Slang

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Slang

  De slang is een langwerpig, kruipend dier. Sommige slangen zijn giftig. Het dier is een symbool van o.a. het kwaad, de verleiding. De satan, die zich in de hof van Eden van een slang bediende, is 'de oude slang' (Opb. 12:9; 20:2; vgl. 12:14-15).

  Op aarde leven zover bekend (anno 2012) rond de 3000 soorten slangen.

  De eerste maal wordt de slang in de Bijbel genoemd bij de verleiding van Eva.

  Ge 3:1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
  (HSV)

  Het Hebreeuwse woord dat meestal door 'slang' wordt vertaald is nachash. Het komt overeen met het Griekse woord ophis (οφις) in het Nieuwe Testament. Deze woorden worden gebruikt voor de slang die Eva bedroog (Gen 3:1-14; 2 Cor. 11:3), en in andere passages waar op de satan wordt gezinspeeld (Jes. 27:1; Opb. 12:9-15; 20:2).

  Satan bediende zich van een slang om Eva te misleiden. In Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, wordt hij daarom aangeduid als 'de oude slang':

  Opb 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.
  Opb 20:2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren;

  (TELOS)

  Satan is erin geslaagd om de slang in de hele wereld tot een voorwerp van aanbidding te maken.

  Nachash is ook het Hebreeuwse woord voor de slangen die de Israëlieten beten (Num. 21:6-9). In vers 8 wordt voor de slang, die Mozes bevolen wordt te maken, het Hebreeuwse woord saraph gebruikt, dat is 'vurige slang,' hetgeen betekent dat het gif brandde als een vuur, evenals wij spreken van 'een brandende pijn,' maar de reden kan ook een rode kleur van de slangen zijn geweest. Van de beet van deze slangen stierven veel Israëlieten.

  De slangen vermeld in Jes. 14:29 en 30:6 worden beschreven als 'vurige vliegende slangen' (Hebr. saraph). Er is thans zover bekend geen slangensoort die kan vliegen: de uitdrukking kan slaan op slangen die op korte afstand van boom tot boom springen. In elk geval is in beide verzen 'vurige vliegende slangen.' overdrachtelijk gebruikt.

  Nog drie andere woorden worden door 'slang' vertaald: zachal (Deut 32:24), tanniyn (Ex 7:9-12) en het Griekse woord herpeton (ερπετον), Jac 3:7. Naar welke welke soorten de beide Hebreeuwse woorden zachal en tanniyn verwezen, is onbekend. Het Griekse woord herpeton, afgeleid van een woord voor kruipen, verwijst naar enig kruipend gedierte of reptiel.

  Er wordt in de Schrift gezinspeeld op het temmen en bezweren van slangen (Ps 58:4,5; Pred. 10:11 Jer 8:17), wat aantoont dat het een oude praktijk is.

  Jer 8:17 Voorzeker, zie, Ik ga slangen, gifslangen op u af zenden, waartegen geen bezwering is, en die zullen u bijten, spreekt de HEERE.
  (HSV)

  Schrander, sluw, voorzichtig

  De slang was vóór de zondeval het meest schrandere of slimme dier van het veld. Het Hebreeuwse woord is aroem (schrander, kloekzinnig, verstandig, voorzichtig, listig, sluw, slim), dat 11x voorkomt in het OT. Vertalingen hebben hier: 'listiger' (SV), 'listigste' (NBG51), 'sluwer' (NBV 2004), 'sluw' (WV95), 'sluwste' (Canisius) 'uitgekleder' (Naardense Bijbel).  

  De Heer gebood Zijn discipelen zo voorzichtig (schrander, slim, Gr. phronimos) te zijn als de slangen, waarschijnlijk een toespeling op Gen. 3:1.

  Mt 10:16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven, weest dan voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven.
  (TELOS)

  Een vorm van hetzelfde Griekse woord phronimos wordt in de LXX gebruikt in Gen. 3:1. 

  De apostel Paulus schrijft over de 'sluwheid' (Gr. panourgia) van de slang. 

  2Co 11:3 Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus.
  2Co 11:4 Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, of een andersoortig evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen.

  (TELOS)

  Deze sluwheid (Gr. panourgia) komt ook bij mensen voor. De Heer Jezus werd met sluwheid benaderd, om Hem te verstrikken. 

  Lu 20:23 Daar Hij echter hun sluwheid bemerkte, zei Hij tot hen:
  (TELOS)

  Paulus spreekt van de sluwheid van mensen: 

  Efe 4:14 opdat wij niet meer onmondigen zijn, heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van de leer, door bedriegerij van de mensen, door hun sluwheid om door listen te doen dwalen,
  (TELOS)

  Zonder poten en stof etend

  De slang werd in de hof van Eden door God bestraft: Zij zou zich voortaan op zijn buik moeten voortbewegen.

  Ge 3:14  Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. 
  (HSV)

  De slang heeft geen poten (meer) om zich voort te bewegen, maar bij sommige soorten (zoals Boas en Pythons) zijn misschien overblijfsels van de poten te zien[1]. In 2000 werd een 85 cm lange fossiele slang met achterpoten gevonden. Mogelijk heeft God de genetische instructie voor de ontwikkeling van poten bij de slang uitgeschakeld. Door mutatie kan een stuk instructie bij sommige slangensoorten weer zijn geactiveerd[2]

  De slang zou na de zondeval voortaan stof eten. Het kruipende beest moest zijn spijs noodzakelijk met stof en vuil vermengd eten. 

  Varia

  In het volgende filmpje grijpt en bedwingt een man een ruim vier meter lange Anaconda. De anaconda is niet giftig, maar wurgt zijn prooi.

  Get Adobe Flash player


  'Anaconda vs. Human'. Engels gesproken. Duur 4,5 minuten. Bron: Youtube.com.

  Bronnen

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Serpent. Hieruit is vertaalde tekst opgenomen in 2012.  

  Voetnoten

  1. ↑ Voor meer informatie over de ontwikkeling van slangen, vanuit een creationistische zienswijze, zie
  Philip Bell, Of Snakes, Lizards and Mosasaurs, in Creation 31 (3):15-17, juni 2009. 
  Jonathan Sarfati, Another leggy snake? What should creationists think? op Creation.com, 29 april 2008.

  2. ↑ Jonathan Sarfati, Another leggy snake? What should creationists think? op Creation.com, 29 april 2008.  

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.