Nicolaïeten

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Beoordeling
  3. 3. Voetnoot

  Wegens de overgang naar een ander softwaresysteem
  kan dit artikel worden gevonden op:
    
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Nicola%C3%AFeten

  De Nicolaïeten, ook gespeld Nikolaïetenwaren een sekte die een ontuchtig leven (hoererij)[1] en het eten van offervlees voor de afgoden rechtvaardigden.  

  De christenen in Efeze haatten de werken der Nicolaieten.

  Opb 2:6 Maar dit hebt u, dat u de werken van de Nicolaieten haat, die ook Ik haat.

  Sommige christenen in Pergamus hielden vast aan de leer der Nicolaieten.

  Opb 2:15 Zo hebt ook u er die op dezelfde wijze aan de leer van de Nicolaieten vasthouden.

  De naam Nicolaieten komt van Nikolaus, dat berust op de combinatie van de Griekse woorden nikao (= overwinnen, veroveren) en laos (= volk). Nikolaieten zijn, letterlijk verstaan, “overwinnaars van (d.i. over) het volk”.

  Sommigen menen dat Nicolaüs, een van de eerste diakenen (armenverzorgers), daarvan de stichter van de sekte zou zijn geweest. Nicolaüs wordt genoemd in het boek Handelingen:

  Hnd 6:5 En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochie;

  Nikolaus zou als een andere Judas van de zuiverheid der leer van Christus zijn vervallen. Anderen spreken dat tegen en menen dat een andere Nicolaüs de invoerder van de dwaling is geweest, die de naam van diaken Nicolaüs daartoe heeft misbruikt[2]

  Commentator Lightfoot[3] vermoedt dat de Nicolaïeten niet vernoemd zijn naar enige man, maar dat hun naam afgeleid is van het Hebreeuwse nicolah = 'laat ons eten' . Met deze woorden zouden de Nicolaïeten elkaar aangemoedigd hebben om afgodenoffers te eten.

  Opvallend is dat de valse profetes Izebel in Thyatira dezelfde zonden leert: hoererij en afgodenmaaltijden

  Opb 2:20 Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten.

  De Heer Jezus haat de werken van de Nicolaïeten

  Opb 2:6 Maar dit hebt u, dat u de werken van de Nicolaieten haat, die ook Ik haat. (TELOS)

  Hij stelde zijn leerlingen in Efeze ander voedsel in het vooruitzicht:

  Opb 2:7 Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. (TELOS)

  Bronnen

  • Kanttekeningen bij de Statenvertaling bij Opb 2:6
  • John Gill's Expositor

  Beoordeling

  Hoererij (ontucht, zondige seks) en afgodenoffers te eten zijn verwerpelijke gedragingen. De apostelen hadden aan de christenen te Antiochië geschreven:

  Hnd 15:28 Want de Heilige Geest en wij hebben besloten u geen grotere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:
  Hnd 15:29 u te onthouden van wat aan de afgoden is geofferd, van het bloed, van het verstikte en van de hoererij. Als u zich daarvoor in acht neemt, zult u wel doen. Vaarwel!’

  De Heer Jezus haatte, met de christenen in Efeze, de werken van de Nicolaïten.

  Opb 2:6 Maar dit hebt u, dat u de werken van de Nicolaieten haat, die ook Ik haat.

  Voetnoot

  1. ↑ Blijkens de vergelijking van hun leer met die van Bileam, Opb. 2:14, en ook volgens enige oude schrijvers: Eusebius, Ireneus.
  2. ↑ Zie Eusebus, Hist.lib. 3, hfdst. 26, en Ireneus, lib. 1, hfdst. 7.
  3. ↑ Zie John Gill's Expositor bij Opb. 2:6

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.