Schepping

Van $1

  Versie vanaf 06:37, 11 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Volgens de Bijbel zijn hemel en aarde, planten, dieren en mensen schepselen van God. God heeft ze ontworpen en gemaakt.

  Natuurwetten

  De natuurwetten, bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht, getuigen van een orde in de schepping. De natuurwetten zijn door God ingesteld; hij is de Auteur van de wetten.

  De wetenschap die God buiten zijn verklaringen heeft (nog) geen antwoord op de vraag waar de natuurwetten vandaan komen. Volgens sommigen komt zij er uit zichzelf, gegeven haar zelfopgelegde methode of beperking, nooit achter.

  Natuurlijk geloof aan een Schepper en ontwerp

  baby_opziend.jpgEen senior onderzoeker van het Centrum voor Anthropologie en Geest (Centre for Anthropology and Mind) van de Universiteit van Oxford stelde in 2008, op grond van onderzoeksresultaten van de afgelopen tien jaren, dat kinderen onafhankelijk van hun opvoeding aannemen dat alles in de wereld gemaakt is met een doel. Daarom zijn zij geneigd om in een redelijk Opperwezen te geloven.

  Aan zes- en zevenjarigen werd gevraagd waarom de eerste vogel er was. Ze antwoordden: "om mooie muziek te maken" en "om de wereld er leuker uit te laten zien". Een proef met 12 maanden oude kinderen toonde aan dat zij verrast werden door filmbeelden waarin een rollende bal een keurige stapel  maakt uit een wanordelijke hoop blokken.

  Onderzoek wijst erop dat kinderen eerder geloven in schepping dan in toevallig ontstaan. Anthropologen hebben in sommige culturen bevonden dat kinderen in God geloven ook als ze geen religieuze opvoeding krijgen. De natuurlijke ontwikkeling van de menselijke geest neigt tot geloof aan een Schepper en aan ontwerp in de natuur. Evolutie door natuurlijke oorzaken alleen is 'onnatuurlijk' voor de menselijke geest en betrekkelijk moeilijk te geloven.

  Ro 1:18 Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten;
  Ro 1:19 ¶ omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard
  Ro 1:20 -want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien-,opdat zij niet te verontschuldigen zijn,
  Ro 1:21 omdat zij, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.
  Ro 1:22 Bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden
  Ro 1:23 en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

  Bron:
  http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html

  Genesis 1

  Genesis 1 wordt verschillend gelezen. Volgens de letterlijke lezing heeft God in zes dagen geschapen, de planten op de derde dag, de hemellichamen op de vierde dag (of althans deze hemellichamen zichtbaar gemaakt op aarde), de dieren in de zee en de vogels op de vijfde dag, de landdieren en de mens op de zesde dag. Voor de letterlijke lezing pleiten andere passages in de Schrift:

  1. God verwijst elders in de Schrift terug naar zijn scheppingsdaden
  2. Diverse passages in het Nieuwe Testament noemen de historische schepping van Adam (bijv. in Romeinen 5).

  Genesis 1 vertelt niet ons niet hoe de schepping precies heeft plaatsgevonden. Maar het ontbreken van bijzonderheden betekent niet dat de beschreven gebeurtenissen niet echt zijn gebeurd.

  De letterlijke lezing van Genesis 1 is in strijd met moderne wetenschappelijke denkbeelden aangaande het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal, ons zonnestelsel, de aarde, het leven op aarde.

  Sommigen proberen Genesis 1 te verzoenen met de huidige wetenschap door een niet-letterlijke lezing. Eén niet-letterlijke manier van gelezen wordt geboden door de Kadertheorie. Volgens deze theorie is Genesis 1 (1) een literair verhaal (2) waarin de compositie centraal staat en (3) dat een boodschap bevat, waarbij het echt-gebeurd zijn niet telt. De kadertheorie is op zijn minst dubieus te noemen.

  Wanneer was de schepping?

  Dat is niet met zekerheid te zeggen. We vinden geen tijdsaanduiding als "in het zoveelste jaar na de schepping", zoals de jaartelling vanaf het vertrek van Israel uit Egypte. 

  Nu 33:38 Toen ging de priester Aaron op den berg Hor, naar den mond des HEEREN, en stierf aldaar, in het veertigste jaar na den uittocht van de kinderen Israels uit Egypteland, in de vijfde maand, op den eersten der maand.
  1Kon 6:1 Het geschiedde nu in het vierhonderd en tachtigste jaar, na den uitgang der kinderen Israels uit Egypte, in het vierde jaar van het koninkrijk van Salomo over Israel, in de maand Ziv (deze is de tweede maand), dat hij het huis des HEEREN bouwde.

  In de geschiedenis zijn verschillende berekeningen gedaan, met als belangrijkste gegevens de leeftijd waarop volgens het Oude Testament welke vader welke zoon kreeg. De zeventiende-eeuwse Ierse bisschop James Ussher berekende dat de wereld werd geschapen in de avond van 22 oktober in 4004 voor Christus. Er zijn ook andere berekeningen gemaakt:

   Volgens  Wanneer 
  Joodse kalender 3761 v.Chr.
  bisschop James Ussher 4004 v.Chr.
  Ethiopische kerk 5493 v.Chr.
  Syrische Christenen 5490 v.Chr.
  paus Gregorius de Grote 5199 v.Chr.
  Jehovah's getuigen 4026 v.Chr.
  Luther 3961 v.Chr.


  Buitenbijbelse scheppingsverhalen

  Buiten de bijbel komen tal van scheppingsverhalen voor die vaak treffende overeenkomsten met het Bijbelse verslag vertonen. In tegenstelling tot de zuivere overlevering in de Bijbel zijn de buitenbijbelse verhalen door gebrekkige menselijke overlevering misvormd.

  De fabels en dichters verhalen, dat er eerst een baaierd was, een woeste en lege aarde, welke door een of meer Goden in orde en tot schoonheid is gebracht. De Hindoes schrijven dit bijzonder toe aan het zweven van Gods geest op het water, dat die chaos bedekte. De Grieken spreken ervan dat er eerst geen mensn of dieren waren, maar deze uit de aarde of het slijk zijn voortgekomen; en dat aan de mensen een vonk van goddelijk levensvuur is ingeblazen. [1]

  Mythe

  Velen beschouwen de leer dat God de wereld, de planten, de dieren en de mensen gemaakt heeft helaas als een mythe. In plaats daarvan gelooft men aan het ontstaan van leven uit dode stof en aan de geschiedenis van het leven volgens de evolutietheorie.

  Voetnoten

  [1] Petrus Hofstede de Groot, Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God, tot op de komst van Jezus Christus (1855), p.69


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.