Wilhelmus

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen
  3. 3. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Wilhelmus

  Het Wilhelmus is de naam van het Nederlandse volkslied. Het lied (in de combinatie van tekst èn muziek), rond 1570 ontstaan, is het oudste volkslied ter wereld. De vermoedelijke tekstschrijver is Filips van Marnix van Sint-Adegonde. In 1932 werd dit 'nieuw christelijk lied' het Nederlandse volkslied. Meestal wordt alleen het eerste couplet gezongen, soms het zesde. "In het Wilhelmus is een christen aan het woord die een sterk besef heeft van het burgerschap in twee vaderlanden het aardse en het hemelse vaderland."[1]. Het is geschreven in de overtuiging dat de opstand tegen de Spaanse tirannie ook godsdienstig gewettigd is.

  Een nieuw christelijk lied  Titel van het lied
  Eerste couplet
  Wilhelmus van Nassouwe
  ben ik, van Duitsen bloed,
  den vaderland getrouwe
  blijf ik tot in den dood.
  Een Prinse van Oranje
  ben ik, vrij, onverveerd,
  den Koning van Hispanje
  heb ik altijd geëerd.
  vrij = zonder enige twijfel
  onverveerd = zonder vrees
  Hispanje = Spanje

  Tweede couplet
  In Godes vrees te leven
  heb ik altijd betracht,
  daarom ben ik verdreven,
  om land, om luid gebracht.
  Maar God zal mij regeren
  als een goed instrument,
  dat ik zal wederkeren
  in mijnen regiment.

  In Godes vrees = in de vreze Gods, met (gezonde) vrees, eerbied, ontzag voor God
  regiment = bestuursfunctie

  Derde couplet
  Lijdt u, mijn onderzaten
  die oprecht zijt van aard,
  God zal u niet verlaten,
  al zijt gij nu bezwaard.
  Die vroom begeert te leven,
  bidt God nacht ende dag,
  dat Hij mij kracht zal geven,
  dat ik u helpen mag.

  lijdt = weest geduldig 
  onderzaten = onderdanen

  Vierde couplet
  Lijf en goed al te samen
  heb ik u niet verschoond,
  mijn broeders hoog van namen
  hebben 't u ook vertoond:
  Graaf Adolf is gebleven
  in Friesland in den slag,
  zijn ziel in 't eeuwig leven
  verwacht den jongsten dag.

  verschoond = gespaard


  Adolf: broer van Oranje, gesneuveld 1568

  jongste dag = dag van de opstanding en het oordeel door God

  Vijfde couplet
  Edel en hooggeboren,
  van keizerlijken stam,
  een vorst des rijks verkoren,
  als een vroom christenman,
  voor Godes woord geprezen,
  heb ik, vrij onversaagd,
  als een held zonder vrezen
  mijn edel bloed gewaagd.

         

         

  vrij onversaagd = zeer moedig

  Zesde couplet
  Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch vroom mag blijven,
  uw dienaar t'aller stond,
  de tirannie verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt.

  betrouwen = vertrouwen  

  Zevende couplet
  Van al die mij bezwaren
  en mijn vervolgers zijn,
  mijn God, wil doch bewaren
  den trouwen dienaar dijn,
  dat zij mij niet verrassen
  in hunnen bozen moed,
  hun handen niet en wassen
  in mijn onschuldig bloed.

           

  dijn = jouw. In de 16e en 17e eeuw sprak men God aan met je en jij, zoals de Duitsers nog doen met 'Du' en de Engelsen met 'You'.

  Achtste couplet
  Als David moeste vluchten
  voor Sauel den tiran,
  zo heb ik moeten zuchten
  als menig edelman.
  Maar God heeft hem verheven,
  verlost uit alder nood,
  een koninkrijk gegeven
  in Israël zeer groot.
           
  Negende couplet
  Na 't zuur zal ik ontvangen
  van God mijn Heer dat zoet,
  daarna zo doet verlangen
  mijn vorstelijk gemoed:
  dat is, dat ik mag sterven
  met eren in dat veld,
  een eeuwig rijk verwerven
  als een getrouwen held.
           
  Tiende couplet
  Niet doet mij meer erbarmen
  in mijnen wederspoed
  dan dat men ziet verarmen
  des Konings landen goed.
  Dat u de Spanjaards krenken,
  o edel Neerland zoet,
  als ik daaraan gedenke,
  mijn edel hart dat bloedt.

  Niet = Niets
  Wederspoed = tegenspoed

  Elfde couplet
  Als een prins opgezeten
  met mijner heires-kracht,
  van den tiran vermeten
  heb ik den slag verwacht,
  die, bij Maastricht begraven,
  bevreesde mijn geweld;
  mijn ruiters zag men draven
  zeer moedig door dat veld.

  opgezeten = te paard gezeten
  heires-kracht = leger-kracht
  tiran vermeten = slechte tiran

  Twaalfde couplet
  Zo het den wil des Heren
  op dien tijd had geweest,
  had ik geern willen keren
  van u dit zwaar tempeest.
  Maar de Heer van hierboven,
  die alle ding regeert,
  die men altijd moet loven,
  en heeft het niet begeerd.

   

  tempeest = ramp, kwelling

   Dertiende couplet
  Zeer christlijk was gedreven
  mijn prinselijk gemoed,
  standvastig is gebleven
  mijn hart in tegenspoed.
  Den Heer heb ik gebeden
  uit mijnes harten grond,
  dat Hij mijn zaak wil redden,
  mijn onschuld maken kond.
   
  christlijk: oorspronkelijk "prinselijk"


  kond = bekend
  Veertiende couplet
  Oorlof, mijn arme schapen
  die zijt in groten nood,
  uw herder zal niet slapen,
  al zijt gij nu verstrooid.
  Tot God wilt u begeven,
  zijn heilzaam woord neemt aan,
  als vrome christen leven,-
  't zal hier haast zijn gedaan.

   oorlof = vaarwel (einde van het gedicht nadert) 

  Vijftiende couplet
  Voor God wil ik belijden
  en zijner groten macht,
  dat ik tot genen tijden
  den Koning heb veracht,
  dan dat ik God den Heere,
  der hoogsten Majesteit,
  heb moeten obediëren
  in der gerechtigheid.


  tot genen tijden = nooit
  dan dat = maar dat


  Obediëren = gehoorzamen

  Het Wilhelmus gezongen door Bill van Dijk:

  Get Adobe Flash player

  Meer informatie

  Bronnen

  Voetnoten

  1. ↑ Aldus Theo H. van Doorn, in Het Wilhelmus; analyse van de inhoud, de structuur en de boodschap artikel op Cubra.nl

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.