Jericho

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jericho

  Jericho is een stad in het land Israël, aan deze zijde van de Jordaan. De muren van de vroegere stad bezweken door een wonder Gods. De Heer Jezus genas er blinden.


  Kaart: ligging van Jericho.
  (De kaart kan met de muisaanwijzer worden gesleept)

  Jericho is een stad op de Westelijke Jordaanoever. In 2007 had de stad 18.346 inwoners. De stad wordt (anno 2014) bestuurd door de Palestijnse Autoriteit.

  Jericho ligt zo’n 260 meter onder zeeniveau. De stad ligt ruim 6 uren gaans van Jeruzalem en 2 ½ uur van de Jordaan verwijderd en 15 kilometer ten noordwesten van de Dode Zee.

  Haar fraaie omstreken waren beroemd door hun uitnemende vruchtbaarheid beroemd, terwijl de menigte palmbomen, welke men hier vond, haar de naam van de Palmstad gaven en zijzelf waarschijnlijk om de geur van haar balsemstruiken Jericho heette.

  Zij was bij de komst van de Israëlieten in Kanaän een oude Kanaänitische koningsstad, welke door Jozua ingenomen en aan Benjamin toegewezen werd.

  Ofschoon de veroveraar een plechtige vloek had uitgesproken over de herbouw van deze vesting, was zij reeds ten tijde van de Richters weer hersteld, maar niet geheel op dezelfde plaats waar de oude stad gestaan had.

  Een tijd lang was zij afhankelijk van Eglon. Daar zij op de grenzen van Efraïm lag, schijnen de Efraïmieten zich in haar gevestigd te hebben , toen de burgeroorlog bijna alle Benjaminieten verdelgd had. Hieruit is het evenzeer te verklaren, dat Jericho zich bij de scheuring van het rijk aan de zijde van de tien stammen schaarde.

  Achab wilde de stad versterken en droeg deze last aan Hiël op. De onvoorzichtige gehoorzaamde en verloor zijn zonen Abiram en Segub door de dood, als gevolg van Jozua’s vloek.

  Hier stichtte of herstelde Elia een profetenschool. Uit de zo gunstig gelegene plaats zou de godsdienstige werking en invloed van de school zich verder uitstrekken.

  Vermoedelijk door Uzzia aan het rijk van de twee stammen onderworpen, bleef zij tot aan het einde van Juda’s volksbestaan aan dit rijk behoren, en wordt na de ballingschap nog enkele malenvermeld.

  Aanvankelijk schijnen haar vroegere bewoners of hun nakomelingen zich niet bijzonder om haar herbouw bekommerd te hebben, daar zij aan het herstel van Jeruzalems muren werkzaam waren. Maar weldra vinden wij hen in hun voorvaderlijke bezitting terug en niet lange tijd daarna was zij zelfs de tweede stad van het Joodse land geworden.

  Daar zij ook nu door haar ligging de sleutel van Judea mocht heten, werd zij voortdurend, het meest door Herodes de Grote, versterkt en zeer verfraaid.

  In haar omstreken predikte Johannes de Doper en leerde de Heer Jezus. Zijn reis naar de stad en zijn verblijf aldaar werd door de genezing van Bartimeüs en de bekering van Zacheüs onvergetelijk gemaakt.

  Mr 10:46  En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar, langs de weg.
  Mr 10:47 En toen hij had gehoord dat het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
  Mr 10:48 En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U over mij!
  Mr 10:49 En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u.
  Mr 10:50 Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus.
  Mr 10:51 En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
  Mr 10:52 En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde Hem op de weg.
  (TELOS)

  Circa 1865 was Jericho een klein dorp met armoedige hutten en telde nauwelijks 200 inwoners[1].

  Het dorp ligt niet geheel op dezelfde plaats waar de stad lag. De vlakte is nog altijd vruchtbaar. De palmenrijkdom is echter verdwenen. Het is er zeer warm.

  De vallei van Jericho is een deel der Jordaanvlakte.

  Bronnen

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Jericho' is op 22 aug. 2014 verwerkt.

  ‘Jericho’, Wikipedia.nl, geraadpleegd 22 aug. 2014.

  Voetnoot

  1. ↑ Volgens de opgave van P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (1866), s.v. Jericho.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.