Joël (bijbelboek)

Van $1

  Versie vanaf 20:46, 6 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Joël is één van de heilige schriften van het Oude Testament. 

  Auteur en datering

  Behalve de gegevens die de profeet Joël zelf vermeldt in 1:1 is er niets bekend over deze profeet. Zijn naam betekent: 'Jahweh is God'. 
  Hij was waarschijnlijk een van de vroegste profetische schrijvers, hij oefende zijn bediening uit in Juda, waarschijnlijk gedurende de beginperiode van het koningschap van koning Joas. (2 Kon. 11 en 12.) Hij is dan een tijdgenoot geweest van de profeten Elia en Eliza.
   
  Sion en Jeruzalem spelen een belangrijke rol in zijn profetieën evenals de tempel.
   
  Joel.jpgUit 1:13 +14 en 2 : 15 - 17 blijkt dat zijn bediening heeft plaats gevonden voor de ballingschap. Schrift critici voeren aan dat er geen verwijzing naar het koningschap te vinden is, daarnaast ontbreken waarschuwingen voor afgoderij, op basis waarvan zij het boek Joël dateren na de ballingschap. Toch is het het meest waarschijnlijk dat deze profeet optrad voor de ballingschap. Dit is namelijk het geval bij alle "kleine profeten." Het ontbreken van het koningschap kan het gevolg zijn van het feit dat Koning Joas in die periode nog te jong was om te regeren en dat de priester Jojada optrad als regent. Dan is het boek ongeveer te dateren rond het jaar 830 voor Christus.
   
  De stijl van het boek is opmerkelijk mooi van taalgebruik, en wordt gekarakteriseerd door goede zinsbouw en vloeiend geheel vol kracht en teerheid.
   

  Praktische betekenis en boodschap

  Joël laat op indrukwekkende wijze  verschillende eigenschappen van God zien, Gods macht, zijn heiligheid, zijn barmhartigheid, liefde en genade.
   
  Joel verwijst naar recent gebeurde natuurrampen, een sprinkhanenplaag, droogte, enz. Hij doet een dringende oproep tot boete en bekering, want de dag des Heren komt eraan, een dag van duisternis en nood, maar wie tot God roept wordt gered.
   
  Opvallend is dat bij Joël de uitstorting van de Heilige Geest en het eindoordeel nauw met elkaar verbonden zijn. Pinksteren was de eerste vervulling van deze profetie, de eindvervulling zal komen voor de dag des Heren, als Israël zich bekeert tot zijn God en Gods Geest over hen wordt uitgestort. Gods handelen in de wereld is een eenheid, ook al verloopt er lange tijd tussen diverse onderdelen van zijn plan.

  De plaats van Joël binnen de Bijbel

  In het Nieuwe Testament wordt Joël diverse malen geciteerd: door Petrus op de eerste pinksterdag (Hand. 2:16-21), door Paulus in de Romeinenbrief (10:13). Hoewel niet letterlijk geciteerd, worden er op verschillende plaatsen in het NT toespelingen gemaakt op teksten uit Joël. Joël 3:13 komt bij voorbeeld terug in Openbaring 14:14-20.

  Analyse

  De sleutel tot het begrijpen van het boek is de term “Dag des Heren.” (1:15; 2:1, 11 en 31 en 3:14.) De dag des Heren ligt in de toekomst, de periode waarop God weer op krachtige wijze ingrijpt in de loop van de wereld politiek.
   
  Het boek bevat oordeel en beloften. 
   
  Hoofdstuk 1 gaat over Gods recente oordelen, de sprinkhanenplaag en de droogte. 
   
  Hoofdstuk 2:1-17 handelt over het toekomstige oordeel van God op de dag van de Heer.
   
  Hoofdstuk 2:18 is een keerpunt, God neemt het op voor zijn volk en toont zijn erbarmen.
   
  Hoofdstuk 2:19-27 beschrijft hoe God weer naar Juda omziet.
   
  Hoofdstuk 2:28-3:20 laat zien dat de dag van de Heer niet alleen oordeel met zich mee brengt, maar ook zegen, een geweldige uitstorting van Gods Geest en beloften van herstel voor Juda.
   

  Meer informatie

  M.G. de koning, Joël actueel; of God bestuurt de geschiedenis. Middelburg, 2002. Pdf-document. Commentaar op het boek Joël. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.