Zending

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zending

  Op grond van de Bijbelse opdracht in Mattheus 28: 'En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.' hebben kerken en gemeenten zich gericht op het verspreiden van het evangelie, ook buiten de eigen landsgrenzen. Dit noemt men 'zending', in de rooms-katholieke kerk 'missie'. In het binnenland heet het 'evangelisatie'.

  Zending of missie ging vaak gepaard met verbetering van de levensomstandigheden. Zo werden ziekenhuizen en scholen geïnstalleerd. De zendelingen werden veelal uitgezonden vanuit West-Europa en Amerika, naar Azië en Afrika. Tegenwoordig is die stroom omgedraaid en komen Afrikaanse en Aziatische zendelingen naar Europ. 

  Zendingsorganisaties kunnen verbonden zijn aan kerken of gemeenten, waarbij de zendeling een salaris ontvangt, maar er zijn ook vele onafhankelijke zendingsorganisaties, waarbij de zendeling leeft van giften.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.