Vermenging

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Gevallen
  2. 2. Oorzaken
  3. 3. Beoordeling

  Gevallen

  De Kerstviering in de befaamde Westminster Abbey (Anglicaanse kerk) in Londen wordt in 2008 ‘anders dan anders’. Tijdens de viering is er ruimte voor islamitische en hindoeïstische symbolen.
  Een kanunnik van de Westminster Abbey verklaarde: “We hebben dit gedaan omdat het een goede kans biedt voor christenen om kennis te maken met de verhalen van andere geloven. Kerstfeest biedt voor iedereen de mogelijkheid om een moment stil te staan. Het is een mooie kans voor de verschillende geloven om met elkaar in gesprek te gaan. Waar je ook vandaan komt, met Kerst moet er iets voor je te vieren zijn. Strikt genomen gaat het over de geboorte van Christus, maar het feest heeft een bredere boodschap van vrede en goede wil.”

  in Liverpool wordt in 2008 de kerst in de kerk opgesierd met een Chinese draak.

  Oorzaken

  De oorzaken van vermenging van vermenging kunnen velerlei zijn, zoals:

  • het denkbeeld dat alle wereldgodsdiensten in wezen dezelfde God zoeken en vereren
  • aanvaarden en vieren van verscheidenheid, dus ook van culturele religieuze verscheidenheid.
  • de wens om bij te dragen aan een vreedzame samenleving van mensen uit verscheidene culturen en religies. De wens om respect te betonen voor de aanhangers van andere religies.

  Beoordeling

  Vermenging van christendom met andere godsdiensten is kwalijk, zoals mag blijken uit de volgende Schriftpassages:

  Ps 106:35 Maar zij vermengden zich met de heidenen, en leerden hun werken.
  Ps 106: 36 En zij dienden hun afgoden, en zij werden hun tot een strik.

  1 Joh 5:21 Hoedt u voor de afgoden.

  Opb 17:1-2 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.
  Opb 17:6b En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.