Hoorn

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 07:56, 14 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  De hoorn is het verweermiddel en hoofdsieraad van os en bok.

  In de oude tijd gebruikte men hoornen tot drinkbekers en blaasinstrumenten. Of men echter onder de in Joz. 6 : 5 en 1 Kron. 25: 5 vermelde hoornen natuurlijke hoornen of metalen instrumenten in de vorm van een hoorn moot verstaan, is niet met zekerheid uit te maken. Dat muzikale instrumenten uit metaal vervaardigd werden, zien wij uit Num. 10:2.

  De hoorn die voor de gehoornde dieren strekt tot verwering en sieraad, is tegelijk een vaak voorkomend zinnebeeld van sterkte (Am. 6 : 13) en eer , en van daaraan verwante denkbeelden: hulp, overwinning, heil, magt, heerschappij, heerlijkheid. Jozefs heerlijkheid en macht wordt in de zegen van Mozes (Deutr. 33: 17) met de hoornen van de eenhoorn vergeleken. Als zinnebeeld der overwinning zet (1 Kon. 22 : 11) de leugenprofeet Zedekia zich ijzeren hoornen op (vgl. Micha 4: 13). De hoornen verhoogen beduidt: overwinning schenken (1 Sam. 2: 1, 10. Ps. 89: 18, 25; 92: 11; 112 : 9 ; 148: 14. Klaagl. 2: 17).

  Daarentegen de hoornen in het stof leggen (Job 16: 15), is zoveel als ontmoedigd, overwonnen nederliggen; de hoorn afhouwen, verbreken (Jer. 48 : 25; Klaagliederen. 2: 3), iemand verootmoedigen; de hoornen wederom laten wassen (Ezech. 29:21), weer herstellen. Naar den hebreeuwse tekst luidt deze plaats echter: ik wil een boom uit Davids huis laten uitgaan. Onder deze hoorn kan niemand anders gemeend zijn dan de beloofde hoorn des heils uit Davids huis (Ps. 132: 17. Luk.1 : 69), d. i. diegene in wiens naam de overwinning is over alle vijanden (vs, 74). Het hebr. woord voor uitspruiten, zamach, is ogenschijnlijk een aanduiding op de beloofde zemah, spruit (Zach. 3: 8; 6: 12; vgl. Jes. 4: 2. Jer. 33: 16). David noemt de Heer zelf , de hoorn van zijn heil (2 Sam. 22: 3; Ps. 18: 3).

  In de gezichten der profeten zijn hoornen zinnebeelden van de aan het Godsrijk vijandige wereldmachten. Zo in het gezicht van Zacharia (1 : 18 vv). De onder het beeld van de vier hoornen voorgestelde wereldmachten die aan het volk van God vijandig zijn, worden door vier smeden, d. i. de door God bepaald hiertoe geroepen werktuigen verootmoedigd. Volgens Baumgarten moeten de drie eerste smeden het menselijke der drie laatste wereldrijken voorstellen, de vierde daarentegen de voleinding der mensheid, wier wortel en toppunt in het levensbereik van het Israëlietische volk moet gezocht worden.

  Desgelijks zijn (Dan. 7.7 v.; 24) in het gezicht van de vier wereldrijken en (Dan. 8 : 3 vv.) in het gezicht van het Perzische en Grieks-Syrische wereldrijk onder de hoornen de dragers der heidense wereldmagt te verstaan, onder de kleine hoorn Antiochus Epifanes (vgl. 1 Makk. 1 : 21 vv.), het Oudtestamentische voorbeeld van de antichrist, die heidense koning, die zich in de plaats van Jupiter, ja van God zelven wilde zetten en in wie het het eerst tot een strijd tussen de heidense beschaving en de geopenbaarde godsdienst kwam.

  Ook in de gezichten der Openbaring van Johannes komen hoornen voor, en wel

  • Het beest uit de zee (Openb, 13 : 1 vv. vgl. 17 : 3) heeft tien hoornen, aanduidende al de wereldmachten die het beest zee ten dienste staan
  • Het tweede beest (vs. 11) (de valse profeet, de werver voor het eerste dier) schijnt door zijn twee lamshoornen als één dat in zachtheid optreedt aangeduid to zijn, dat echter door de macht der welsprekendheid, door list en huichelarij een nog gevaarlijker werktuig van de Satan wordt, dan het eerste dier met zijn openlijke gewelddadigheid
  • Het Lam (5 : 6), heeft zeven hoornen en zeven ogen; zijn macht is een heilige en heilzame macht, die in alziendheid en heilige wijsheid wordt uitgeoefend. Hem, het lam Gods dat geslacht is, dat door lijden van het dood tot heerlijkheid verheven is, is gegeven alle macht in hemel en op aarde, een heerschappij die met alwetendheid en met de hoogste wijsheid is verbonden.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.