User:Cornelis de Vlaming

Van $1

  Inhoudsopgave
  Inladen...
  HOE IS HET MET ONZE OGEN GESTELD?


  (Aflevering 2.: De Grote Hippocrates onrecht aangedaan)

   

  CHRISTENEN MISSEN HET VERMOGEN OM DE STRIJD AAN TE KUNNEN GAAN EN  DAARDOOR KOMT HUN ...'KRACHT IN HET NAUW...'

  Deze algemene zwakheid van het hedendaagse christendom vindt zijn oorzaak verklaard in

  Spreuken 24 : 10.

   

  Hier volgt een citaat uit het Schriftgedeelte van aflevering 1:

  ……..17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet,
  welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,
  (einde citaat) 

  Dit citaat vormt de basis voor de onderwijzing welke hierna volgt.

  NAAR AANLEIDING VAN DE BEWERING DAT GOD NIET ALLE ZIEKEN WIL GENEZEN.

  Vele christenen moeten nog ontwaken voor wat God wil. Daarom bidt Paulus ook zo hartstochtelijk dat wij ‘verlichte ogen’ mogen krijgen. Gods uitgangspunt is dat er geen mens meer ziek is. Hij wil dat er geen oorlog meer is. Hij wil Vrede op aarde maar dan echte vrede. Die niet in stand moet worden gehouden door zwaar bewapende 'vredestroepen' met blauwe helmen op. Kortom Hij wil een Volmaakte aarde met volmaakt gelukkige mensen. Zonder wanklank. Dat moet ook het uitgangspunt zijn van elke christen. Want vast en zeker is dit voorrecht eerst de Gemeente toegezegd.
  Nu weten wij dat de meeste christenen dit allemaal geloven maar daarbij aantekenen dat de geschetste toestand pas in vervulling gaat na het grote oordeel en het herstel van alle dingen.
  Als het over absolute volmaaktheid gaat delen wij die mening.
  Wel merken wij op dat deze verwachting dikwijls misbruikt wordt om daarmee de zwakheid van het hedendaagse christendom te bedekken en te rechtvaardigen. Het gevolg is dat de Gemeente van Jezus Christus heel veel zegen, en daar is o.a. genezing van het lichaam een belangrijk onderdeel van, mist. Daarom deze uitleg. 

  (Aflevering 3 volgt spoedig))                                                                              

   

  HOE IS HET MET ONZE OGEN GESTELD?

  (Aflevering 1: Naar de Grote Hans Anders)

  God heeft altijd de mensheid willen laten delen in zijn Glorie. Hij had er ‘zin in’ om...een GROTE HEERLIJKE onderwijzing te geven...'(Jesaja 42:21 nbg51)

  CHRISTENEN BEHOREN REGELMATIG HUN OOGEN TE LATEN CONTROLEREN EN ZONODIG TE LATEN BEHANDELEN DOOR DE GROTE OOGARTS om die Grote Heerlijke dingen te ontdekken.

  Efeziërs 1:15-23

  Voorbede Uit Efeziërs 2
  15 Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, 16 niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, 17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18 VERLICHTE OGEN [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. 22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

  Uit: NBG-vertaling 1951

  God is een God van verrassingen en wil ons altijd verrassen zoals Hij Maria verraste in de tuin van Jozef van Arimatha. Toen zij onder tranen zocht naar het gestolen, dode lichaam van haar Meester. En toen de 'tuinman', nadat zij hem had gevraagd of hij misschien het lichaam had meegenomen, haar wellicht even rustig aankeek en toen zei: "Maria". Wat moet er door haar ziel gegaan zijn; een golf van vreugde; zij herkende die stem. Hij was het: "Meester!"schreeuwde ze en nog eens:"Meester!"                                       Johannes 20 v.a. Vers 11 t/m 16 nbg51                                                                        

  Enook de Emaüsgangers die net 11 kilometer gelopen hadden en in de nacht thuis kwamen met een gast die zich onderweg bij  hen gevoegd had. Toen ze ontdekten wie die Gast was  waren ze niet meer moe en niet meer bang voor struikrovers en keerden onmiddellijk terug naar Jeruzalem. En zeiden ze:"Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?"    Lukas 24 v.a. 13 t/m 35 nbg51


  (aflevering 2 volgt spoedig)

   

  Op deze pagina kan een medewerker van Christipedia iets over zichzelf meedelen.

  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   zelfportret.odt
  Geen beschrijving
  261.46 kB11:05, 4 mrt 2013Cornelis de VlamingActies
  Reacties (1)
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  Iets over mezelf.

  Oud (betrekkelijk) maar jong van binnen. "De uiterlijke mens vervalt maar van binnen wordt hij elke dag nieuwer." Ik ben onderweg naar het Grote Feest dat God bereid heeft voor allen die Jezus Christus lief hebben, vandaar. Ik hoop jullie te ontmoeten. De Bijbel is boeiend maar vooral belangrijk. bewerkte 11:03, 4 mrt 2013
  Geplaatst 10:38, 4 mrt 2013
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.