Daniël (bijbelboek)

Van $1

  Versie vanaf 11:30, 14 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Daniël is de naam van een boek in de Bijbel. Het beschrijft de belevenissen van de balling Daniël en zijn vrienden in Babylonië en de visioenen over de opeenvolgende wereldrijken die hem geopenbaard zijn. 

  Auteur en datering

  Daniel's beeld.jpgDe naam van de hoofdpersoon van dit bijbelboek is Daniël. (God is rechter.) Het boek is in twee gedeelten in te delen, hoofdstuk 1-6 bevat verhalen over Daniël en zijn vrienden, en is in de 3e persoon geschreven. De hoofdstukken 7-12 bevatten de profetieën die Daniël ontving en zijn geschreven in de Ik-vorm. Conclusie: het tweede gedeelte van het boek is vrijwel zeker op schrift gesteld door Daniël zelf, hoewel het niet onwaarschijnlijk is dat ook het eerste deel door Daniël geschreven zou zijn. In 7:1 en 12:4 wordt letterlijk verteld dat Daniël de zaken op schreef.

  Daniël bracht het grootste gedeelte van zijn leven door in ballingschap in Babylon, waar hij  hoge politieke functies uitoefende aan het hof van diverse koningen. Volgens 1:1 werd hij in het 3e regeringsjaar van koning Jojakim, dus in 605 voor Christus, naar Babel gevoerd. Hij was toen waarschijnlijk 16 jaar oud en behoorde tot een voorname familie in Jerusalem, misschien zelfs verwant met de koninklijke familie.  Zijn laatste profetie ontving hij in het 3e jaar van koning Kores, ca. 536 voor Christus. Het boek is dus opgeschreven over een periode van bijna 70 jaar. 

  Daniël was een tijdgenoot van Ezechiël en Jeremia. Ezechiël noemt Daniël in zijn boek een rechtvaardige (Ez. 14:12-20) en een wijze (Ez. 28:3.)

  De canoniciteit van het boek wordt bevestigd door onze Here Jezus Christus zelf in Mattheüs 24:15, waar Hij zaken uit de openbaringen aan Daniël aan haalt en ook de titel "Zoon des mensen" is overgenomen uit het boek Daniël, 7:13.

  Inhoud van Daniël

  Hoewel hij genoemd wordt onder de profeten, nam hij toch ook een geheel aparte positie onder hen in. Hij is niet zozeer de verkondiger van Gods boodschappen aan Israël, zijn boodschappen zijn grotendeels gericht tot niet-joodse adelijke personen, verder beschrijft hij een aantal apocalyptische visioenen die God hem toont over de verre toekomst van het volk Israël en de wereld. Het bevat vele zaken, die eeuwen later daadwerkelijk gebeurd zijn en zaken die in de toekomst nog staan te gebeuren. Bijbelcritici geven op grond daarvan aan dat het boek Daniël pas vele jaren later (ca. 100 jaar voor Christus)  geschreven zou zijn als een soort geschiedschrijving en niet als profetie. Blijft dan het feit dat een aanzienlijk deel van de profetieën van Daniël nog niet vervuld zijn en in de toekomst in vervulling zullen gaan.

  Analyse

  daniel's gebed.JPG

  Zoals eerder vemeld is het boek in twee gedeelten in te delen:
   
  Deel 1, Dan. 1:1-6:29, Verhalen over Daniël en zijn vrienden.

  De verhalen uit het eerste deel zijn zeer bekend.

   
  Deel 2, Dan. 7:1-12:13, Profetieën en visioenen over de toekomst.

  Het tweede deel van het boek Daniël is vaak erg onbekend, omdat één en ander moeilijk te begrijpen is en een diepgaande studie vereist. Het handelt over de diverse opeenvolgende wereldrijken, het Babylonische rijk, het rijk van de Meden en de Perzen, de Grieken en de Romeinen. Uiteindelijk loopt alles uit op de heerschappij van de Antichrist, die voortkomt uit een herlevend Romeins rijk, (de Europesche Unie???) een rijk dat uiteindelijk ten val komt door de oprichting van het Koninkrijk der hemelen.

  Opvallend kenmerk is dat Daniël gebruik maakte van 2 talen, het Hebreeuws en het Aramees. Aramees was een taal die veel gebruikt werd bij internationale contacten. Het valt waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat de Hebreeuwstalige gedeelten meer toegespitst waren op het Joodse volk, terwijl de Arameese gedeelten meer bestemd waren voor de volkeren.

  Praktische betekenis

  Daniël in de leeuwenkuil.jpg

  Het boek Daniël is zeer bemoedigend voor onderdrukte Christenen. Ze kunnen lessen leren uit de houding van Daniël en zijn vrienden onder zeer moeilijke omstandigheden in een vijandige omgeving. Tevens wordt sterk benadrukt hoe God hoogmoed haat en de hoogmoedige ten val brengt. Het boek legt nadruk op Gods trouwe zorg voor de zijnen, ook als hen dat alles kost. 

  De visioenen over de toekomst laten zien dat de hele toekomst van Israël en de wereld in Gods handen rust, en dat Hij uiteindelijk zijn koninkrijk zal oprichten. Dat God het aan Daniël heeft geopenbaard laat zien dat Gods plan onweerlegbaar ten einde zal komen.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.