Wedergeboorte in het Oude Testament

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Wedergeboorte

  Wedergeboorte in het Oude Testament

  Wedergeboorte wordt zowel in het NT als OT beschreven met meerdere en andere woorden. Zo wordt er ook onder verstaan het geven van een nieuw hart, een nieuwe  mens en ook wel door de (eerste) bekering of ook wel de roeping. Maar ook een geboren worden in Sion. Zo lezen we bijv. in het OT: ‘En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven’ (Ez. 36:26). Dit werd beloofd aan Israël in Babel, tegelijk met de belofte dat ze weer in hun land zouden wonen: ‘En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn’ (:28). Of denk aan Efraïm, Jer. 31:18: ‘Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelven ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb’. Of denk aan Abraham, die geroepen werd uit Ur. Gen 12:1. ‘De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal’.

  God leidde Abram uit Ur, Gen. 15:8: ‘Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten’. God verscheen aan hem in Ur: Hand. 7:2,3 ‘…de God der heerlijkheid verscheen onzen vader Abraham, nog zijnde in Mesopotámië, eer hij woonde in Charran; en zeide tot hem: Ga uit uw land en uit uw maagschap, en kom in een land, dat Ik u wijzen zal’. Maar ook lezen we van geboren worden binnen Sion of Jeruzalem, en dat wordt dan geestelijk bedoel en niet letterlijk. Bijv.  Ps. 87:4-6,  ‘Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyriër, met den Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen. De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela’. Of dat de Heere ons (de zijnen) gemaakt heeft tot Zijn schapen; Ps. 100:3: ‘Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide’. Kantt. Statenvert. 5: “Versta dit alzo, dat Hij ons geschapen heeft in Christus Jezus tot goede werken, waarin wij wandelen zouden, {#Ef. 2:10}” enz... Tenslotte in beeldspraak: bijv. Dat God hen heeft geplant: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken’ (Ps. 1:2; 92:14).

  De wedergeboorte wordt altijd beschreven als Gods werk. En de vrucht ervan a.h.w. als  'ons' werk, al kunnen we ook dat niet zonde dezelfde Geest. Zo ging Abram op Gods roeping en verschijning uit zijn land naar Kanaän.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.