Kronieken (2e boek)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/2_Kronieken

  Algehele inleiding.

  1 en 2 Kronieken vormden oorspronkelijk één geheel en het behelst heel de periode van het koningschap van David en Salomo en van het koninkrijk Juda tot op het moment dat de Perzische koning Kores (in 539 v. Chr.) de Joodse  ballingen toestemming gaf terug te keren naar hun land.

  Auteur, datering en naam.

  De schrijver is onbekend, de Joodse traditie neemt aan dat het de wetgeleerde Ezra was die het boek samenstelde, maar zekerheid hierover hebben we niet.

  In ieder geval moeten de Kronieken geschreven zijn na 500 v. Chr. want din het geslachtsregister worden de kleinzonen van Zerubabel genoemd, die zelf ca. 520 v. Chr. leefde.

  In de Griekse vertaling van het OT, de Septuaginta, heeft het boek de titel: "de weggelaten dingen." Dit omdat gebeurtenissen beschreven worden uit de tijd van Samuël en Koningen, die in deze boeken niet worden vermeld. De naam "Kronieken" is afgeleid van wat de kerkvader Hieronymus schreef over dit boek: "Dit boek bevat de kronieken van de gehele gewijde geschiedenis."

  De samensteller van het boek heeft gebruik gemaakt van verschillende bronnen, o.a. de boeken Samuël en Koningen.

  Historische achtergrond.

  Genesis t/m Koningen vormen (Ruth uitgezonderd) een min of meer doorlopende geschiedenis. Hoewel ze eenzelfde gedeelte van deze periode beschrijven staan 1 en 2 Kronieken  toch min of meer los van de rest.

  Indeling.

  Omdat Kronieken oorspronkelijk één boek was kan de globale indeling het beste weergegeven worden over de gezamenlijke boeken.

  Deel 1:I  - 1:1-9:44Geslachtsregisters.

  Deel 2:I  - 10:1-29:30Regeringsperiode van David.

  Deel 3:II  - 1:1-9:31Regeringsperiode van Salomo.

  Deel 4:II - 10:1-36:23Regerinsgperioden van de koningen van Juda.

   

  2 Kronieken. 

  Sleutelvers.

  2 kronieken 20:20.

  "Terwijl zij uittrokken trad Josafat naar voren en zeide: Luister naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Here, uw God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn."

  De boodschap. 

  Als je dit boek doorleest kom je steeds de zin tegen: "Zoek de Heer," of "zoek zijn aangezicht." 2 Kronieken 7:14; 11:16; 14:4+7; 15:2, 4, 12, 13 + 15; 17:4; 19:3, enz. enz. 

  Gebed tot God en vertrouwen in Hem als geheim tot succes en zegen vinden we in 1:1; 13:18; 14:6+11; 15:9, 20:27; 26:6; 27:6; enz. enz. 

  Door bovengenoemde uitspraken te bestuderen komen we bij de boodschap van het boek: zoek God, geloof Hem, gehoorzaam Hem, dien Hem en heb Hem lief, als je verlangt naar opwekking en een geestelijk overwinningsleven. Dit en dit alleen is wat God behaagt.

  Analyse. 

  Hoofdstuk 1-9De regering van Salomo. Deze regeringsperiode kan verdeeld worden in een tijd van trouw aan de Heer maar ook een tijd van afval en ontrouw aan God.tempel van Salomo.jpg

  Hoofdstuk 10-36De regering van de overige koningen van Juda uit het geslacht van David. Afwisselend zien we koningen die God getrouw dienen alsook afvallige koningen. Tenslotte zijn volk en vorsten zo diep gezonken dat Gods oordeel komt in de vorm van wegvoering naar Babylon en de verwoesting van stad en tempel.

  Slotopmerkingen. 

   

  • Een duidelijke indeling van 2 Kronieken is moeilijk te geven, vandaar dat we gekozen hebben voor bovenstaande indeling: Salomo en de overige koningen.
  • Gedurende de regering van Salomo en 3 jaar van zijn opvolger was het volk trouw aan God, zelfs ondanks Salomo's val (die overigens in Kronieken niet benoemd wordt.) Daarna gaat het met het volk bergafwaarts.
  • De eerste vier grote religieuze feesten  vonden plaats onder koning Asa. (15.) Deze trent werd voortgezet door koning Josafat (17-20.) Hij stuurde zelfs predikers door het hele land. Na de dood van Josafat werd Israël, vooral onder invloed van de goddeloze koningin Attalia volledig meegetrokken in afgoderij. 
  • De tweede grote opwekking vond plaats onder koning Joas, (23+24) die werd geïnspireerd door de vrome priester Jojada. Maar na de dood van Jojada week Joas af van God en zijn geb oden en sleurde meer en meer het volk met zich mee.
  • De derde grote opwekking vond plaats onder koning Hizkia, (29+30)en de vierde onder koning Josia (34.)

   

  Een leerzaam boek ook voor ons, om onder alle omstandigheden trouw te blijven aan God en Hem te zoeken met heel ons hart. 

  Lijst van koningen van Juda: 

  img005.jpg

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.