Karmel

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Karmel

  Karmel is in de Bijbel een naam van een bekend gebergte in Israël en van een stad in Juda. Het gebergte is bekend uit de geschiedenis van Elia en de Baälspriesters.

  Het woord Karmel betekent in het Hebreeuws letterlijk ‘Gods wijngaard’.

  Inhoud:


  Het gebergte Karmel

  De Karmel is een gebergte dat evenals het Gilboagebergte een uitloper is van het gebergte van Efraïm. 

  Karmelgebergte_2011.jpg

  Foto[2]: Karmelgebergte in de verte
   

  Galilea-Wolters.jpg

  Kaart[3]:  ligging van de Karmel in vakken A2-B2
   

  De Karmel is door een keten van bosrijke heuvels met het Gilboagebergte verbonden. Het scheidde Aser ten zuiden van Issaschar. Met zijn glooiing eindigt de Karmel in de Middellandse zee. Zijn hoogte gaat tot 546 meter.

  De Karmel was rijk aan weiden en bossen. Beneden is de Karmel met laurier- en olijfbomen, van boven met dennen en eiken begroeid, en rijk getooid met allerlei heerlijke bloemen.

  Uit een bede van de profeet Micha: 

  Mic 7:14 Weid Uw volk met Uw staf, de kudde van Uw eigendom, die alleen [in] een woud woont, te midden van Karmel. Laat hen weiden [in] Basan en Gilead, als in de dagen van oude tijden af.
  [HSV, aangepast: 'een vruchtbaar land' vervangen door 'Karmel'][1] 

  In deze bede op het eind van Micha's geschrift is Israël een afgezonderd volk dat veilig woont te midden van overvloed.

  De grote weg die van Egypte over Gaza naar Damascus voerde, boog zich over die heuvelenrei heen oostwaarts naar de vlakte van Jizreël. De heuvels en de Karmel vormen de waterscheiding tussen de Kison en de kleine kuststromen, die ten zuiden van de Karmel zich in de Middellandse zee uitstorten.

  Het was op deze beroemde berg, dat de Baälspriesters vruchteloos offerden, maar Elia's offer door het vuur van God verteerd werd, dat hij de kleine wolk uit de zee zag opkomen en dat de Sunamietische vrouw tot Elisa kwam.

  Holen en grotten zijn er buitengewoon veel in de Karmel, vooral aan de westkant, naar men zegt meer dan duizend; in vroegere tijd moeten zij door monniken bewoond zijn geweest. Vensters en slaapplaatsen zijn in de rotswand uitgehouwen. Er is nog een grot, die zich door haar bijzondere grootte onderscheidt, daar zij 20 schreden lang, en meer dan 15 schreden hoog en breed is. In haar moet Elia gewoond hebben.

  De Karmel biedt verschillde uitzichten. Wanneer men op zijn top staat, ziet men ten noorden, vlak aan de voet van de berg, de Kison zich uitstorten in de golf van Akko, over deze heen de stad Akko zelf, en verder op, in de richting van Tyrus, de Tyrische bergen als een ladder met grote trappen uit het strand van de zee oprijzen; ten zuiden vertonen zich aan de zeekust de puinhopen van Dor, en dieper landwaarts in, ten noordoosten, de berg Hermon. Ten Westen heeft men het gezicht op de onmetelijke oceaan, aan welks oever de Karmel zich als een wachttoren verheft.

  Karmel_Jisreel_Langeveld-2007.jpg

  Foto[4]: Vanaf het hoogste punt van de berg Karmel uitzicht op de vlakte van Jisreël en op de plaats Jokneam met een tel (ruïneheuvel), de kale bult in het midden van de foto.
   

  Naar deze berg heten de Karmelieter bedelmonniken in de Roomskatholieke kerk.

  De stad Karmel

  Is een stad van Juda, waar Nabal zijn schaapsstallen had, en Saul, na de oorlog tegen de Amalekieten, een gedenkteken der overwinning plaatste. Zij lag drie uren zuidwaarts gaans van Hebron.

  Bron

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Karmel' is op 7 juli 2014 verwerkt.

  Voetnoten

  1. ↑ Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Micha 7:14, vertaalt het Hebreeuwse 'Betook Karmel' liever door 'in het midden van Karmel'. Gilead en Basan zijn eveneens vruchtbare streken. De Naardense vertaling heeft eveneens 'Karmel'. 

  2. ↑ Ontleend aan Wikimedia Commons, bronpagina. Auteur: Oriaaaass. Die versie: 16 april 2011. Versie op Christipedia: gecomprimeerd door Kees Langeveld, 7 juli 2014.

  3. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

  4. ↑ Foto gemaakt door Kees Langeveld, sept. 2007. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.