Talen, spreken in

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...reken_in_talen

  Onder spreken in talen wordt hier het in de Bijbel genoemde verschijnsel, waarbij iemand door ingeving van de Heilige Geest in een taal spreek die hijzelf niet kent. De eerste maal dat het Nieuwe Testament het 'spreken in talen' noemt is in Marcus 16, waar de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt:

  Mr 16:15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping.
  Mr 16:16 Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden; wie echter niet gelooft, zal veroordeeld worden.
  Mr 16:17 Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken,
  Mr 16:18 en met hun handen zullen zij slangen opnemen, en als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden.

  Pinksterwonder

  Op de Pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort en spraken alle samengekomen discipelen in vreemde (buitenlandse) talen, die de buitenlandse omstanders verstonden. Het was alsof de spraakverwarring van Babel werd overwonnen. Duidelijk werd dat de boodschap van het heil ook uitging naar de anderstalige joden en heidenen.

  Het pinksterwonder van massaal in vreemde, maar verstaanbare talen spreken zien we vandaag niet meer. Zelden wordt vandaag de dag een geuite taal verstaan.

  Spreken alle christenen in talen?

  Het antwoord is: nee. Vandaag de dag spreken niet alle christenen in talen. Evenmin spraken ten tijde van de apostel Paulus alle christenen in talen. Paulus schrijft:

  1Co 12:28 En God heeft sommigen in de gemeente gesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen.
  1Co 12:29 Zijn allen soms apostelen? Zijn allen soms profeten? Zijn allen soms leraars? Hebben allen soms krachten?
  1Co 12:30 Hebben allen soms genadegaven van genezingen? Spreken allen soms in talen? Zijn allen soms uitleggers?
  1Co 12:31 Streeft echter naar de grootste genadegaven. En ik wijs u een nog uitnemender weg.

  De vraag die Paulus stelt moet, gelet op het zinsverband, ontkennend worden beantwoord: Nee, niet allen spreken in talen.

  Evenmin spraken de meesten in talen. Let op het 'sommigen' in vers 28:

  1Co 12:28 En God heeft sommigen in de gemeente gesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen.
  1Co 12:29 Zijn allen soms apostelen? Zijn allen soms profeten? Zijn allen soms leraars? Hebben allen soms krachten?

  Al die gaven werden telkens bij 'sommigen' gevonden en die sommigen waren niet allen noch, kennelijk, de meesten.

  Maar, kan iemand opwerpen, is het spreken in talen niet iets dat de gelovigen zou volgen?

  Mr 16:15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping.
  Mr 16:16 Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden; wie echter niet gelooft, zal veroordeeld worden.
  Mr 16:17 Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken,
  Mr 16:18 en met hun handen zullen zij slangen opnemen, en als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden.

  De tekenen die de gelovigen volgen zijn tekenen die onder hen voorkwamen. Daarmee is niet gezegd dat één van de genoemde tekenen bij elke gelovige zou voorkomen of door de meeste gelovigen vertoond zouden worden.

  Bij enkele bijzondere gebeurtenissen evenwel spraken alle aanwezigen in een taal. De eerste gebeurtenis is de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag:

  Hnd 2:1 En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld, waren zij allen gemeenschappelijk bijeen.
  Hnd 2:2 En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige, voortgedreven wind en deze vulde het hele huis waar zij zaten.
  Hnd 2:3 En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen.
  Hnd 2:4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
  Hnd 2:5 Nu woonden er in Jeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er onder de hemel zijn.
  Hnd 2:6 Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
  Hnd 2:7 En zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden: Zie, zijn niet al dezen die spreken Galileeers?
  Hnd 2:8 Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn?
  Hnd 2:9 Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamie, Judea en Kappadocie, Pontus en Asia,
  Hnd 2:10 Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libie bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen, zowel Joden als proselieten,
  Hnd 2:11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.
  Hnd 2:12 En zij waren allen buiten zichzelf en waren in verlegenheid en zeiden de een tot de ander: Wat mag dit toch zijn?
  Hnd 2:13 Anderen echter zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.
  Hnd 2:14 Petrus echter stond op met de elf, verhief zijn stem en sprak hen toe: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend en leent het oor aan mijn woorden.
  Hnd 2:15 Want dezen zijn niet dronken, zoals u veronderstelt; want het is het derde uur van de dag.
  Hnd 2:16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel:
  Hnd 2:17 ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongemannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen.
  Hnd 2:18 Ja, op mijn slaven en op mijn slavinnen zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
  Hnd 2:19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm.
  Hnd 2:20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en luisterrijke dag van de Heer komt.
  Hnd 2:21 En het zal gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden’.
  Hnd 2:22 Mannen van Israel, hoort deze woorden: Jezus de Nazoreeer, een man, door God aan u bevestigd door krachten, wonderen en tekenen die God door Hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet,

    Merk op dat allen tegelijkertijd in talen spraken. Dit is echter niet de gewone toestand van een gemeente, waarin slechts sommigen in een taal spreken.

  Een teken

  Spreken in een taal is teken, het is een verschijnsel dat iets te betekenen heeft.

  Mr 16:15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping.
  Mr 16:16 Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden; wie echter niet gelooft, zal veroordeeld worden.
  Mr 16:17 Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken,
  Mr 16:18 en met hun handen zullen zij slangen opnemen, en als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden.

  Meer informatie

  G.F. Rendal, Talen, tongen?, relaas van een eerlijk bijbelonderzoek. Vaassen: Medema, 1984.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.