Vrouw

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Vrouw

  De vrouw is het menselijk wezen dat door God uit de eerste mens, een man, geformeerd is, om hem tot gezelschap en steun te zijn. Als mens is zij de man gelijkwaardig. Hoewel zij misleid werd en in overtreding viel, is uit de vrouw (in collectieve zin) de Heiland der wereld geboren, zonder toedoen van de man. Zij is een zinnebeeld van de gemeente van Jezus Christus (Efeze 5). 


  De eerste vrouw

  De eerste vrouw, ons aller oermoeder, kreeg van haar man de naam Eva. 'Eva' betekent 'die het leven geeft'.

  Gen 3:20 Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder van alle levenden is.

  Als zij haar eerste kind heeft gebaard, roept Eva uit:

  Gen 4:1 Ik heb een mens gebaard met de hulp van de HEERE.

  God is de gever van alle leven, maar het menselijk leven geeft Hij door de vrouw, uit een bevruchte eicel.

  Behoudenis door baring

  De vrouw zal behouden worden door het baren van kinderen, zoiets zegt Paulus in zijn eerste brief aan Timotheüs

  1Ti 2:13 Want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva;
  1Ti 2:14 en Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding.
  1Ti 2:15 Maar zij zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid.
  (TELOS)

  Vers 15 is moeilijk te verstaan. Hieronder volgt een poging tot verklaring. In enkele andere vertalingen die eveneens dichtbij de brontekst blijven luidt het vers:

  1Ti 2:15 Maar zij zal in [de weg van] het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, [gepaard] met bezonnenheid.(HSV)
  1Ti 2:15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid. (SV)

  1Ti 2:15 doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid.(NBG51)
  1Ti 2:15 Maar door het baren van kinderen zal zij worden gered, indien zij blijven in trouw geloof, en liefde en heiliging gepaard met bezonnenheid. (NaB)

  Het eerste ‘zij’ (enkelvoud) en het tweede ‘zij’ (meervoud in de twee laatste vertalingen) hebben beide betrekking op de vrouw in collectieve zin, op vrouwen in het algemeen. De Herziene Statenvertaling heeft het tweede 'zij' verbonden met een vervoeging van het werkwoord in het enkelvoud. Het tweede ‘zij’ duidt niet op de kinderen die de vrouw ter wereld brengt. Het geloof van kinderen behoudt de moeder niet. 

  ‘Tijdens’ in de TELOS-vertaling ('... zal bewaard blijven tijdens...') is de overzetting van het Griekse woord ‘dia’. Dit voorzetsel geeft het kanaal van de daad aan, de weg waarlangs iets gebeurt. Het kan 'tijdens, gedurende' of 'door middel van' betekenen, of ook duiden op de reden, de oorzaak waarom iets wel of niet gedaan wordt. De Herziene Statenvertaling geeft de betekenis van het Griekse woord 'dia' hier weer door ‘in’, met de toevoeging ‘de weg van’: in de weg van het baren van kinderen zal de vrouw zalig worden.

  Nemen wij 'dia' in de betekenis van 'tijdens' (TELOS-vertaling), dan kan de betekenis van het vers als volgt worden verklaard. Na de zondeval kreeg Eva van God te horen dat zij met smart kinderen ter wereld zou brengen. De smartelijke baring door tegenwoordige vrouwen is een teken en een stempel van Gods historische gericht. Toch zullen vrouwen, tijdens het (smartelijk) baren van kinderen, terwijl in het bijzonder gedurende de bevalling de gevolgen van de zondeval ondervinden, behouden worden, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid. Het ‘Zaad van de vrouw’, de Heiland, moet ook geloofd en gevolgd worden, wil een vrouw behouden worden. 

  Amerikaanse baart gezonde achtling

  Een Amerikaanse vrouw is in het ziekenhuis bevallen van een achtling. De zes jongens en twee meisjes kwamen met een keizersnede ter wereld. Ze wegen tussen de 900 en 1500 gram en maken het goed. Het gebeurt zelden dat een vrouw acht kinderen tegelijk op de wereld zet. Het hoogste aantal kinderen dat ooit in een keer werd gebaard is negen. Dat gebeurde in 1971 in Australie. Geen van de baby's overleefde het toen.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 27 januari 2009.

  Nemen wij 'dia' in de betekenis van 'door middel van' of 'in de weg van' (HSV), dan kan de betekenis van het vers als volgt worden opgehelderd. De vrouw zal door middel van het baren van kinderen zalig worden, voorzover haar heil komt uit de kinderen die zij gebaard heeft, uit dat ene Kind. "... de behoudenis is uit de Joden", zegt Joh. 4:22. De Behouder is echter één Jood, Jezus Christus. We kunnen ook zeggen: het heil is uit de vrouwen, is geboren uit de vrouw (in collectieve zin), inzonderheid uit één Joodse vrouw, de maagd Maria. De heilbrengende Zoon des mensen is uit een vrouw, zonder toedoen van een man, geboren. Barend heeft de vrouw (vrouw in collectieve zin) de Heiland ter wereld gebracht. Haar baren van kinderen heeft voor de barende vrouw (in collectieve zin) het middel (de middelaar) tot behoudenis voorgebracht. In dit opzicht is het baren zelf een middel tot behoudenis geworden. 

  De ideale vrouw in de Bijbel

  Wat zijn bijbels gezien gewenste of voorbeeldige vrouwelijke eigenschappen?

  Het vrouwelijke ideaalbeeld van de Bijbel heeft de westerse cultuur sterk beinvloed.

  De ideale vrouw in de Westerse cultuur

  Hoe ziet de ideale vrouw eruit? Het Westerse ideaalbeeld van de 20e eeuw legt - vooral in de massamedia, mode, film en muziek - de nadruk op een mooi en sexy uiterlijk.

  Vroeger lag de nadruk op andere eigenschappen. Naast schoonheid moest de vrouw ook eigenschappen hebben als:

  • echtelijke trouw
  • huiselijkheid
  • vroomheid
  • toegewijde moeder
  • wijsheid
  • daadkracht 

  In 'gedrags-boeken' stonden voorbeeldige vrouwen uit de bijbel en de klassieke oudheid beschreven. Deze rolmodellen werden afgebeeld op prenten en schilderijen, maar ook op meubels of ander huisraad. Meisjes en vrouwen hadden zich hieraan te spiegelen.

  De moderne westerse mens haalt zijn rolmodellen niet langer uit de bijbel of van prenten, maar uit tijdschriften, van TV en internet. Geïnspireerd door cultuur: mode, film, muziek, sport, politiek en wetenschap. Vooral de vrouwen-tijdschriften hebben een onuitwisbare invloed op hun lezeressen en daarmee op de samenleving. De bladen tonen ons een beeld van de moderne ideale vrouw: aantrekkelijk en zelfstandig, maar ook in het bezit van traditionele eigenschappen.

  De nadruk op een mooi en sexy uiterlijk heeft geleid tot meer gebruik van plastische chirurgie.

  Een wezenlijk element van uitwendige schoonheid in de huidige cultuur is: slankheid. De overdreven nadruk hierop heeft geleid tot een toename van anorexia (vermageringszucht).

  Nederlandse vrouw

  De Nederlandse vrouw omschrijft zichzelf als traditioneel, betrouwbaar, eerlijk en sociaal (anno 2000). Als vrouwen moeten kiezen tussen hun betaalde baan en de zorg voor de kinderen, dan kiest 80% voor het laatste (anno 2000)[1].

  Vrouwenemancipatie

  Vrouwenemancipatie is het streven naar gelijkberechtiging, zelfstandigheid en evenwichtiger maatschappelijke verhoudingen ten behoeve van vrouwen. De emancipatiebeweging kwam in de Westerse wereld op rond 1900 en bereikt haar hoogtepunt in de jaren 60 en 70.

  Vrouwen in Nederland zijn inmiddels gemiddeld hoger opgeleid dan mannen (gegevens 2009).

  Topfuncties worden meestal door mannen bekleed. Omdat topfuncties vaak leidinggevende functies zijn en leidinggeven bijbels gezien aan de man toekomt, is die onevenredigheid op zichzelf geen probleem. In Nederland wordt nog geen zeven procent van de topfuncties bij de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven door vrouwen vervuld - ruim vier procent minder dan het Europese gemiddelde. Het aantal vrouwen in topfuncties bij de overheid is 16 procent. In de wetenschap is nog geen tien procent van de hoogleraren en universitaire hoofddocenten vrouw (gegevens 2009).

  Meer weten

  Wulfaart Sabbinge, Dochters van het nieuwe Jeruzalem. Goes: Oosterbaan & Le Cointre B.V., 1973. Pagina's: 145. Over vermaarde christinnen en vrouwen van vermaarde christenen: onder andere Monnica de moeder van Augustinus, Catharina van Bora de vrouw van Luther, Betsy Groen van Prinsterer, Ida Pierson, Pietje Baltus, Sanne Krüger, Helena Colijn-Groenenberg, Jacqueline van der Waals, Maartje Greijdanus-Kruithof, Koningin Wilhelmina. 

  Bronnen

  Informatie van het Noordbrabants Museum ( http://www.noordbrabantsmuseum.nl/ ) over de expositie 'De ideale vrouw'. De expositie werd gehouden in 2009.

  Voetnoot

  1. ↑ Blijkens een onderzoek waarvan bericht werd gedaan door Radio Nederland Wereldomroep dd. 1 dec. 2000.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.