfde geslacht, het resultaat van een of meer keuzes in het leven? Of is de aantrekking een gegeven neiging waarvan de homofiel zich bewust is geworden? Of een combinatie van beide factoren? Veel homo's zullen antwoorden dat ze niet voor hun geneigdheid gekozen hebben. Sommige homo's zeggen dat de gemaakte keuzes in hun leven een rol hebben gespeeld. Geen gen dwingt tot homoseksuele handelingen. 

  Houding tegenover homoseksuelen

  Volgens een studie uit 2010 vindt 40% van de Nederlanders het aanstootgevend als 2 mannen zoenen en 27% als het 2 vrouwen betreft [25]. Onder jongeren vindt 55% van de jongens en 22% meisjes het vies als twee jongens vrijen (2010). Deze afkeer mag als een natuurlijk gevoel worden beschouwd, niet als een gebrek aan opvoeding of beschaving. 

  In het jaar 2010 werden door de Nederlandse politie 659 gevallen van antihomogeweld geregistreerd, in 2009 waren dat 428 gevallen. Zeven van de tien homo's, lesbo's, biseksuelen en transseksuelen hebben (anno 2011) wel eens te maken met geweld vanwege hun seksuele gerichtheid[1]. Het volgende nieuwsbericht meldt een dergelijk geval. 

  Mannen opgepakt voor mishandeling homo's
  Twee mannen uit Sittard zijn opgepakt voor het mishandelen van drie homo's. De verdachten van 17 en 18 jaar lokten de slachtoffers via chatafspraken naar een plek in Sittard, waar ze onmiddellijk in elkaar werden geslagen. Een van de slachtoffers werd daarbij ontvoerd in de kofferbak van zijn eigen auto. De ontvoerders lieten hem na een tijdje weer vrij. De auto werd later uitgebrand teruggevonden in een dorpje net over de Duitse grens. Een van de andere slachtoffers liep een gebroken oogkas op. De politie zoekt nog naar meer verdachten. 
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 28 sept. 2010)

  Zulk treiteren van of gewelddadig optreden tegen homo's ("potenrammen") is verwerpelijk.  

  Het helpt ons om op een goede manier met homofielen om te gaan als we beseffen:

  • dat homo's èn niet-homo's als ménsen gelijkwaardige schepselen van God zijn
  • dat niet-homofielen ook afwijkingen hebben; allen zijn wij van huis zondaars en komen te kort
  • dat vele homo's hun seksuele gerichtheid als een element of aspect van hun identiteit beleven
  • dat velen van hen lijden onder hun gerichtheid en/of de negatieve sociale reacties hierop
  • dat Gods verlossende liefde naar iedereen uitgaat, ongeacht zijn of haar geslachtelijke oriëntatie

  (On)gelijke behandeling

  In Nederland is vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. Scholen op levensbeschouwelijke grondslag mogen homoseksuele docenten weigeren als hun gedrag in strijd is met de grondslag. Tegelijkertijd mag homoseksualiteit als zodanig geen reden zijn om iemand te weigeren. Individuen worden beschermd tegen discriminatie. De Nederlandse overheid handhaaft (anno 2009) het evenwicht tussen de grondrechten gelijke behandeling, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs.

  Verandering

  Kan een homo een hetero worden? Is zo'n verandering van seksuele gerichtheid mogelijk? Het antwoord is: Ja, want er zijn homo's die hetero's zijn geworden. Sommige ex-homo's getuigen daarvan[28]. Een Amerikaans onderzoek volgde 63 homo's die wilden veranderen met christelijke hulp. Na zes jaar had 53% een andere zielsgesteldheid: 30% was in staat celibatair te leven zonder eronder te lijden en bij 23% was het andere geslacht aantrekkelijk geworden[7]

  Een voormalig president van de American Psychological Association, Nicholas Cummings, werkte met 2000 homo's en zijn staf met nog eens 16.000 homo's. Heel weinig homo's gingen in therapie om hun seksuele gerichtheid te veranderen, maar velen wilden uiteindelijk wel veranderen; 2400 patiënten slaagden hierin[10].

  Exodus International, een internationale organisatie die homoseksuelen helpt om hun seksuele gerichtheid te veranderen, getuigt: "Velen van ons hebben persoonlijk moeite met ongewenste homoseksualiteit en hebben ooit geleefd als homoseksueel, maar hebben sindsdien een nieuwe identiteit in Jezus Christus gevonden die is gebaseerd op de leer van het christelijk geloof."[9]

  Verandering is mogelijk, maar betekent niet bij iedereen hetzelfde. Sommigen blijven zich seksueel aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, bij anderen wordt het andere geslacht aantrekkelijk. Het hoofddoel van verandering zij niet, in het algemeen gesproken, aantrekking tot het andere in plaats van hetzelfde geslacht, maar: God gehoorzamen, Zijn wil doen[24].

  Veranderen gaat niet vanzelf of makkelijk. Het is geen zaak van homofilie wègbidden ("pray the gay away")[23] .

  De mogelijkheid van verandering wordt echter betwist. Volgens de Amerikaanse Psychologische Vereniging (American Psychological Association, APA) kan proberen te veranderen schadelijk zijn. Voorgenoemde voormalig president van de APA echter wijst op de mogelijkheid om te veranderen[12].

  Volgens één bezwaar tegen verandering zijn homo's die willen veranderen niet trouw aan zichzelf. Ze proberen iemand te worden die ze in wezen niet zijn. Ze loochenen of onderdrukken hun natuurlijke aantrekking tot mensen van hetzelfde geslacht. Iemand die zwart is, moet niet blank willen worden, of omgekeerd; evenzo moet een homo zichzelf blijven en niet willen veranderen.
  Een ex-homo antwoordde: "Ik ben wel trouw aan mijzelf geweest - en ik heb nu zo veel zegeningen daardoor. Mijn gezin is gewoon ongelooflijk belangrijk voor me, en ik kan me geen leven voorstellen zonder hen. Ik zou dat nooit hebben gehad als ik trouw was geweest aan datgene wat ik ooit dacht te zijn - als ik 'trouw aan' homoseksualiteit was geweest en haar mij had laten bepalen."[13]

  Als je niet geschapen werd als homo, waarom heb je dan deze gedachten en gevoelens al zolang je je kunt herinneren? Wij zijn geboren zondaars, met slechte gedachten en verkeerde verlangens. (Psalm 51:5.) Het is waar dat iemand die er een zondige leefstijl op na houdt, zoals wij, zich niet kan herinneren dat deze verkeerde verlangens ooit niet aanwezig waren, dus komen we vrij gemakkelijk tot de vaststelling dat wij zo geboren zijn, of met deze gevoelens door God zijn geschapen. Maar de waarheid is dat het feit dat we verkeerde gevoelens hebben niet bewijst dat God ons zo heeft geschapen. Dit geldt ook zo voor stelen, echtbreuk, roddelen, enz. Zonde moet je zonde durven noemen, in ieder geval God noemt het zo.

  Deze opvatting staat haaks op wat we in de samenleving over ons krijgen uitgestort. Sommigen van ons hebben, na jaren te hebben gezocht naar een identiteit, deze gevoelens geaccepteerd als een feit dat dit het is wat we zijn. Het vereist kracht om die identiteit af te leggen, omdat we dan terugvallen in een onzekere en ongemakkelijke toestand. Echter, verzamel moed, want de God die vuur en zwavel naar Sodom en Gomorra zond, zond ook Zijn enige Zoon om aan het kruis voor jou te sterven.

  Johannes 10:10 (NBV)
  Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

  Dit is de volle waarheid. Je hoopt door je seksuele zonden vreugde en voldoening te bereiken, maar wat je bereikt is vernietiging. Maar God heeft de oplossing: God heeft mij, toen zijn Zoon, Jezus Christus aan het kruis hing, bevrijd uit de gevangenis van onreinheid. Daarom heb ik pas echt een leven dat tot bloei komt wanneer ik mijn leven fundeer op wie ik ben in Jezus Christus.
  Nog wat meer gedachten uit Gods Woord

  1 Timotheüs 1:12-16 (NBV)
  12 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen, 13 hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. 14 Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. 15 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, 16 en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.

  Nu, willen we nadenken over de noodzaak te geloven, dat God mensen die gebonden zijn aan homoseksualiteit, kan en wil veranderen.
  ·    God kan mij veranderen en
  ·    God wil mij veranderen.
  We moeten ze beiden geloven om in overwinning te wandelen.

  Kan God een persoon die strijdt met homoseksualiteit veranderen? In de wereld van vandaag is dit in geen geval een uitgemaakte zaak. We leven in een tijd dat Gods autoriteit en macht aan het verwateren zijn, zelfs in de kerk. Bovendien is het tegenwoordig gevaarlijk te durven beweren dat God mensen kan bevrijden van homoseksuele verlangens. Van een ongelovige is dat dat nog te begrijpen, maar van gelovigen!!!!

  Bedenk eens wie God werkelijk is. Gods majesteit en macht worden sterk onderschat en ondergewaardeerd door de mensheid van vandaag. Als God Zijn Zoon Jezus kon opwekken uit de dood - Als Jezus, die de Zoon van God is de blinden kon laten zien, de doven kon laten horen, en de lammen kon laten lopen, waarom kan Hij dan niet die grijze cellen in onze hersenen opnieuw rangschikken en ons een geestelijke harttransplantatie geven om zo onze eigenzinnige homoseksuele wegen te veranderen? Als Hij het universum heeft gemaakt, waarom zou Hij dan niet in staat zijn om onze levens te veranderen?

  1 Kronieken 29:11 (NBV)
  U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.

  Jesaja 40:26 (NBV)
  Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.

  Lucas 6:19 (NBV)
  ...en de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas.
  Johannes 13:3 (NBV)
  Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan,

  Efeze 3:20 (NBV)
  Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,

  Dit is slechts een greep uit een hele berg schriftgedeelten die ons vertellen over Gods kracht. Kan God dus een homoseksueel veranderen? Ja, dat kan Hij!

  Wil God je veranderen?

  Vaak is het niet het moeilijkst voor de mens om te geloven dat God je kan veranderen, maar meer de vraag of Hij je wil veranderen. Dit komt vaak voort uit het jaren vragen aan God hun levens te veranderen terwijl "er niets gebeurde". Iemand schrijft:“Toen ik oud genoeg was om me te realiseren dat dit niet datgene was wat andere jongens van mijn leeftijd beleefden, begon ik God te vragen dit uit mijn leven te verwijderen (merk op dat ik niet zozeer bezorgd was over het feit dat ik zondigde, maar dat ik niet zo was als alle andere jongens). Pas vele jaren later liet God me de weg uit de homoseksualiteit zien. Gedurende de vele tussenliggende jaren voelde het alsof God mijn smeekbeden negeerde." Gods schema is niet ons schema. Hij hoort en antwoordt op Zijn manier en op Zijn tijd. Wanneer je je het voorval van Maria, Martha en Lazarus herinnert in Johannes 11, lijkt het erop dat Jezus de smeekbede van Maria om te hulp te komen voor haar zieke broer negeert. Jezus, talmde haar verzoek te beantwoorden totdat Lazarus dood was, toch? Maar Hij antwoordde wel en was meer verheerlijkt door het opwekken van Lazarus uit de dood dan wanneer Hij hem zou hebben genezen. We lezen elders in de bijbel, dat Hij "wacht op het ogenblik dat Hij genadig kan zijn".
  Jesaja 30:18 (NBV)
  En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen.
  Ik zou dolgraag de vreugde en vrede, die ik heb ervaren nu ik tot leven ben gewekt in Jezus, met je willen delen. Ja, Hij verandert ons, eigenlijk verandert Hij al honderden jaren homoseksuelen, zoals ook blijkt uit het volgende Bijbelgedeelte.

  1 Korinthiërs 6:9-11 (NBV)
  9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

  De Korinthiërs hebben Gods kracht al ervaren! God heeft hen ook schoon gewassen, hun zonden weggedaan en ze "onschuldig" verklaard! Zij hadden vele vormen van zonde in hun levens, maar Hij heeft ze veranderd...
  Het is belangrijk te geloven dat God ons KAN en DOET veranderen. Hij is in staat om de meest vuile man of vrouw die er nu leeft schoon te wassen, af te zonderen van de zonde en te rechtvaardigen in Jezus. Dit is het goede nieuws van het evangelie, Jezus Christus verandert onze harten. Hij kan een homoseksueel veranderen in een man of vrouw van God die wandelt in overwinning en integriteit.  
  Dus, er is hoop. Hieronder vind je diverse hulpverleningsinstanties die willen helpen als je met deze problematiek te maken hebt.

  Hulp en steun

  Christelijke organisaties die hulp bieden aan homofielen en homoseksuelen:

  • Different. Deze stichting biedt psychopastorale begeleiding aan christenen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens. De basis van de hulpverlening wordt gevormd door de Bijbel, waarbij men ook gebruik maakt van psychologische inzichten. Different biedt daarnaast ook begeleidende gesprekken met bijvoorbeeld familieleden en verzorgt lezingen, workshops en cursussen.
  • RefoAnders
  • Onze Weg
  • Setting Captives Free: Setting Captives Free. Geeft een gratis online cursus uit om te helpen de weg van God in reinheid te bewandelen.

  In de Gereformeerde Gemeenten is een werkgroep 'Ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid', ontstaan rondom ouders die in hun gezin te maken kregen met homofilie. Daardoor ontstond bij hen de behoefte om met andere ouders in dezelfde situatie ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn. De werkgroep verwelkomt ouders uit andere christelijke gemeenten die het standpunt delen, dat homoseksuele praxis verkeerd is[1]. Website van de werkgroep: http://www.oudersenfamilierondom.nl/

  Engelstalig:

  • De National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH) is een professionele wetenschappelijke vereniging die onderzoek doet naar homoseksualiteit, onderzoeksresulaten verzamelt, educatieve informatie verspreidt en hulp biedt.
    
  • NARTH is een probleem voor organisaties die pro-homoseksualiteit zijn, omdat de vereniging hun veronderstellingen betwist, zoals de veronderstellingen (1) dat de homoseksuele gerichtheid is aangeboren en (2) dat deze gerichtheid onveranderlijk is. De pro-gay organisaties hebben een bondgenoot in de American Psychological Association (APA), een vereniging van psychologen die zeer kritisch is over de heroriëntatietherapie die NARTH biedt en ondersteunt. Echter, dr. Jeffrey Satinover, psychiater, psychoanalyticus, voormalig president van de C. G. Jung Foundation in New York en voormalig lid van het college van Psychiatrie en Kinderpsychiatrie aan de Yale Universiteit, met doctoraten van Harvard, Yale en MIT, beschreef in zijn boek Homosexuality and the Politics of Truth in hoofdstuk 1 hoe in 1973 de APA niet door nieuwe wetenschappelijke data, maar door politieke druk van activistische splintergroepen binnen de eigen organisatie, homoseksualiteit uit de DSM verwijderde. 
    
  • People Can Change. Een niet-religieuze organisatie van ex-homo's die andere mannen willen helpen om te veranderen. Website: http://www.peoplecanchange.com/
    
  • Jonah International. Een internationale Joodse organisatie en gemeenschap die informatie en hulp biedt aan personen die worstelen met homoseksuele neigingen en aan betrokken gezinnen. Website: http://jonahweb.org/
    
  • Exodus International. Is in 2013 als overkoepelende organisatie gestopt, maar dit had geen effect op de organisaties die er lid van waren. Exodus International had een grote internationale bediening, met als doel om homoseksuelen te helpen met het overwinnen van hun seksuele hang naar personen van hetzelfde geslacht. 
   

  Meer informatie

  Over het zogenaamde homohuwelijk, zie art. Homohuwelijk

  Philip Nunn, Homoseksuele relaties; bijbelse en pastorale overwegingen. Jaar van uitgave: 2011. Pagina's: 42. Download (pdf) van PhilipNunn.com

  Raymond Hausoul, Homoseksualiteit (2012). Pagina's: 20. Online te lezen.

  Bob Davies en Anita Worthen, En toch zo anders. Pagina's: 224. Vaassen: uitgeverij Medema, 2002. Annie Worthen is getrouwd met een voormalige homoseksueel en heeft een zoon die praktiserend homofiel is. Bob Davies heeft in zijn eigen leven geworsteld met homoseksualtiteit. Beide auteurs begeleiden christenen die worstelen met homoseksuele en lesbische problemen. 

  Robert A. J. Gagnon, De Bijbel en homoseksualiteit; een hermeneutiek van relevante bijbelteksten. Zelhem: uitgeverij Maatkamp, 11 juli 2016. Diepgaande studie en standaardwerk over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. ISBN 978 94 91706 54 7

  Kevin DeYoung, Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit. Apeldoorn: De Banier, juni 2016. ISBN 978 94 62786 35 6

  Joe Dallas, Een antwoord op de homotheologie.  Amsterdam: Uitgeverij Oogstpublicaties, 2002. ISBN 9075953100. 

  J. Douma, Homofilie. Uitgeverij Kok, Kampen.

  Marion Ashton, De Heer steeds tussenbeide. Evangelische Wereld Pers, 1979. Uitgave en druk: Stichting Moria. Geschreven voor vrouwen die zich seksueel aangetrokken voelen tot vrouwen. 

  Hans Frinsel, Keerpunt, van gaysportman tot echtgenoot en vader. Amsterdam: St. Tot Heil des Volks, uitgeverij Oogstpublicaties. 

  Voor een reeks getuigenissen van wedergeboren ex-homoseksuelen, zie de door Henk van Twillert aangelegde afspeellijst van video's op Youtube.com. 

  Engelstalig

  Keving DeYoung, What Does the Bible Really Teach about Homosexuality. Video, duur 1 uur en 2 minunten. Met daaropvolgende paneldiscussie. 

  Robert A.J. Gagnon, What Does the Bible Teach About Homosexuality? Video op Vimeo.com, duur 29 minuten, Engelstalig. Pure Passion Ministry, 9 mei 2008.

  Robert A.J. Gagnon, The Witness of Jesus & The O.T. on Homosexual Practice. Lezing op video op XPmedia.com; duur 76 minuten, Engelstalig. Pure Passion Ministries, conferentie Love, The Bible and Homosexual Practice, 10 mei 2008.

  Willy Torrensin, Steve McVey, Gay Christian? Getuigenis van ex-gay Willy Torrensin. Video, Youtube.com, upload 25 april 2011. Duur: 40 min. 33 sec.

  Voetnoten

  1. ↑ Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Trimbos Instituut, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 16 jan. 2001.
  2. ↑ Mening van de onderzoekers, zie voetnoot 1.
  3. ↑ Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos Instituut onder 6000 personen. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 8 febr. 2001
  4. ↑ Michiel Bakker, „Veel eenzaamheid bij ouders homofielen”, nieuwsartikel op RD.nl, 12 april 2012.
  5. ↑ Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 nov. 2004.
  6. ↑. Blijkens een enquete door de Universiteit van Maastricht en de organisatie Schorer, onder 3700 homo- en biseksuele mannen. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 14 nov. 2007. 
  7. ↑. Heather Sells, Is it Possible to Change Sexual Orientation? Nieuwsartikel op Cbn.com dd. 31 aug. 2009. 
  8. ↑ Bron: http://www.b-a-man.nl/ , site voor de preventie van Hepatitus
  9. ↑ Bron van het citaat: Jeffrey Schipper, 'Anti-homo-wet maakt werk christenen moeilijk', op Cip.nl dd. 19 nov. 2009
  10. ↑ Marcia Segelstein, Can same-sex attraction be changed? Artikel op OneNewsNow d.d. 9 febr. 2010.
  11. ↑ Marcia Segelstein, a.w.
  12. ↑ Marcia Segelstein, a.w. De schrijfster verwijst naar een ex-homo die al 31 jaar getrouwd is en zijn gelijkgeslachtelijke gerichtheid heeft veranderd.
  13. ↑ Aldus Gordon Opp, aangehaald in Marcia Segelstein, a.w. 
  14. ↑ Zie CDC Analysis Provides New Look at Disproportionate Impact of HIV and Syphilis Among U.S. Gay and Bisexual Men, op CDC.gov dd. 10 maart 2010. De gegevens werden gepresenteerd op de nationale conferentie van Centers for Disease Controle over het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen.
  15. ↑ Artikel Syfilis op GGDgezondheidsinfo.nl
  16. ↑ Artikel Syfilis: omvang van het probleem; hoe vaak komt het voor en hoeveel mensen sterven eraan? op NationaalKompas.nl
  17. ↑ Zie CDC Analysis Provides New Look at Disproportionate Impact of HIV and Syphilis Among U.S. Gay and Bisexual Men, op CDC.gov dd. 10 maart 2010.
  18. ↑ ibid.
  19. ↑ Artikel Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa): Soa samengevat, op NationaalKompas.nl
  20. ↑ ibid.
  21. ↑ Nieuwsartikel 'Homoseksuelen hebben vaker kanker', op Nu.nl, 9 mei 2011.
  22. ↑ Lilian Kwon, Baptist Responds to Don Lemon's 'Born Gay' Remarks, nieuwsartikel op ChristianPost.com, 18 mei 2011. 
  23. ↑ Zie het getuigenis van Tim Wilkins, in: Lilian Kwon, Baptist Responds to Don Lemon's 'Born Gay' Remarks, nieuwsartikel op ChristianPost.com, 18 mei 2011. 
  24. ↑ Tim Wilkins, leider van een bediening voor homofielen, streefde eerst naar seksuele aantrekking tot het andere geslacht, totdat Hij inzag dat God iets anders vroeg, zie Lilian Kwon, Baptist Responds to Don Lemon's 'Born Gay' Remarks, nieuwsartikel op ChristianPost.com, 18 mei 2011. "For years I told God 'I am not attracted to Eve (women)' until I finally realized that before God gave Adam a helpmeet, God gave Adam Himself and thus the relationship that precedes all relationships is the one we have with our Creator who became our Savior. The operative word is freedom." (Tim Wilkins, in aangehaald artikel)
  25. ↑ Sociaal Cultureel Planbureau, 2010. 

  26. ↑ Volgens een studie van de Universiteit van California in Los Angeles (UCLA), april 2011. Percentage genoemd in: Ariel R. Rey, Americans' Estimate of Gay Population Larger Than It Is, nieuwsartikel op ChristianPost.com, 30 mei 2011.
  27. ↑ Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 16 dec. 2011.
  28. ↑ Bijvoorbeeld J.v.B., die van zijn verandering getuigde op een bijeenkomst van de Stichting Heartcry: getuigenis (13 minuten, bron Youtube.com).
  Voor een reeks getuigenissen van wedergeboren ex-homoseksuelen, zie de door Henk van Twillert aangelegde afspeellijst van video's op Youtube.com. 

  29. ↑ Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Judas 1:7. 
  30. ↑ Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 2 Kron. 23:7. 
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (1)
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  Dus voor ons gewenste gedrag tegenover homofiele mensen moeten wij enkel terugdenken aan Jezus' uitspraak: "laat wie zonder zonde is de eerste steen gooien."

  Dat is tenminste wat ik eruit opmaak. bewerkte 06:55, 8 mrt 2018
  Geplaatst 06:55, 8 mrt 2018
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.