Jozua (bijbelboek)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...a_(Bijbelboek)

  Jozua is de naam van een bijbelboek in het Oude Testament. Het volgt als zesde bijbelboek op de 'wet van Mozes'. De inhoud van het boek is een verslag van de strijd om Kanaän en de boodschap is dat God trouw is en zijn volk rust geeft.

  Sleutelteksten zijn:

  • Jozua 11:23, waarin de inhoud van het boek als het ware wordt samengevat: "Jozua veroverde het land naar Gods bevel en gaf het aan de stammen van Israël in bezit, toen kwam er rust na de strijd."
  • Jozua 21:44-45, in deze verzen ligt de nadruk op Gods trouw aan zijn beloften. "Niet één van de beloften die God Israël had gegeven bleef onvervuld, alles kwam uit."

  Auteur

  Nergens in het boek wordt expliciet vermeld wie de schrijver van het boek Jozua  was. In de Talmoed werd ervan uitgegaan dat Jozua de schrijver was. Ook enkele latere rabbi's gingen hiervan uit, hoewel ze vaststelden dat sommigen teksten aan een latere hand moesten worden toegeschreven. Op basis van de steeds voorkomende uitdrukking: "tot op deze dag," meende de joodse geleerde Abravanel dat Samuël de auteur moest zijn. Nader onderzoek wijst uit dat het boek Jozua waarschijnlijk geschreven is na de dood van Jozua en Eleazar en voor de tijd van koning Saul, dus in de richterentijd. Maar sommige tekstgedeelten doen vermoeden dat ze stammen uit de tijd van Jozua, misschien heeft men later gebruik gemaakt van vroegere bronnen, en zo een geheel gemaakt van het boek Jozua.

  Karakter van het boek

  strijd van Jozua.jpg
   Fig. Strijd van Jozua

  Het is een sterk geschiedkundig boek, de geschiedenis van de militaire acties die door Jozua en zijn mannen werden gevoerd bij de inname van het beloofde land. Het is een agressief boek en staat ongeveer in dezelfde relatie tot de 5 boeken van Mozes als het boek Handelingen in het Nieuwe Testament tot de vier evangeliën.Daarnaast bevat het boek ook sterk profetische en educatieve elementen, die het de moeite waard maken om te lezen.

  Plaats in de Hebreeuwse bijbel

  Na de Thora, (de vijf boeken van Mozes) vormen de boeken Jozua, Richteren, Samuël en Koningen samen de bundel "eerste profeten." Ook al is het boek Jozua typisch een geschiedkundig boek, tussen de regels door lezen we tal van profetische uitingen. De boeken van Mozes staat vol met beloften, het boek Jozua daarentegen legt nadruk op de vervulling van die beloften.

  Boodschap

  Zoals reeds eerder gezegd, het gaat om veel meer dan de geschiedenis van Jozua's oorlogen. In grote lijnen bevat het boek vier belangrijke geestelijke lessen:

  1. In de eerste plaats benadrukt het de trouw van God. (zie boven vermelde sleutelverzen.) God is getrouw aan zijn beloften. 
  2. Verder laat het boek zien, dat we, willen we van Gods goede gaven genieten, we ook in die geest moeten handelen. (zie Jozua 1:2+3.) God heeft beloofd, maar jij hebt de verantwoording ernaar te handelen in geloof.
  3. De derde les is Gods toorn en haat over de zonde. De Kanaänieten waren  door en door goddeloze volken, waarover het oordeel en de toorn van God werden voltrokken
  4. Tot slot is deze militaire compagne van de inname van Kanaän een beeld van de geestelijke strijd die God kinderen hebben te voeren. De Kanaänieten vertegenwoordigen onze vleselijke begeerten, zonden van gebondenheid, geestelijke tegenstanders, maar in vertrouwen op Gods beloften kunnen we in dit boek het geheim ontdekken van het overwinningsleven. 

  Opmerking

  jericho_wall1.jpg

  Foto: Rest van een muur van Jericho

  Er is nog één opvallend feit t.a.v. het boek Jozua. Dit heeft te maken met de indroductie van een nieuwe vorm van onderricht. Tot nu toe had God zich geopenbaard in dromen, visioenen, door bediening van engelen en door zijn knecht Mozes. Nu worden de lezers opgeroepen te luisteren naar de woorden van Gods wetboek, dat aanwezig was. (Zie Jozua 1:8.) Dit is tot op de dag van vandaag ook geldig voor ons, zij het dan dat we heel wat meer geschreven boeken hebben dan de Thora en het boek Jozua.

  Indeling en overzicht

  We kunnen in grote lijnen het boek grofweg in vier gedeelten verdelen:

  1. Joz. 1-5
   Het binnentrekken in het beloofde land. Gods opdracht aan Jozua en aan het volk, de verspieders in Jericho, de doortocht door de Jordaan en de besnijdenis en reiniging van het volk van smetten van Egypte.
   Joz. 1  God beveelt Jozua Israël naar Kanaän te geleiden. Jozua geeft bevel tot de overtocht. 
   Joz. 2  Verspieders van het land Kanaän en Jericho. Rachab. 
   Joz. 3  Doortocht door de Jordaan
   Joz. 4  De twaalf gedenkstenen opgericht. Oprichting der stenen te Gilgal. 
   Joz. 5  Vrees bij de volken. Besnijdenis te Gilgal. Viering van het Pascha. Verschijning aan Jozua.

    
  2. Joz. 6-12
   De verovering van het beloofde land, Jericho, Ai, strijd tegen de vorsten van het zuiden en de vorsten van het noorden. 
   Joz. 6   Verwoesting van Jericho. Rachab gespaard. Jericho vervloekt. Een altaar op de berg Ebal.
   Joz. 7   Israël voor Ai geslagen. Achans misdaad en straf.
   Joz. 8   Inneming en verwoesting van Ai.
   Joz. 9   De list der Gibeonieten
   Joz. 10 Slag bij Gibeon. Inneming van verschillende steden in het Zuiden
   Joz. 11 Overwinning in het Noorden.
   Joz. 12 De overwonnen koningen

    
  3. Joz. 13-22
   De verdeling van het beloofde land onder de stammen, twee en een halve stam , Ruben, Gad en de halve stam Manasse trekken na de verovering naar het gebied ten oosten van de Jordaan. Let op de speciale toewijzing van land aan Kaleb (Jozua 14:6-14.) Ook Jozua zelf mocht een erfenis kiezen. (Jozua 19:50.)
   Joz. 13  Nog te veroveren land. Erfdeel der stammen
   Joz. 14  Het erfdeel van Kaleb. 
   Joz. 15  Het erfdeel van Juda. Kaleb. Achsa's erfdeel. De steden van Juda.
   Joz. 16  Het erfdeel van Efraïm
   Joz. 17  Het erfdeel van Manasse
   Joz. 18  Verdeling van het onverdeelde land. Het erfdeel van Benjamin.
   Joz. 19  De erfdelen van Simeon, Zebulon, Issaschar, Aser, Nafthali en Dan. Erfdeel van Jozua. 
   Joz. 20  De zes vrijsteden
   Joz. 21  De steden der Levieten
   Joz. 22  Jozua ontslaat de twee en een halve stammen

    
  4. Joz. 23-24
   Afscheid van Jozua de leider, zijn laatste toespraak en de dood van Jozua en de hogepriester Eleazar.
   Joz. 23  Jozua vermaant het volk tot onderhouding der wet
   Joz. 24  Jozua vernieuwt het verbond met Israël te Sichem. Jozua's dood.

  Stammen_van_Israel (1).jpg

  Kaart[1]: De verdeling van Kanaän onder de twaalf stammen van Israël.

  Opgravingen

  Aanvankelijk richtte de bijbelcritici zich tegen tal van geschiedenisfeiten uit het boek Jozua, waarmee zij de betrouwbaarheid van het boek in hoge mate in twijfel trokken. Maar opgravingen van de laatste 50 jaar hebben ertoe bijgedragen dat de betrouwbaarheid van het boek tegenwoordig veel hoger wordt aangeslagen. Vooral de opgravingen rondom Jericho bevestigen de historiciteit van het boek in hoge mate. Onderzoek wijst uit dat tal van beschrijvingen zeer nauwkeurig aansluiten bij de jongste bodemvondsten. Interessant, maar het geloof in het deel van Gods Woord dat wij kennen als Jozua is niet gegrond op resultaten van de wetenschap, al dragen die wel bij aan een beter begrip van de tijd van Jozua.

  Bron

  De indeling en het overzicht heeft gebruikt gemaakt van pericopen (opschriften) ontleend aan de Statenvertaling, editie van Jongbloed, Heerenveen, 1995.

  Voetnoot

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.