Profetieën over Jezus Christus

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...3%ABn_over_Hem

  De voornaamste profetieën omtrent de Messias in het Oude Testament zijn: Gen 3 :15; Psalm 69; Daniël 7 :13; Gen. 49 :10; Psalm 89 : 19,20; Daniël 9 : 24-26; Num. 24 :17; Psalm 110; Micha 5 : 1,2; Deut. 18 :18; Psalm 118 : 22; Haggaï 2 : 6,7; 2 Sam. 7 : 12,13; Jesaja 7 : 14; Zacharia 6 :12; Psalm 2 : 2,6,7; Jesaja 9 :5; Zacharia 9 :9; Psalm 16 :10; Jesaja 11 : 1,2; Zacharia 13 :1,7; Psalm 22; Jesaja 40 :3; Maleachi 3 :1; Psalm 40 : 7-9; Jesaja 42 : 1-4; Maleachi 4 : 1,5,6; Psalm 45; Jesaja 53; Psalm 68 : 19; Jesaja 61 :1-3.

  Enige voorname voorzeggingen omtrent de Heer Jezus zijn:

  1. In het Paradijs.
   De Heere God zeide tot de slang: Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. (Genesis 3: 15)
    
  2. Aan Abraham.
   In uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijne stem gehoorzaam geweest zijt. (Genesis 22: 18)
    
  3. Door Jakob.
   De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijne voeten, totdat Silo komt, en denzelven zullen de volkeren gehoorzaam zijn. (Genesis 49: 10)
    
  4. Door Mozes.
   Een profeet, uit het midden van u, uit uwe broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken; naar hem zult gij hooren. (Deut. 18: 15)
    
  5. Aan David.
   Ik zal uw zaad na u doen opstaan; — en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen in eeuwigheid. (2 Sam. 7: 12, 13)
    
  6. Door Jesaja.
   Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal eenen zoon baren, en zijnen naam Immanuel [God met ons] heeten. (Jes. 7 : 14.)
    
  7. Door Micha.
   En gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? üit u zal Mij voortkomen, die een Heerscher zal zijn in Israël, en vriens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. (Micha 5 : 1)
    
  8. Aan Daniel.
   Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtredingen te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om eene eeuwige gerechtigheid aan te brengen. (Dan. 9: 24)
    

  Over Zijn Afkomst

   

  Genesis 3:15

  Galaten 4:4

  Genesis 21:12

  Matthëus 1:1,2

  Genesis 22:18, Genesis 12:2,3

  Matthëus 1:1

  Genesis 49:10

  Matthëus 1:1,2

  Numeri 24:17

  Matthëus 1:1,2

  Jesaja 11:1, 10

  Matthëus 1:1,6

  Jeremiah 23:5, Psalm 132:11

  Matthëus 1:1,6, Openbaringen 22:16

  Psalm 2:7, Spreuken 30:4

  Matthëus 17:5, Lukas 3:38, Lukas 22:70

  Over Zijn geboorte

   

  Psalm 72:10

  Matthëus 2:1-11

  Jesaja 7:14

  Matthëus 1:23-25, Lukas 2:7

  Jesaja 7:14

  Matthëus 1:23

  Jeremiah 31:15

  Matthëus 2:16-18

  Micha 5:2

  Lukas 2:4-7

  Over Zijn boodschap

   

  Deuterononium 18:15-18

  Matthëus 21:11, Johannes 6:14, Johannes 4:19

  Psalm 29:11

  Handelingen 10:36, Johannes 14:27

  Psalm 31:5

  Lukas 23:46

  Psalm 45:2

  Lukas 4:22

  Psalm 68:18, Psalm 110:1

  Handelingen 1:9, Hebreëen 1:3, Markus 16:19

  Psalm 69:9

  Johannes 2:15-17

  Psalm 78:2

  Matthëus 13:34,35

  Psalm 110:4

  Hebreëen 5:5,6, Hebreëen 3:1

  Jesaja 2:4

  Matthëus 11:20

  Jesaja 9:1

  Matthëus 4:12-17

  Jesaja 9:6

  Johannes 8:58, Johannes 1:1, Romans 9:5

  Jesaja 11:2

  Markus 1:10,11

  Jesaja 33:22

  Handelingen 10:40-42, Matthëus 25:31-34, II Timotheus 4:1

  Jesaja 35:5,6

  Johannes 5:5-9, Lukas 7:22, Matthëus 11:4-6

  Jesaja 42:1, 49:1

  Lukas 2:32

  Jesaja 53:12, Jesaja 59:16

  Lukas 23:34, Romeinen 8:34

  Jesaja 60:3

  Handelingen 13:47,48

  Micha 5:2, Jesaja 9:6, Psalm 102:25-27, Jesaja 41:4

  Colossians 1:17, Johannes 1:1

  Zacheria 9:9, Psalm 2:6

  Johannes 18:33-38, Matthëus 27:37

  Zacheria 9:9

  Lukas 19:35-37

  Maleachi 3:1, Jesaja 40:3

  Johannes 1:23, Matthëus 3:1-3

  Maleachi 3:1

  Matthëus 21:12

  Bron

  Nicolaas Beets, Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs (Utrecht: Kemink & Zoon, z.j.), blz. 8-9. Tekst hiervan is verwerkt op 6 okt. 2015.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.