Politiek

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Politiek

  Het woord politiek betekent[1]

  1. alles wat met het besturen van een land, provincie, gemeente enz. te maken heeft. Zo spreekt men van de binnenlandse politiek wat het bestuur van het eigen land betreft.
  2. beleid, gedragslijn. Zo spreekt men bijv. van onderwijspolitiek van de regering.
  3. de gezamenlijke politici. 

  Inhoudsopgave:


  In een democratisch bestel kiest de bevolking haar vertegenwoordigers. In de verkiezingstijd voeren politieke partijen campagne om kiezers voor zich te winnen. Om hun idealen te verwezenlijken hebben zij stemmen nodig. Om stemmen te winnen spelen partijen in op de zorgen en wensen van het volk.

  In augustus 2012 vond meer dan een kwart van de kiezers in Nederland de zorg het belangrijkste verkiezingsthema: de betaalbaarheid, eigen bijdrage, versobering van het basispakket, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Na de zorg volgden het begrotingstekort, de hypotheekrenteaftrek, Europa en ontwikkelingshulp.

  Er zijn christelijke en niet-christelijke partijen. Van christelijke beginselen gaan uit (anno 2012): Christen Democratisch Appèl (CDA), Christenunie (CU) en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De niet-christelijke partijen in de Tweede Kamer zijn (anno 2012):  Socialistische Partij (SP), Partij van de Arbeid (PvdA), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Partij voor de Vrijheid (PVV), Democraten 66 (D66), Groenlinks, Partij voor de Dieren. De niet-christelijke politieke partijen in de Nederlandse Tweede Kamer zijn alle humanistische partijen, die niet God maar de autonome mens in het middelpunt stellen. Partijen als de SP, PvdA en VVD zijn vóór abortus en het homohuwelijk. 

  Ook kan men partijen onderscheiden naar 'links' of 'rechts'.  ‘Rechts’ staat voor de eigen verantwoordelijkheid en het eigenbelang van individuen; daarom willen rechtse partijen  zo min mogelijk staatsbemoeienis en zo laag mogelijke belastingen. ‘Links’ staat voor het opkomen voor de zwakken in de samenleving en pleit daartoe voor een bijna almachtige staat en kiest voor relatief hoge belastingen. Het CDA is centrumrechts, de CU is centrumlinks en de SGP wordt 'rechts' genoemd. De VVD is rechts, de SP en de PvdA zijn links. 

  Ten derde wordt wel onderscheid gemaakt tussen 'progressief' (vooruitstrevend, veranderend, vernieuwend) en 'conservatief' (behoudend). D66 is een progressieve partij. De PVV is een conservatieve partij. De christelijke partijen CU, CDA en SGP gelden in de ontkerstenende Nederlandse maatschappij als conservatief, CU het minst, SGP het meest. 

  Voor een gelovige burger is 'links', 'rechts', 'progressief' of 'conservatief' niet van belang, maar wat in overeenstemming is met de wil van God. "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is." (Rom. 12:2, TELOS)

  In totaal is een op de veertig kiesgerechtigde Nederlanders, dus 2,5 procent van de kiesgerechtigden, lid van een politieke partij (2009). Het CDA is anno 2009 de partij met de meeste leden (68.102), gevolgd door de PvdA (56.507) en de SP (50.444). 

  Wat het stemgedrag betreft, het aantal kiezers dat op een christelijke partij stemt, is al decennia aan het dalen (annno 2012). Christelijke kiezers kiezen niet meer zo vaak op christelijke partijen. Relatief de meeste christenen kiezen, anno 2012, de liberaal-humanistische VVD (18 procent), daarna CDA, vervolgens SP, D66 en PvdA en pas daarna de ChristenUnie. De SGP staat op de negende plaats van favoriete partijen onder christenen. Vooral het CDA trekt steeds minder kiezers. ChristenUnie en SGP hebben er nauwelijks last van[4]

  Verkiezingposters_Doetinchem_2012.JPG

  Foto[10]: Verkiezingposters in Doetinchem, voor de parlementsverkiezingen in Nederland, 2012. De poster links onderaan wijst op de Heiland der wereld, de ware bron van leven en geluk. Hij staat boven de verkiezingen van deze wereld, want Hij is al door God gekozen tot Koning der koningen. Hij pakt de grootste nood aan: de zonde. En Hij zal vrede en welvaart op aarde brengen in Zijn Vrederijk.  

  Corruptie

  Een bestuurder heeft gezag en macht nodig om dingen gedaan te krijgen of in stand te houden. Doch een machthebber staat bloot aan de verleiding van omkoping door mensen die hem voor hun karretje willen spannen. De politiek en het justitieapparaat zijn wereldwijd de terreinen waar het vaakst corruptie voorkomt. Politieke partijen en parlementen zijn het meest doortrokken van corruptie[8]. Bij voorbeeld wordt met geld geprobeerd een politicus of kiezer om te kopen. 

  Partijgenoot Poetin koopt stemmen
  "In Rusland is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe iemand van de partij van premier Poetin stemmen koopt. De burgemeester van een stad in de Oeral spreekt leden van een ouderenorganisatie toe. Hij zegt dat hij geld zal geven aan hun organisatie, als ze stemmen op Verenigd Rusland, de partij van Poetin en Medvedev. Het bedrag kan oplopen naarmate de partij meer stemmen krijgt. De burgemeester zit in het hoofdbestuur van Verenigd Rusland. Als iemand in de zaal zegt dat dit tegen de grondwet en de kieswet ingaat, reageert de burgemeester verontwaardigd. Hij zegt dat hij als bestuurder de morele plicht heeft om zijn partij te promoten. Zijn actie leidde tot veel verontwaardigde reacties op internet. De parlementsverkiezingen in Rusland zijn op 4 december."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 30 okt. 2011)

  Christelijke politiek

  In de Nederlandse volksvertegenwoordiging zijn drie christelijke partijen actief:

  • Christen Democratisch Appèl (CDA)
  • Christenunie (CU)
  • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

  Van alle Nederlandse politieke partijen is het CDA met 68.102 (anno 2009) leden verreweg de grootste. In 2003 telde het CDA zelfs rond de 80.000 leden[7].

  Christenpolitici willen de bevolking van een land, streek, stad of dorp dienen op basis van hun godsdienstige overtuigingen, waarden en normen. Zij komen op voor de zwakkeren (bijv. armen en ongeborenen) en voor het gezin, de hoeksteen van de samenleving. Zij keren zich tegen verloedering en willen meer beschaving. Zij komen op voor de belangen van christenen in de samenleving en willen het christelijk (bijzonder) onderwijs behouden. 

  Een van de 'aartsvaders' van de christelijke politiek in Nederland is Groen van Prinsterer. Een andere invloedrijke persoon was Abraham Kuyper. 

  De volgende tabel toont de tekst waarmee CDA, ChristenUnie en SGP zich presenteerden op dezelfde pagina van een huis-aan-huis blad van de Provincie Gelderland in aanloop naar de provinciale verkiezingen in 2011. 
   

  Tabel: Verkiezingsteksten van de christelijke partijen voor de provinciale verkiezingen in Gelderland (Nederland, 2011).  
  CDA
  Het CDA gaat voor een Gelderland voor alle Gelderlanders. Met elkaar willen we zorgen voor een Gelderland waarvan iedereen zegt: 'daar wil ik wonen, werken en recreëren.'  Dat kan de provincie niet alleen. Daar hebben we sterke gemeenschappen voor nodig. Dorpshuizen, kulturhusen en andere voorzieningen spelen daarin een rol. Er moet werk zijn voor de mensen. Daarom is een sterk en innovatief bedrijfsleven nodig, moeten we ervoor zorgen dat Gelderland goed bereikbaar blijft. Tot slot: we moeten zuinig zijn op ons landschap.  
  ChristenUnie
  Een stem op de ChristenUnie is het driedubbel waard. Wij gaan voor duurzame oplossingen die het beste zijn voor mens, natuur en economie, vanuit Bijbels perspectief. Rekening wordt gehouden met de toenemende vergrijzing en de vraag naar zorg. Het agrarisch en natuurlijk landschap wordt gekoesterd. De ChristenUnie kiest voor een hoger aanbod en kwaliteit van het openbaar vervoer. En zet in op ondersteuning van de economische en recreatieve ontwikkeling van Gelderland. Duurzame voortzetting dus!
  SGP
  De Gelderse SGP-Statenfractie gaat zich opnieuw, onder de zegen van de Heere, onze Schepper, daadkrachtig inzetten voor het welzijn van alle inwoners in Gelderland. Kwetsbare groepen in de landbouw, de schoolverlaters zonder werk, de langdurig werklozen en de zorgbehoevende ouderen hebben daar in het bijzonder recht op. Een gezond ondernemersklimaat is noodzakelijk: daarmee creëren we ruimte voor wonen, werken en meedoen in maatschappelijk en economisch opzicht. De Gelderse SGP investeert niet in allerlei geldverslindende nutteloze projecten. Wij gaan voor een vitaal Gelderland, vanuit de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap, met sociaalchristelijk perspectief.

  In dit voorbeeld (zie tabel) brengt de SGP het duidelijkst haar christelijke grondslag naar voren, het CDA helemaal niet.

  Het CDA (Christen Democratisch Appèl) is ontstaan uit de fusie van drie christelijke partijen, KVP, ARP en CHU. Zij is al jaren de grootste christelijke partij (anno 2012), al trekt zij steeds minder kiezers. Het is vanouds een middenpartij, die zowel met links als rechts samenwerkt. De grote partij zat bijna altijd in de regering. Zij CDA was, inzake grondwettelijke vrijheden en medisch-ethische kwesties, een remmende factor in de Nederlandse politiek. Ze kon verkeerde ontwikkelingen tegenhouden of afremmen. 

  Het christelijk karakter van de partij is echter verwaterd. Ze heeft (anno 2012) een onduidelijk profiel. Op 18 december 1980 werd de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) met één stem meerderheid in de Nederlandse Tweede Kamer aangenomen. De leden van de CDA-fractie stemden in meerderheid voor deze abortuswet. Verder, het CDA laat moslims toe om namens de partij een politieke functie te bekleden. En homoseksualiteit bij een CDA-er is evenmin probleem. De afbrokkeling van het CDA (al minder zetels in het parlement) hangt mede samen met de ontkerstening en ontkerkelijking van de maatschappij. 

  De CU (ChristenUnie) is in 2002 ontstaan uit de fusie van GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) en RPF (Reformatorisch Politieke Federatie). De partij onderscheidt zich door haar sociale gezicht, ze is 'de christelijk-sociale partij' (2012). De partij heeft oog voor de belangen van jeugd en gezin, en is tegen abortus en homohuwelijk. Homoseksuelen kunnen wel namens de partij een politieke functie vervullen. 

  De SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij), de kleinste van de drie partijen, onderscheidt zich (anno 2012) door haar duidelijke christelijke belijdenis, haar standpunt t.a.v. vrouwen (geen regeerambt) en haar theocratische staatsbeschouwing. De SGP wil het leven en het gezin beschermen en de palliatieve zorg versterken. De partij is tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding, tegen abortus, homoseksualiteit, homohuwelijk, adoptie door homoparen en prostitutie. Wat Israël betreft, de SGP steunt de Joodse staat en is tegen een van boven af opgelegde 2-statenoplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Vrede tussen de Joden en de Palestijnen zal vooral van onderop tot stand moeten komen, onder andere door meer economische en humanitaire samenwerking.

  In de Tweede Kamer zijn 150 zetels[11]. Bij de parlementsverkiezingen in 2012 behaalde het CDA 13 zetels, de Christenunie 5 zetels en de SGP 3 zetels, totaal 21 zetels voor de christelijke partijen. In 2010 behaalde het CDA 21 zetels, de Christenunie 5 zetels en de SGP 2 zetels, totaal 28 zetels voor de christelijke partijen. In 2006 CDA 41 zetels, Christenunie 6 zetels, SGP 2 zetels, samen 49 zetels, dat is eenderde van de parlementszetels. De voorgangers van het CDA (ARP, CHU en KVP) haalden in 1963 nog meer dan 50 procent van de stemmen. 
   

  Jaar

  CDA (eerder KVP, ARP en CHU)

  CU
  (eerder GPV en RPF) 

  SGP Totaal
  2012 13 5 3 21
  2010 21 5 2 28
  2006 41 6 2 49
  2003 44 3 2 49
  2002 43 4 2 49
  1998 29 5 3 37
  1994 34 5 2 41
  1989 54 3 3 60
  1986 54 2 3 59
  1982 45 3 3 51
  1981 48 3 3 54
  1977 49 1 3 53
  (...)        
  1959 75 - 3 79
  1956 77 - 3 80

  Het afnemende zeteltal van de christelijke partijen valt deels te verklaren uit de ontkerstening en ontkerkelijking van de Nederlandse maatschappij. Steeds minder mensen hebben bijbelse overtuigingen, waarden en normen. Religie heeft door extremistische en gewelddadige uitingen (moslimterroristen) en morele misstanden in de kerk (de schandalen van seksueel misbruik in de Roomskatholieke kerk) een slechter imago gekregen. De gewenste scheiding van kerk en staat is bij velen gegroeid tot een scheiding van geloof en straat (publieke domein). 

  Het afnemende zeteltal betekent een afnemende invloed van de christelijke partijen. Hun politieke macht wordt al minder. Mogelijke politieke en wettelijke gevolgen daarvan zijn: inperking van de vrijheid van godsdienst, inperking van de vrijheid van onderwijs, minder bescherming van het leven, huwelijk en gezin, minder sympathie voor Israël.  

  Pro of contra christelijke politiek

  Christelijke politiek is onder christenen een omstreden mogelijkheid. Mogen christenen regeren over ongelovigen? Gaan zij in een gemengde coaliteit van christelijke en niet-christelijke partijen geen ongelijk juk aan met ongelovigen? Moeten zij niet wachten tot het koninkrijk van God gevestigd wordt met de wederkomst van Christus? Of hebben zij juist de taak om God en medemens te dienen op alle terreinen van de maatschappij, inclusief het bestuur van land, provincie, gemeente, bedrijf etc. Onder gelovigen wordt verschillend gedacht over de zin en de juistheid van christelijke politiek.  

  Gedachten pro christelijke politiek zijn:

  • Gelovigen hebben de roeping Gods eer en zaak te bevorderen op alle terreinen van het leven, het politieke terrein inbegrepen.
  • We moeten Gods stem in de volksvertegenwoordiging laten horen. 
  • Door deel te nemen aan het wereldlijke bestuur kunnen we een goede invloed uitoefenen: het kwade weerhouden of bestrijden en het goede behouden of bevorderen. We zijn geroepen in deze wereld een bederfwerend en smaakgevend zout te zijn. 

  Gedachten contra christelijke politiek zijn: 

  • Men kan nooit aan politiek kunt doen zonder vuile handen te maken
  • Het democratisch beginsel is niet naar Gods gedachten. Dit beginsel houdt in dat het volk beslist, de koers bepaalt die wil bepalen, waarbij de stem van de meerderheid (minimaal de helft plus één) geldt. 
  • Christelijke politiek werkt de verbreiding van het Evangelie tegen, omdat christelijke politiek de geur met zich meedraagt dat christenen de vrijheid van andersdenkenden willen beknotten. 
  • Christenen zijn vreemdelingen en bijwoners. Hun burgerschap is in de hemelen. 
  • Het Nieuwe Testament leert christenen de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus, niet die op de aarde zijn (Col. 3:1)
  • Christenpolitici staan veel meer dan de gemiddelde burger in de schijnwerpers. Eventueel wangedrag van christenpolitici schaadt de naam van het christendom. 
  • Macht bederft. 
  • De tijd van gelovigen om te regeren komt nog, namelijk wanneer Christus is teruggekomen en Zijn rijk op aarde heeft gevestigd. Laat ons niet op de muziek vooruitlopen (1 Cor 4:8; 2 Ti 2:12; Opb 5:10).

  Moeilijke bezigheid

  “Christelijke politiek is verdraaid moeilijk,” aldus een christenpoliticus[2]

  Men kan zich afvragen of het politieke machtspel wel iets is voor schapen en duiven. Kunnen ze de verleiding weerstaan om een hard spel te spelen? Hieronder een nieuwsbericht over de Amerikaanse christenpolitici Sarah Palin en John McCain, beiden woordvoerders van de Republikeinse partij. Ook Obama belijdt een christen te zijn. 

  Toon McCain en Obama verhardt zich
  "Met nog een maand te gaan voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is de toon in de campagnes harder geworden. De Republikeinse vice-presidentskandidaat Sarah Palin beschuldigde Barack Obama ervan te heulen met terroristen. Het campagne-team van de Democratische kandidaat noemde dat 'politiek van de goot'. Obama viel de plannen voor de gezondheidszorg van zijn Republikeinse rivaal McCain aan en zei dat McCain geld dat hij met de ene hand geeft, met de andere weer terugneemt. McCain noemde Obama een schaamteloze leugenaar. Obama loopt in de peilingen steeds verder uit. De Republikeinen hopen met aanvallen op de persoon Barack Obama de winst alsnog naar zich toe te trekken. Dinsdag wordt het tweede televisiedebat tussen de twee presidentskandidaten gehouden."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 5 oktober 2008)  

  Oprecht en netjes politiek bedrijven als minister of staatssecretaris is niet genoeg. Een christen die minister of staatssecretaris is moet beschikken over[3]:

  1. bestuurlijke ervaring;
  2. begrip van het krachtenveld;
  3. bekwaamheid om het politieke machtsspel spelen.

  Christelijke politiek is ook een moeilijke bezigheid omdat de politicus soms voor een vraagstuk komt te staan die voor hem een principiele kwestie is. Moet een christenminister van defensie tegen het gebruik van clusterbommen zijn? De christenminister Van Middelkoop voelde niets voor een totaalverbod. 

  Geen totaalverbod op clusterbommen
  "
  Minister Van Middelkoop van Defensie voelt niets voor een totaalverbod op het gebruik van clusterbommen door de Nederlandse krijgsmacht. Hij beloofde de Tweede Kamer wel dat hij de bommen alleen in heel speciale gevallen en na overleg met de Kamer zal inzetten. De vredesorganisatie IKVPaxchristi pleit voor een totaalverbod, maar de minister vindt dat te ver gaan. Vorige maand maakte Van Middelkoop wel bekend dat hij de meest omstreden clusterbommen weg doet. Bij de luchtmacht beschikken nu alleen Apache-helikopters nog over dit type munitie. Er bestaat veel weerstand tegen de bommen, omdat ze uiteenvallen in honderden kleinere explosieven. Veel daarvan gaan niet af als ze de grond raken en zijn daardoor nog lange tijd gevaarlijk."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 15 mei 2008)

  „Het is altijd strelend voor het vlees om mee te tellen in de grote politiek. Om mee te mogen doen met de grote mannen. Maar de Bijbelse notie van de vreemdelingschap is ook in het Haagse relevant", aldus C.S.L. Janse oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad[12].

  Voorbeeldig gedrag

  Christenpolitici staan voor normen en waarden en de wereld weet dat. Daarom moet een christenpoliticus van onbesproken gedrag zijn. Anders wordt hij ongeloofwaardig. Een goede naam had de SGP-politicus Bas van der Vlies, die bijna dertig jaar actief was in de politiek. Een slecht voorbeeld: [5].  

  Vakbonden zeggen vertrouwen in X op
  In 2010 trad een demissionaire staatssecretaris van defensie af en stapte uit de politiek. De CDA-politicus was in opspraak geraakt door het bekend worden van een buitenechtelijke relatie met een medewerkster op zijn departement. Toen zijn vrouw daarachter kwam, zette zij haar man het huis uit. De militaire vakbonden vonden de staatssecretaris ongeloofwaardig en wilden niet meer met hem samenwerken. De voorzitter van de vak AFMP/FNV zei: 'Een bewindsman die hamert op normen en waarden en zich vervolgens als getrouwd huisvader vergaloppeert met zijn veel jongere adjudante is niet meer serieus te nemen'.
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsberichten van 13 en 14 mei 2010)

  Nut van Christelijke politiek 

  Christenen in de politiek hebben op ons maatschappelijk bestel een goede invloed uitgeoefend. Dankzij de inspanning van christelijke politici is er christelijk onderwijs mogelijk dat geldelijke steun van de staat ontvangt. Christenpolitici zijn ook bederfwerend zout. Bepaalde zaken worden tegengehouden of worden 'bijgeschaafd' om erger te voorkomen. Christelijke politiek kan het goede bevorderen en behouden, het kwade tegenhouden of doen afnemen. 

  Christenpolitici kunnen het goede bevorderen. Zij kunnen bijvoorbeeld het gezin, dat zij als de hoeksteen van de samenleving beschouwen, versterken. CU-politicus André Rouvoet bijvoorbeeld wilde de opvoeding ondersteunen. 

  Opvoeddebat op Internationale dag gezin
  "Ouders die van andere ouders willen horen hoe ze hun kinderen opvoeden, kunnen vanaf vrijdag meedoen aan het opvoeddebat. Die bijeenkomsten zijn georganiseerd door minister Andre Rouvoet (Gezin) en er wordt ook aan meegedaan door gemeenten, scholen, jeugdorganisaties en sportverenigingen.
  De ouders kunnen met hun vragen ook terecht op een speciale website. Het is vrijdag de Internationale dag van het gezin en in verband daarmee zat Rouvoet in Den Haag aan het ontbijt met verschillende gezinnen.
  Volgens de minister moeten ouders openstaan voor nieuwe kennis over opvoeden. In plaats van op de automatische piloot op te voeden is het goed als ouders geregeld nadenken over wat het beste is, vindt hij."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 15 mei 2009.)

  Christenpolitici willen het goede behouden. Zij zorgen er bij voorbeeld voor dat een ambtenaar van de burgerlijke stand nog altijd mag weigeren een homopaar te trouwen.  

  SGP en CU: bescherm 'weigerambtenaar'
  "De SGP en de ChristenUnie vinden dat ambtenaren die weigeren homostellen te trouwen, een betere bescherming verdienen. Dat meldt RTV Noord.De twee partijen hebben Kamervragen gesteld aan minister Donner van Binnenlandse Zaken over het besluit van de gemeente Groningen om het contract met drie zogeheten weigerambtenaren per 2014 niet te verlengen. CU en SGP roepen de minister op een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar.
  Het gemeentebestuur van Groningen vindt dat trouwambtenaren alle paren in de echt moeten kunnen verbinden. Volgens ChristenUnie-fractieleider Arie Slob zijn er in Groningen genoeg ambtenaren die homoparen willen trouwen en gaat Groningen met het besluit voorbij aan medewerkers met gewetensbezwaren."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 7 aug. 2011)

  De PvdA-politicus Cohen vond dat jammer dat ambtenaren mogen weigeren homo's te trouwen. Het regeerakkoord waar Cohen op doelt was een akkoord tussen twee christelijke partijen (CDA, CU) en één niet-christelijke partij (VVD). 

  Cohen betreurt homobeleid nieuw kabinet
  "Burgemeester Cohen van Amsterdam betreurt het homobeleid van het nieuwe kabinet. Hij vindt het erg jammer dat volgens het nieuwe beleid ambtenaren van de burgerlijke stand mogen weigeren homoparen te trouwen. Cohen zei dat bij de onthulling van een plaquette in het Amsterdamse stadhuis die herinnert aan het eerste homohuwelijk, op 1 april 2001.
  Volgens de burgemeester is het homohuwelijk nu, na zes jaar, helemaal ingeburgerd. Dan is het op zijn zachtst gezegd jammer dat in het regeerakkoord staat dat ambtenaren mogen weigeren zo'n huwelijk te voltrekken, aldus Cohen."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 14 febr. 2007)

  Christenpolitici kunnen wetsvoorstellen bijschaven, een ontwikkeling bijsturen. Een voorbeeld: 

  "PvdA-kamerlid Hamer heeft op 23 oktober jl. de vragen beantwoord van de kamerfracties van CDA, ChristenUnie en SGP op haar initiatiefwetsvoorstel ‘Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering’. Naar aanleiding van het verslag onderbouwt zij in bijgevoegde nota haar huidige standpunt."
  (Bron: nieuwsbericht uit november 2006)

  Christenpolitici kunnen het kwade (onzedelijke, onfatsoenlijke, onrechtvaardige) tegengaan of bestrijden. Ze spelen de rol van 'weerhouder'. Ze kunnen uitingen van Jodenhaat aan de kaat stellen, voor meer fatsoen in de massamedia pleiten, enz. Enkele voorbeelden uit het nieuws:   

  "Samen met de SGP en het CDA heeft ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers Kamervragen gesteld over het gedogen van antisemitisme en de bedreiging van journalisten bij Gaza-demonstratie in Den Haag." 
  (Bron: nieuwsbericht vrijdag 25 juli 2014)

  “PvdA, SP, VVD en SGP wil dat er toch wetgeving komt om een verbod mogelijk te maken op 'extreem gewelddadige' computerspellen. Een motie daartoe van SGP-Kamerlid Kees van der Staai werd dinsdag in de Tweede Kamer goedgekeurd, zo meldt het ANP.”
  (Bron: nieuwsbericht 28 november 2007)

  Beroep pooier moet weer strafbaar worden
  "De Tweede Kamer wil dat het werk van pooiers weer strafbaar wordt. Een motie van de SGP daarover werd met een ruime meerderheid aangenomen. Volgens de Kamer kan een pooierverbod helpen bij de bestrijding van gedwongen prostitutie. Om de motie te onderbouwen verwijst de SGP onder meer naar de Amsterdamse burgemeester Job Cohen, die ook voor een verbod heeft gepleit. De Tweede Kamer maakte in 2000 een einde aan het bordeelverbod in de hoop de positie van prostituees te verbeteren. Maar onderzoeken tonen aan dat er nog van alles mis is in de prostitutiebranche."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 27 november 2007)

  ChristenUnie: paal en perk aan seksreclames
  "De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie wil seksreclames op de commerciele tv-zenders aan banden leggen. De kleinste regeringspartij stoort zich vooral aan de nachtelijke commercials voor seksdating, die de kijker aansporen prijzige telefoonnummers te bellen. Volgens de ChristenUnie kan het niet zo zijn dat er 's nachts met reclames niets anders aan de man is te brengen dan seks. De partij vindt de kwestie belangrijk omdat het kabinet de seksualisering van de samenleving wil tegengaan. De ChristenUnie zal tijdens een Kamerdebat later maandag voorstellen de eisen voor tv-reclames aan te scherpen."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 26 november 2007)     

  Tegen brandende kruisen
  "In september 2006 werd in Mijnsheerenland, een plaatsje bij Rotterdam, een hardcore festival gehouden onder de naam “A Nightmare Outdoor”, “een nachtmerrie in de buitenlucht.” Op de site van de organisatie hoor je een dreigende boodschap. Een sinistere en donkere stem zegt (vertaald uit het Engelse): “Vorig jaar kwamen 15.000 mensen naar mijn strand en ik dóódde ze allen. Nu willen duizenden van jullie mijn nieuwe speelterrein bezoeken. Ik-wacht-op-je. Hahaha. Dus, vertel me: waar wil je sterven.” Op het terrein staan drie kruizen opgesteld die kunnen branden. De CDA-fractie van mijnsherenland heeft geprotesteerd tegen de brandende kruizen, omdat veel christenen daardoor gekwetst worden."

  Christenpolitici kunnen ook het belang van christenen in het buitenland behartigen. Ze kunnen gelovigen in het buitenland steunen of te hulp komen. De ChristenUnie bijvoorbeeld liet in 2011 geen middel onbenut om de mogelijke doodstraf van twee bekeerde Afghaanse christenen te voorkomen. Op bekering tot een ander geloof staat in de sjaria – de islamitische rechtspraak – de doodstraf. Andere voorbeelden van acties door christenpolitici ten behoeve van gelovigen elders:      

  Nederlandse christenen Marokko uitgezet
  "Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur van Marokko op het matje geroepen. Hij deed dit om protest aan te tekenen tegen de uitzetting dinsdag van zeven Nederlanders uit Marokko. De Nederlanders werkten voor een internationale organisatie in een weeshuis. Volgens Rabat maakten ze zich schuldig aan christelijk zendingswerk, wat in Marokko verboden is. Afgelopen weekeinde werden ook al buitenlandse christenen door Marokko uitgezet. CDA, ChristenUnie en SGP maken zich zorgen. Ze willen dat de Europese Unie de handelsrelatie met Marokko gaat herzien als het land een strenger beleid is gaan voeren tegenover christenen."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep 9 mrt 2010)

  "Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken zal zich blijven inzetten voor niet-geregistreerde christenen in Wit-Rusland. Die worden in dit land „aanzienlijk in hun activiteiten belemmerd”, schrijft de bewindsman in antwoord op Kamervragen van SGP en CDA.”
  (Bron: Reformatorisch Dagblad, 22 augustus 2008)

  Christenpolitici in het Europese parlement kunnen iets goeds doen voor de christenen buiten Europa, zoals blijkt uit de volgende berichten: 

  Belder (SGP) kaart nood christenen Vietnam aan
  "Europarlementariër B. Belder (SGP) heeft donderdag in het Europees Parlement de nood van christenen in Vietnam aangekaart. Veel christenen in het land worden vervolgd. Hij deed de oproep in een debat over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam. Hij vindt dat je niet zomaar handel moet drijven met landen waar mensen stelselmatig worden onderdrukt."
  (Bron: CIP.nl, nieuwsbericht 18 april 2014)

  Europese Parlement wil bescherming christenen Egypte
  "Het Europees Parlement roept de regering van Egypte op haar christelijke bevolking meer bescherming te bieden. De motie daartoe is een initiatief van de ChristenUnie, naar aanleiding van een recente aanval op een Koptische kerk in het zuiden van Egypte. Op 6 januari werden zes christenen gedood toen ze uit de kerstnachtmis kwamen; Kopten vieren kerstmis op 6 en 7 januari. Ook een islamitische politieman kwam om het leven. Officieel mogen Egyptenaren zich niet afkeren van de islam, de grootste religie onder de 80 miljoen inwoners. President Hosni Mubarak van Egypte heeft gezegd dat sektarische conflicten de eenheid in zijn land bedreigen. Hij pleit voor 'een moderne samenleving waar andersdenkenden niet worden uitgesloten'. De oproep van het Europees Parlement is ook gericht aan Maleisie. De regering van dat land wil dat christenen het woord 'Allah' niet meer gebruiken als zij God bedoelen. Dit terwijl de kerken daar dat al eeuwen doen."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 21 januari 2010)

  Oproep ten behoeve van Iraanse voorganger
  "De SGP-eurofractie heeft de speciale EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten, Stavros Lambrinidis, donderdag per brief opgeroepen bij de Iraanse autoriteiten te interveniëren vanwege een nieuwe rechtszaak tegen de christelijke voorganger Nadarkhani, komende zaterdag."
  (Bron: RefDag.nl, nieuwsbericht 6 sept. 2012)

  Het nut van christelijke politiek is beperkt. In veel gevallen blijft het bij het betuigen voor of tegen iets, het indienen van een voorstel e.d. 'Christelijke politiek' heeft de prostitutie niet uitgebannen. Er wordt belasting van geheven! In een kabinet met CDA en CU is de embryoselectie opgerekt en artikel 147 (verbod op smadelijke godslastering) afgeschaft. 

  De christelijke politiek kan de greep van satan op de wereld niet teniet doen. En op het karakter van de wereld heeft christelijke politiek geen invloed. De wereld ligt nog steeds in het boze (Joh. 17: 9, 14, 16,25; 1 Jh.5: 19). 

  Zondeprobleem

  De meeste christelijke partijen zwijgen tegenover de media over het grootste probleem van de mensheid: de zonde. Althans, in de media is de benoeming van het probleem niet of nauwelijks te horen. Maar wij mensen deugen niet. We doen goede dingen, maar we deugen niet. Het gaat steeds weer fout, we maken steeds maar kleine en grote fouten, ernstige fouten, fouten die tot ellende voeren, ja, die de wereld op de rand van de afgrond kunnen brengten. De radicale oplossing voor het probleem komt nauwelijks voor het voetlicht: bekering en geloof, het kruis van Christus. 

  Meer informatie

  H.P. Medema, Hemelburgers op aarde. Apeldoorn: Medema, 1980.

  Bronnen

  Jaap Fijnvandraat, Afzondering van de wereld, kort artikel op JaapFijnvandraat.nl.

  Willem J. Ouweneel, Waarom ik ChristenUnie stem, op WillemOuweneel.nl, 29 aug. 2012.

  Voetnoten

  1. ↑. Aldus het woordenboek van Van Dale.
  2. ↑ Aldus André Rouvoet op 19 november 2007, in radioprogramma De Ochtenden.
  3. ↑ Deze vereisten komen naar voren in de kritiek die op de bewindslieden van de ChristenUnie is gekomen, zie filmpje(NOS).
  4. ↑ Bijna 40 procent CDA-stemmers heeft spijt, nieuwsartikel op Trouw.nl, 8 sept. 2012.
  5. ↑ De voorbeeld zijn geanonimiseerd, omdat de namen er niet toe doen. Het gaat om het wat, niet om het wie. 
  6. ↑ Bron: Radio Nederland Wereldomroep 16 okt 2008. De naam van de politicus is geanonimiseerd, het gaat om het wat, niet om het wie. Hij zou een gelovig christen zijn geweest. 
  7. ↑ Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 12 juni 2003.
  8. ↑ Dat blijkt uit onderzoek van Transparency International, een organisatie die de corruptie in zestig landen heeft onderzocht. Hun onderzoeksrapport dateert uit 2007. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 6 december 2007.
  9. ↑ Voor meer informatie, zie art. Historische zetelverdeling Tweede Kamer op Wikipedia
  10. ↑ Foto gemaakt door Kees Langeveld op 25 aug. 2012 in Doetinchem. 
  11. ↑ Over de zetelverdeling in de loop der verkiezingsjaren, zie art. http://nl.wikipedia.org/wiki/Historische_zetelverdeling_Tweede_Kamer
  12. ↑ C.S.L. Janse, Christelijke politiek moet ook deuren sluiten, opiniërend artikel op RefDag.nl., 11 jan. 2014.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.