Echtscheiding

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Versie vanaf 15:00, 4 aug 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Echtscheiding is scheiding van de echt, d.i. van het huwelijk. Echtscheiding ontbindt het huwelijk. De Heer Jezus leert ons echter, dat wat God heeft samengevoegd, niet door een mens gescheiden moet worden (Matth. 19:6). 

  Door zogeheten scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk niet ontbonden, maar de echtgenoten wonen niet langer samen. De zogeheten scheiding van goederen ontbindt het huwelijk ook niet, enkel de vermogensgemeenschap wordt erdoor ontbonden.

  Door hun huwelijk zijn de man en de vrouw tot één vlees geworden. God heeft hen samengevoegd. Echtscheiding is de scheiding door een mens van wat God heeft samengevoegd.

  In de periode 2005-2009 bdroeg het aantal echtscheidingen in Nederland 32.000 per jaar, tegenover gemiddeld 72.000 (heteroseksuele) huwelijkssluitingen per jaar. In 2000 vonden zo'n 35.000 echtscheidingen plaats. Het aantal echtscheidingen steeg in Nederland in 2001 tot recordhoogte: ruim 37 duizend huwelijken werden ontbonden. In 2001 werden 83 duizend huwelijken gesloten, het laagste aantal sinds 1995[3]

  Nederlanders scheiden gemiddeld op steeds latere leeftijd. In 2011 was de gemiddelde leeftijd van scheidende mannen 46 jaar, van scheidende vrouwen 43 jaar. In 1991, twintig jaar eerder, waren mannen ongeveer 40 jaar als ze gingen scheiden, vrouwen 37 jaar[4]. In 2011 was een op de drie scheidende mannen ouder dan 50 jaar. Dat komt onder meer doordat er op latere leeftijd getrouwd wordt. 

  Het initiatief tot scheiding komt vaker van de vrouw dan van haar man. 

  De meest door Nederlanders genoemde redenen voor echtscheiding zijn (anno 2012) dat karakters botsen en dat er iemand anders in het spel is[5].

  Scheiding_Yury-Pen.jpg

  'Scheiding'. Schilderij door de Joodse schilder Yury Pen (1854-1937)[6] 

  Een oorzaak van echtscheiding is hardheid van hart. De Heer Jezus heeft gezegd tegen Farizeeën:

  Mt 19:8 Hij zei tot hen: Mozes heeft om de hardheid van uw harten u toegestaan uw vrouwen te verstoten; van het begin af is het echter niet zo geweest.
  (TELOS)

  Als oorzaken van het betrekkelijk hoge aantal echtscheidingen in Nederland worden genoemd: individualisering en seksualisering[1]. De verleidingen tot ontrouw zijn (anno 2012) groter dan vroeger. 

  De gevolgen van een echtscheiding voor ouders en kinderen zijn groot. In het jaar 2000 maakte in Nederland een op de zes kinderen een echtscheiding mee. In de helft van de echtscheidingsgevallen waren daar minderjarige kinderen bij betrokken. Na het voltrekken van de scheiding bleef zo'n 80% van de kinderen bij de moeder. Een kwart van de kinderen verloor het contact met hun vader. Van de kinderen die nog wel contact met papa houden, noemde eenderde de relatie slecht. Veertig procent van de kinderen kreeg te maken met een stiefouder[2]. Er kan strijd ontstaan over het contact met de kinderen, zoals blijkt uit dit nieuwsbericht uit 2003:

  De stichting Dwaze Vaders, die opkomt voor mannen die na een scheiding geen contact meer mogen hebben met hun kinderen, krijgt een vrouwelijke tegenhanger. Het is de actiegroep Wijze Moeders die zal strijden tegen de dwangsommen die een rechter kan opleggen als de moeders afspraken van een omgangsregeling niet nakomen. De vrouwen zijn ertegen dat ze door de rechter kunnen worden verplicht om hun kinderen naar hun vaders te brengen, ook als de situatie daar in hun ogen niet veilig is.
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 24 nov. 2003)

  Echtbreuk wordt verboden in de Tien Geboden (Ex. 20:14).

  Ex 20:14 Gij zult niet echtbreken.
  (SV)

  God bestraft door de mond van de profeet Maleachi het wegsturen van ‘de vrouw van uw jeugd’. (Mal. 2 : 16).

  De Heer Jezus geeft in Matth. 19:4v een nadrukkelijke afkeuring van echtscheiding te kennen.

  Mt 19:4 Hij antwoordde echter en zei: Hebt u niet gelezen dat Hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en vrouw heeft gemaakt
  Mt 19:5 en gezegd heeft: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn’?
  Mt 19:6 Dus zijn zij niet meer twee maar een vlees. Wat dan God heeft samengevoegd, laat een mens dat niet scheiden.
  (TELOS)

  Op echtbreuk stond in de wet van Mozes de doodstraf (Lev. 20;10).

  Mozes stond toe dat een vrouw soms toch werd verstoten, omdat de man 'iets schandelijks aan haar' gevonden had. De verstotene kreeg van haar man een scheidbrief (echtscheidingsbrief) mee. Een verstoten vrouw, die met een andere man trouwde was, mocht niet meer door de eerste man worden teruggenomen.  

  De 24:1 Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade [meer] vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, 
  De 24:2 en als zij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en [de vrouw] van een andere man wordt,
  De 24:3 en die laatste man [ook] een afkeer van haar krijgt, haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, of als die laatste man, die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft, sterft,
  De 24:4 dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is; want dat is voor het aangezicht van de HEERE een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft.

  (HSV)

  Vanwege de hardheid van een mannenhart stond de wet van Mozes in bijzondere gevallen toe dat de gehuwde man zijn vrouw verstootte (Matth. 19:4v). 

  Mt 19:3 En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten?
  Mt 19:4 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die [de mens] gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,
  Mt 19:5 en gezegd heeft: Daarom zal een man [zijn] vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn,
  Mt 19:6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.
  Mt 19:7 Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten?
  Mt 19:8 Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest.
  Mt 19:9 Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt [ook] overspel.

  (HSV)

  De geest der wet echter is tegen echtscheiding. 

  Toen de Heer Jezus op aarde leefde, waren er onder de Joden twee scholen die tegenover elkaar stonden in de kwestie van geldige echtscheidingsgronden. De school van Hillel leerde dat een man zijn vrouw mocht verstoten om allerlei oorzaak, omdat die verstoting toegelaten was 'als zij geen genade vond in zijn ogen' (Deut. 24:1). Daartegenover leerde de school van Shammai dat een vrouw alleen verlaten mocht worden om overspel

  De woorden van de Heer Jezus over echtscheiding maken duidelijk dat een huwelijk nog kan gelden, wanneer de vrouw verstoten is.

  Mt 19:9 Ik zeg u echter, dat wie zijn vrouw verstoot, niet om hoererij, en met een andere trouwt, overspel pleegt; en wie met een verstoten vrouw trouwt, pleegt overspel.
  (TELOS)

  Het verbond van God met zijn volk Israël is een soort huwelijksverbond. Vandaar dat afval van God, afgoderij, in de Schrift met de benaming hoererij, echtbreuk wordt betiteld.

  In het huwelijk spiegelt zich de gemeenschap van Christus met Zijn Gemeente af. 

  Kerken reageren op de nood door huwelijkscatechese en 'preventief' onderwijs.

  Voetnoten

  1. ↑ Aldus Piet Vergunst in "Predikant is vaak te laat om gebroken huwelijken te redden", interview met hem op Cip.nl, 13 nov. 2012. Vergunst is de schrijver van 'Toch gescheiden - over de complexiteit van een gebroken huwelijk' en hoofdredacteur van de Waarheidsvriend.
  2. ↑ Bron: Radion Nederland Wereldomroep, 31 jan. 2001.
  3. ↑ Bron: Radion Nederland Wereldomroep, 6 feb. 2002.
  4. ↑ Bron en meer informatie: Centraal Bureau voor de Statistiek, zie bericht Mannen bij scheiding steeds ouder, op CBS.nl, 8 okt. 2012.
  5. ↑ Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, zie bericht Crisis in de economie, crisis in relatie- en gezinsvorming?, op CBS.nl, 12 nov. 2012.
  6. ↑ Bron van de afbeelding: Wikipedia.de, bronpagina. Auteursrecht: publiek domein.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.