Zon

Van $1

  Versie vanaf 14:57, 27 nov 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  De zon is een hemellichaam door God gemaakt, onder andere om licht en energie te geven op aarde. De zon levert een hoeveelheid energie die vele malen groter is dan de jaarlijkse energiebehoefte van de wereld. De zon bestaat uit gas, vooral uit waterstof en helium.

  De zon is Gods zon; zij is "Zijn zon", zegt de Heer Jezus. Onze hemelse Vader bestuurt haar loop, "Hij laat zijn zon opgaan". 

  Mt 5:45 opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
  (TELOS)

  De omloop van de zon aan de hemel is een verschijnsel onder het gewone gezichtspunt van de aardse waarnemer. Buiten de aarde, door het oog van een ruimtevaarder bijvoorbeeld, zien we deze omloop niet en blijkt de zon een kolossaal hemellichaam te zijn, waarom de aarde en andere planeten cirkelen. De omloop van de zon, van aards standpunt beschouwd, wordt beeldend beschreven in Ps. 19:

  Ps 19:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (19–2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.
  Ps 19:2 (19–3) De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.
  Ps 19:3 (19–4) Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.
  Ps 19:4 (19–5) Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.
  Ps 19:5 (19–6) En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen.
  Ps 19:6 (19–7) Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.

  De zon is vergeleken met de aarde een reus. De diameter bedraagt 1,390 tot 1,393 miljoen km.

  Ouderdom van de zon

  Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft),
  Rom. 8:20 (TELOS)

  “ De lieve zon, het schoonste en beminnelijkste van het geschapene, dient slechts voor het kleinste gedeelte, de vromen. Beschijnt zij een vrome, dan moet zij duizend en weer duizend bozen beschijnen, als daar zijn vijanden van God, lasteraars, vervolgers, waarvan de wereld vol is, zo ook moordenaars, rovers, dieven, echtbrekers, wie zij licht moet geven bij al hun goddeloosheid en boosheid. Zo moet zij haar schoonste en reinste dienst bewijzen aan de onwaardigste, schandelijkste, gruwelijkste booswichten. (...) Hoewel zij dit niet graag doet, is zij toch aan God gehoorzaam en niet alleen zij, maar de gehele schepping. ”

  (Luther[1]

  De zon werd geschapen op de vierde dag van de schepping. Op grond van de Schrift kan zij voor ongeveer zesduizend jaar oud gehouden worden. Volgens de gangbare astronomische opvatting echter is de zon ongeveer 4,5 miljard jaar oud.

  De zon krimpt

  De zon schijnt te krimpen met 0,1% per eeuw. Als dit al de eeuwen met dit percentage is gebeurd en een grotere zon heter is voor de aarde, dan was er heel vroeger door de hitte van de zon geen water op aarde mogelijk en kon het leven toen niet zijn ontstaan of bestaan. Zie filmpje (9 minuten).

  Sommigen zien in het krimpen van de zon een aanwijzing dat de zon niet zo oud kan zijn als de evolutionisten menen.

  Zoals in het filmpje te zien is zijn er ook fyschische argumenten waarom de zon niet anders kan doen dan krimpen. Er zijn daartoe een aantal prosessen die daaraan bijdragen. Allereerst betekend het fuseren van atomen (waterstof atomen voornamelijk) dat er deeltjes, die bijdragen aan het totale volume, minder word. Let wel het aantal nucleonen bij fusie reacties blijft gelijk. Daarnaast is het een natuurkundig feit dat hoe verder de deeltjes fuseren tot hogere elementen (waterstof word helium, helium word lithium en dat word berilium etc) dat er per voortgaande fusiereactie minder energie vrijkomt. Tevens weten we dat de zon miljarden tonnen aan materiaal uitstoot als kosmische straling. Daarnaast word ook heel erg veel energie in de vorm van straling en magnetische velden de ruimte in geslingerd. Dus minder vrijkomende energie word verdeeld over, in aantal minder, volume bepalende deeltjes. Dit naast de feiten dat er toch al heel erg veel materiaal word uitgestoten. Als klap op de vuurpijl, blijft de zwaartekracht de zon samenpersen. Er blijft dus voor de zon geen ander fysieke mogelijkheid over dan te krimpen. Dit is dan ook gemeten. De heren John A. Eddy en Aram A. Boornazian hebben dit bestudeerd en zijn gekomen tot een krimp van ca 0,1 % per eeuw. Maar of dit nu meer of minder dan 0,1 % per eeuw is, het is een te groot percentage om leven op aarde te kunnen verklaren. De zon zou in het verleden gewoon te groot en dus te heet zijn (want in de veronderstelde begin was er natuurlijk alleen maar waterstof dat fuseerde) om een abiogenesis en evolutie mogelijk te maken. De hitte bij een zon die ca 2 keer groter zou zijn geweest (0,1% per eeuw = 100 % per 100.000 jaar) zou de aanwezigheid van water onmogelijk maken hier op aarde. Ook al zou de huidige krimp ca 0,01% zijn, dan nog is dit te groot om leven uit water en chemicaliën mogelijk te maken op aarde. Abiogenesis-evolutie is dan simpel weg niet mogelijk alleen al op fysische en wetenschappelijke gronden. In bijbelse tijdperken gerekend is dit geen enkel probleem omdat de zon dan hooguit 6-10% groter zou zijn geweest bij aanvang van de schepping ten opzichte van nu als we ervan uitgaan dat die gevonden 0,1% krimp een correcte en constante bevinding is.

  De zon en radioactiviteit

  In de jaren 2006 - 2010 hebben professor Ephraim Fishbach en Jere Jenkins van de Purdue University samen met Peter Sturrock professor emeritus van de Stanford University een ontdekking gedaan die de wetenschap aardig heeft geschudt. Tijdens een experiment om random nummers te genereren middels radioactieve vervallende elementen, heeft men bij toeval en zonder op zoek te zijn naar een dergelijk fenomeen ontdekt, dat het verval van enkele radioactieve elementen worden beinvloed door straling uit de zon. De halfwaarde tijden van enkele elementen veranderde toen de zon een aantal heftige errupties vertoonde. http://physicsworld.com/cws/article/...-nuclear-decay. Op dit moment is men nog niet geheel zeker welke deeltjes dit effect veroorzaken maar de verdenkingen zijn sterk gericht op neutrino's die tijdens diverse fusie reacties worden veroorzaakt en ook vrij komen bij heftige zonneactiviteiten. in de volgende video zet Prof Efraim Fishbach ook de bevindingen uiteen.

   

  Toekomst

  In toekomst zal de zon als gevolg van een goddelijk strafgericht de aarde teisteren met grote hitte:

  Opb 16:8  En de vierde goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen met vuur te verbranden; 
  Opb 16:9 en de mensen werden verbrand door grote hitte en lasterden de naam van God, die de macht over deze plagen had, en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven. 
  (TELOS)

  Zij die uit de grote verdrukking komen en van hun zonden gereinigd zijn zullen niet (meer) lijden onder de verzengende hitte van de zon: 

  Opb 7:16 Zij zullen geen honger en geen dorst meer hebben en de zon zal op hen geenszins vallen, noch enige hitte; 
  Opb 7:17 want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen leiden naar bronnen van levenswateren, en God zal elke traan van hun ogen afwissen.
  (TELOS)

  De profeet Joël schildert een rampzalige toestand vóór de verwoestende dag van Jahweh (Joel 1:15). Eén hoedanigheid is de verzengende gloed van de zon:

  Joe 1:19 Tot U, HEERE, roep ik, want een vuur heeft verteerd de weiden van de woestijn, en een vlam heeft verzengd alle bomen van het veld. 
  Joe 1:20 Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar U, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd.
  (HSV)

  Na de grote verdrukking zal de zon verduisterd worden en daarna zal 'de zon der gerechtigheid', het ware 'licht der wereld', onze Heer Jezus verschijnen met grote heerlijkheid. 

  Mt 24:29 Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. 
  Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid.
  (TELOS)

  Vergelijk de profetie van Joël in verband van de dag van Jhwh:

  Joe 2:10 Voor Zijn aangezicht is de aarde beroerd, de hemelen beven; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken hun glans in. 
  Joe 2:11 En Jhwh verheft Zijn stem voor Zijn strijdmacht heen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag van Jhwh is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? 
  (Naar de Statenvertaling, aangepast door Kees Langeveld)

  Voetnoten

  1. ↑ Aangehaald in het commentaar van Dächsel, Van Lingen en Griethuijsen bij Rom. 8:20. Het commentaar is onderdeel van de Online Bible. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.