Huwelijk

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Huwelijk

  Het huwelijk is een verbintenis van man en vrouw die wordt aangegaan voor het leven. Het huwelijk is een instelling van God en een fundament van het gezin. Het is de meeste fundamentele instelling van de mensheid. Huwelijk en gezin vormen de hoeksteen van de maatschappij.

  Paragrafen:


  In alle culturen en naties genoot het huwelijk in het verleden bescherming.

  In Nederland is een huwelijk rechtsgeldig als het wordt gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

  In het huwelijk kleeft de man zijn vrouw aan en worden zij in en door de seksuele eenwording tot één vlees (lichaam). Bekend is de desbetreffende tekst uit Genesis 2:

  Ge 2:24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.
  (SV)
  Ge 2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.

  (NBG51)
  Ge 2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.
  (HSV)

  De gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders trouwen is in twintig jaar met gemiddeld zes jaar gestegen. In 2011 was de bruidegom gemiddeld 37 jaar en de bruid gemiddeld 34 jaar, in 1991 was dat 31 resp. 28 jaar.

  Het huwelijk heeft een zinnebeeldige betekenis, die in het Nieuwe Testament is onthuld. Het huwelijk is een uitbeelding van de verhouding van de Heer Jezus Christus en Zijn gemeente (Ef. 5:22-33). 

  In gebroken gezinnen, waarin geen huwelijk meer bestaat, zijn meer problemen dan in gezinnen waarin kinderen met beide ouders opgroeien: slechtere schoolprestaties, meer armoede, meer buitenechtelijke geboorten, meer misdaad, lagere levensverwachting, enz[1].

  Verboden huwelijken

  In het Oude Testament (Lev. 18) worden verboden:

  • huwelijken met naaste verwanten;
  • huwelijken met heidenen.

  Verboden is de seksuele omgang en dus het huwelijk[1] van een man: 

  1. met de moeder;
  2. met de stiefmoeder;
  3. met de zuster of halfzuster;
  4. met de kleindochter, de dochter van de zoon of dochter;
  5. met de dochter van de stiefmoeder;
  6. met de tante, zowel van vaders als van moeder zijde;
  7. met de vrouw van de oom, van vaders zijde;
  8. met de schoondochter;
  9. met de schoonzuster;
  10. met een vrouw en haar dochter of met de moeder en kleindochter en
  11. met twee zusters tegelijk.

  In 2003 gaf een Nederlandse minister als zijn mening te kennen dat een neef en een nicht met elkaar mogen trouwen. 

  Geen verbod huwelijk neef en nicht
  Minister Hoogervorst van Volksgezondheid vindt het overdreven om neven en nichten te verbieden met elkaar te trouwen. Dat heeft de bewindsman laten weten in antwoord op schriftelijke vragen van CDA-Kamerlid Sterk. Bij een huwelijk tussen neef en nicht is de kans op een kind met een handicap anderhalf keer zo groot als bij ouders die geen familie zijn van elkaar. Hoogervorst wijst erop dat er ook niet-verwante ouders zijn die een verhoogd risico lopen en hij voelt er niets voor om ook hen te verbieden met elkaar te trouwen. De minister ziet meer in een betere voorlichting over de risico's aan vooral Turken en Marokkanen.
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 
  17 december 2003)

  Voor het verbod op huwelijken met heidenen, zie hieronder bij Ongelijk span.

  Polygamie

  Polygamie is het gelijktijdig gehuwd-zijn van één man met twee of meer vrouwen tegelijk (veelwijverij) of omgekeerd (veelmannerij). Het tegendeel is monogamie. Naar Gods norm is het huwelijk de vereniging van één man en één vrouw. In het Oude Testament wordt veelwijverij als zodanig niet verboden, maar in het Nieuwe Testament komt Gods norm van monogamie (het huwelijk van één man met één vrouw) duidelijk naar voren. 

  Zie Polygamie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
  Zie Veelwijverij voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

  Ongelijk span

  Wat zegt de Bijbel over gemengde huwelijken, waarbij de ene mens een gelovige is en de andere niet? 

  De wet van het Oude Testament verbood de Israëlieten dergelijke levensverbintenissen (Deuteronomium 7:3-4). Het schokte de schriftgeleerde en priester Ezra, toen hem werd meegedeeld dat veel terugkeerde Israëlieten heidense vrouwen ten huwelijk hadden genomen. Hij herinnert het verbod op gemengde huwelijken: 

  Ezr 9:12 ... u mag uw dochters niet aan hun zonen geven, en hun dochters mag u niet [ten huwelijk] nemen voor uw zonen; ... (HSV)

  De reden hiervoor was dat de Israëlieten van God zouden worden afgetrokken als zij zouden trouwen met heidenen of met mensen die afgoden aanbaden en gruwelijke gebruiken hadden.

  Een soortgelijk principe wordt in het Nieuwe Testament uiteengezet, maar op een zeer verschillend niveau:

  2 Kor. 6:14  Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? 

  Net zoals de Israëlieten (mensen die in de ene ware God geloofden) bevolen werd om niet met ongelovigen te trouwen, zo wordt ook Christenen (mensen die in de ene ware God geloven) bevolen om niet met ongelovigen te trouwen.

  Iemand zou naar zijn of haar geloof, karakter en wandel (gedrag) moeten worden beoordeeld. De standaard voor een Christelijke man of vrouw voor het kiezen van een partner zou altijd moeten bestaan uit het ontdekken of de persoon waarin ze geïnteresseerd zijn ook een Christen is (2 Korintiërs 6:14), iemand die door geloof in Jezus Christus wedergeboren is (Johannes 3:3-5). Geloof in Christus is het hoofdcriterium voor het kiezen van een echtgenoot of echtgenote. 

  Seksuele zonden

  Op ontucht, hoererij en bloedschande waren onder het Oude Verbond strenge straffen gesteld, Deut. 22 :13 v. Op overspel, het zich vergrijpen aan iemands anders vrouw, stond de dood door steniging, Lev. 20 :10, Deut. 22 :22. Wanneer een man zijn vrouw van ontrouw verdacht, dan kon hij haar aan het, in Num. 5:12 v. beschreven Godsgericht onderwerpen. Tegen valse beschuldiging door de jaloerse echtgenoot werd de vrouw door de Wet beschermd, Deut. 22 :13 v. 

  Echtscheiding

  Bij echtscheiding wordt het huwelijk ontbonden. De Heer Jezus leert ons echter, dat wat God heeft samengevoegd, niet door een mens gescheiden moet worden (Matth. 19:6). Echtscheiding, Deut. 24 :1, vanwege de hardigheid van het hart toegestaan, Matt. 19 :8, werd door vele bepalingen bemoeilijkt, Deut. 24 :1-4.

  Zie art. Echtscheiding voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

  Ondermijning van het huwelijk

  In de moderne maatschappij staat het traditionele huwelijk als levenslange verbintenis en trouw tussen een man en een vrouw onder druk. Aan een duurzame verbintenis voor het leven wordt steeds minder waarde gehecht. Het aantal echtscheidingen is relatief hoog. In Nederland lopen jaarlijks bijna 32.000 huwelijk op de klippen. Huwelijkstrouw is ook minder in tel. Overspel wordt soms zelfs in zekere media als 'spannend' voorgesteld. 

  Het huwelijk als levensverbintenis tussen een man en een vrouw is in de maatschappij niet langer vanzelfsprekend. Het zogenaamde homohuwelijk (man-man of vrouw-vrouw) wordt steeds meer geaccepteerd. 

  Huwelijksjubilea

  Het geheim is God

  De 107-jarige Duranord Veillard en zijn 104-jarige vrouw Jeanne waren 82-jaar getrouwd. Ze trouwden in 1932 en kregen vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen (stand feb. 2015).

  Over het geheim achter hun huwelijk was Duranord duidelijk: „Dat is God.”[1] 

  Aan jubilea, ook huwelijksjubilea, worden traditioneel allerlei stoffelijke eigenschappen toegekend. Het bekendst is het gouden jubileum: 50 jaar, gevolgd door het zilveren jubileum: 25 jaar. Voor huwelijksjubilea kent men: 

  • Koperen huwelijk (12,5 jaar)
  • Zilveren huwelijk (25 jaar)
  • Robijnen (België: smaragden) huwelijk (40 jaar)
  • Gouden huwelijk (50 jaar)
  • Diamanten huwelijk (60 jaar)
  • Briljanten huwelijk (65 jaar)
  • Platina huwelijk (70 jaar)
  • Kroonjuwelen huwelijk (75 jaar)

  Zie verder bij Huwelijksverjaardag (Wikipedia).

  Humor

  De man moet over de vrouw onderdanig zijn.

  "Wie van jullie zit er onder de plak? Die moeten links gaan staan. Wie zitten niet onder de plak? Die moeten rechts gaan staan." Een schriel mannetje stond rechts. Waarom? "Mijn vrouw zei dat ik rechts moest gaan staan." 

  Vraag: "Mag ik uw mening vragen?" Antwoord: "Even m'n vrouw roepen."

  Bronnen

  Voor dit artikel is, met toestemming, mede gebruikt gemaakt van een artikel op www.GotQuestions.org

  C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 219-220. Hieruit is, onder toestemming, op 15 maart 2013 tekst gebruikt.

  Meer weten

  Tim & Kathy Keller, Het huwelijk; Gods wijsheid over gevende liefde. Jo Wijnen, 2012. Pagina's: 304.

  Sjoerd en Gerdien Poorta, Samen onderweg; dagboek voor man en vrouw. Kampen: uitgeverij Voorhoeve, 2000. Dagboek met verwijzingen naar Bijbelteksten, ter voorbereiding en onderhouding van het huwelijk. Veel onderwerpen komen aan de orde, onder andere depressiviteit, verlies van een kind of partner, zorgen voor de zieke partner.

  Sjoerd en Gerdien Poorta, Samen onderweg; dagboek om aan je relatie te werken. Kampen: Kok, 2009. Herziene uitgave van het boek uit 2000. Omvang: 267 pagina's. 

  Ed Wheat, Een huwelijk vol liefde. Vaassen: Uitgeverij Medema, 1e druk 1986, 4e druk 1992. Pagina's: 250.

  Dirk Lemmens en Jef de Vriese, Meer dan liefde; Gods plan voor je huwelijk. Centrum voor Pastorale Counseling, 2003. Pagina's: 269.

  Stormie Omartian, De kracht van een biddende man ... die werkelijk iets voor zijn vrouw wil betekenen. Uitgever: Gideon, 2005. Pagina's: 213. De auteur beschrijft op welke gebieden je echtgenote jouw gebed nodig heeft, bijvoorbeeld haar gevoelens en stemmingen, haar geestelijk leven, haar moederschap en haar seksualiteit. Beoordeling door lezer(s) op Bol.com

  Stuart Scott, Het volgen van Jezus als echtgenoot in Bijbels perspectiefBoekenfonds Reformatorisch Appél, 2014. 

  Stuart Scott, De Godvrezende man (2014). Pagina's: 325. De schrijver is hulpverlener. Boekbespreking op HeartCry.nl

  Martha Peace, De Godvrezende vrouw (2014). Pagina's: 400. De schrijfster is hulpverleenster. Boekbespreking op HeartCry.nl

  Stormie Omartian, De kracht van een biddende vrouw. Uitgever: Gideon, 2002. Pagina's: 190. De auteur vertelt hoe God haar moeilijke huwelijk sterker maakte, sinds zij voor haar man begon te bidden voor zijn geestelijk leven, zijn emoties, zijn rol als echtgenoot en vader, zijn gezondheid, zijn omgang met geld en zijn werk. Beoordeling door lezer(s) op Bol.com

  Art. Bruiloft
  Ger de Koning Het huwelijk in ere (n.a.v. de Nashville verklaring)

  Ger de Koning Die Twee = M+V https://www.oudesporen.nl/Download/OS1423.pdf

  Voetnoten

  1. ↑ Charlie Butts, Without marriage, 'everything else is weakened', OneNewsNow.com, 21 nov. 2011.

  2. ↑ Opsomming ontleend aan Griethuijsen, in: Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Lev. 18:18. 

  3. ↑ Geheim van 82-jarig huwelijk van koppel (107 en 104)? „Dat is God”. Nieuwsbericht op RefDag.nl, 27 feb. 2015.
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.