Zeven

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zeven

  Zeven is een getal dat in de Bijbel staat voor volmaaktheid, volkomenheid, volheid.

  God stelde de week van zeven dagen in. Hij werkte zes dagen en rustte op de zevende dag. De zevende dag noemde Hij de sabbatsdag. Deze ordening van zes dagen gevolgd door een dag rust bestaat vanaf de schepping. 

  Jacob werkte twee maal zeven jaren voor twee vrouwen, Lea en Rachel.

  God stelde zeven feesten en bijzondere hoogtijdagen in (Lev. 23:7). 

  De Israelieten mochten zes jaar lang planten en oogsten, waarna het land het zevende jaar moest rusten (sabbatsjaar). God paste dus dezelfde ordening zes + één toe op het tijdsbestek van zeven dagen en op dat van van zeven jaar

  Le 25:2 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Wanneer gij zult gekomen zijn in dat land, dat Ik u geve, dan zal dat land rusten, een sabbat den HEERE.
  Le 25:3 Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, en zes jaren uw wijngaard besnijden, en de inkomst daarvan inzamelen.
  Le 25:4 Doch in het zevende jaar zal voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den HEERE; uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnijden.
  Le 25:5 ... het zal een jaar der ruste voor het land zijn.

  (SV)

  Na zeven sabbatjaren (= 7x7 jaren) moest het volk van God het jubeljaar houden, het 50e jaar. Dit jubeljaar is een herstelperiode van één jaar voor het volk van God en voor hun land. Tijdens het jubeljaar kreeg het land rust, werden schulden kwijtgescholden en land terug gegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Deze periode van 50 jaar is keer telkens weer, het is een doorlopende cyclus.

  Misschien past God de ordening van zes + één (werkdagen, jaren) ook toe op de periode van zeven millennia (7000 jaar). De mensen hebben zesduizend jaar gezwoegd en geijverd, om te overleven, doch ook voor een betere wereld, soms zelfs voor een heilsstaat. Breekt na zes millennia het duizendjarig vrederijk van Christus aan? 

  In het Beloofde Land woonden zeven volken die meerder en machtiger dan de Israëlieten waren.

  De 7:1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij; (SV)

  Na zeven dagen vielen de muren van Jericho:

  Heb 11:30 Door het geloof vielen de muren van Jericho, nadat men er zeven dagen omheen getrokken was.

  Matth. 13 bevat zeven gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen.

  Van Maria Magdalena, die door de Heer Jezus was bevrijd van bezetenheid, waren door zeven demonen uitgegaan (Luc. 18:2; Mr. 16:9). 

  Mr 16:9  Toen Hij nu was opgestaan, vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen had uitgedreven.
  (TELOS)

  Maria was er ernstig aan toe geweest. Bezeten zijn door meerdere demonen is erger dan door één demon. Vergelijk: 

  Mt 12:45 Dan gaat hij heen en neemt zeven andere geesten met zich mee, bozer dan hijzelf, en zij komen binnen en wonen daar; en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste… 
  (TELOS)

  In de woestijn voedde de Heer Jezus met zeven broden en enkele visjes een grote menigte mensen (Matth. 15:34v). Ze aten allen en werden verzadigd. Het overschot van de brokken was zeven manden vol. Van zeven losse broden tot zeven manden met brood! 

  Opb. 2 en 3 bevat brieven aan zeven gemeenten. Het boek Openbaring bevat relatief veel zeventallen. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.