Zonde

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zonde

  Zonde is een vrijwillige, geweten of ongeweten, overtreding van een goddelijk of zedelijk gebod. Zonden komen voort uit onze zondige geaardheid, die we hebben geërfd van Adam en Eva.

  Onze zondige natuur, waar vooral de apostel Paulus over spreekt, wordt ook 'zonde' genoemd. 

  1Johannes 3:4  Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; en de zonde is de wetteloosheid.
  1Johannes 5:17 Alle ongerechtigheid is zonde...
  Romeinen 7:8 Maar de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en in mij elke begeerte opgewekt; want zonder wet is de zonde dood.

  (TELOS)

  Het woord 'zonde' is beladen. In gesprek met niet-gelovigen kunnen we het moeilijk vinden om het woord te gebruiken. 'Falen', 'tekortschieten', 'fout' klinkt minder zwaar. De wereld echter kent het woord 'zonde' en weet vrij goed wat het betekent. Ter illustratie een citaat: "Mensen die zich tijdens de jaarwisseling schuldig maakten aan vernielingen en geweld zijn in veel gevallen veroordeeld tot werkstraffen. Maar misschien kunnen oud en nieuw vandalen beter in de cel hun zonden overdenken dan tijdens het schoffelen in het park."[1] 

  Zondeval

  Adam wist dat hij en zijn vrouw niet van de boom der kennis van goed en kwaad mochten eten, want God had het hem al verteld voor de schepping van mannin, Genesis 2:18-25. Adam en zijn vrouw vielen echter vielen in de zonde. Adam is degene die hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld, zie Romeinen 5:12-14.

  Adam schijnt bij zijn vrouw te zijn toen ze van de vrucht nam. 

  Genesis 3:6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook [wat] aan haar man, die bij haar was, en hij at [ervan]. (HSV)

  Waarschijnlijk is hij geen oorgetuige van de verleiding geweest. Waarschijnlijk was hij in de buurt van Mannin. De Satan, listig, koos háár uit om te verleiden tot zonde.

  1Ti 2:14 en Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. (TELOS)

  Na de overtreding gaf zij haar man, die eveneens at en zodoende overtrad. Adam was het hoofd van Mannin. Hij werd niet verleid en had zonder meer 'nee' kunnen zeggen. 

  Als Adam echter bij haar was en had gezien dat ze haar handen uitstrekte naar de vrucht, dan had Hij Eva moeten weerhouden van het eten. Hij stond er dan bij en keek ernaar en at de hem aangeboden vrucht, Genesis 3:6. 

  Door de eerste mens kwam de zonde in de wereld en door de zonde kwam de dood. Er kwam een oordeel over de mens en over zijn leefomgeving. De vrouw zou met smarten baren. De mens zou sterven. De aarde bracht doornen en distelen voort. De vloek had dus fysieke gevolgen. Zeker voor de eerste dieren die door Gods hand op aarde stierven. Genesis:21. Elke keer als God de Here keek naar Adam en Eva zag Hij die gedode dieren, omdat Adam en Eva met hun vellen bekleed waren. Dit was de enige manier, waarop God de eerste zonde kon vergeven, zie ook Hebreeën 9:22.

  Overerving van de zondige natuur

  Zonden komen voort uit onze zondige geaardheid, die we hebben geërfd van onze oerouders, Adam en Eva, die gezondigd hadden. De zondige natuur is erfelijk. 

  De Zondeloze. De Heer Jezus is geboren uit een vrouw en desondanks is Hij zonder zonde. Geeft de vrouw dan geen zondige natuur aan haar kinderen door? Hiervoor is de volgende verklaring gegeven. Als de vrouw de zonde zou doorgeven aan haar kinderen, zou de Here Jezus Christus niet zonder zonde zijn, dus wordt de zondige natuur door de man doorgegeven aan zijn nageslacht. Zonde zit dus in het sperma. Daarom heeft Jezus Christus geen aardse vader, zodat Hij zonder zonde is, Hebreeën 9:28. Hij is verwekt door God de Heilige Geest, Mattheüs 2:20 en Lucas 1:35. 

  Alle mensen zondig

  Alle mensen op aarde hebben een zondige natuur en zondigen. De wijze Salomo erkende, bij de inwijding van de tempel, in zijn gebed tot God (1 Kon. 8:46, 2 Kron. 6:36): 

  1Kon 8:46 Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen U (want geen mens is er, die niet zondigt), ... (SV)

  Spr 20:9 Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde? (SV)

  Pre 7:20 Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt. (HSV)

  In een van de oudste boeken van de Bijbel, het boek Job, wordt beleden: 

  Job 14:4 Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. (HSV)

  Job 15:14 Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn? (HSV)

  Job 25:4 Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor God, en hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn? (HSV)

  David dichtte:

  Ps 51:5 (51:7) Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. (HSV)

  Alle mensen zijn onder de zonde, onder haar macht en werking:

  Ro 3:9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, (TELOS)

  Wie oordeelt dat de ander zondigt, veroordeelt zichzelf, daar hij eveneens zondig. 

  Ro 2:1 Daarom bent u niet te verontschuldigen, mens, wie u ook bent die oordeelt; want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u zichzelf; want u die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. (TELOS)

  Alles is onder de zonde besloten. 

  Ga 3:22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte op grond van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven. (TELOS)

  Doordat allen zondigen, komen zij tekort aan de heerlijkheid van God, ze bereiken die niet. 

   
  Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God, (TELOS)
   
  Doordat alle mensen een zondige natuur hebben en zondigen en de zonde dodelijk is, sterven de mensen. 
   
  Ro 5:12 Daarom, zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben … (TELOS)

  Sommigen loochenen dat zij zonde hebben, zij beweren dat zij niet gezondigd hebben. De apostel Johannes antwoordt: 

  1Jo 1:8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. 1Jo 1:9 Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1Jo 1:10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. (TELOS)

  Uitzondering. Op de regel dat alle mensen op aarde een zondige natuur hebben en zondigen, is slechts één uitzondering geweest: de mens Jezus Christus. 

  Aan de orde van de dag

  Zonde is aan de orde van de dag. De kranten vermelden elke dag misdrijven, een topje van de ijsberg. God ziet de hele berg van zonde, Hij kent de omvang, de schaalgrootte. 

  "Volgens het CBS bedroeg het aantal misdrijven in Nederland in 2011 1,2 miljoen. Een weinig geruststellend cijfer. Toch was het iets minder dan voorgaande jaren. Maar geeft dit cijfer de werkelijkheid weer? Folkert Jensma, juridisch commentator van NRC Handelsblad, wijst erop dat dit alleen de gevallen zijn die bij de politie gemeld zijn. Uit enquêtes die onder burgers en bedrijven gehouden werden, komt een ander cijfer naar voren: 8,2 miljoen misdrijven."
  (A. Prosman, Moderne samenleving nog steeds gewelddadig, op RefDag.nl, 24 nov. 2012)

  Uitingen van de zonde

  Ro 3:9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn,
  Ro 3:10 zoals geschreven staat: ‘Er is geen rechtvaardige, ook niet een;
  Ro 3:11 er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt;
  Ro 3:12 allen zijn zij afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet een’;
  Ro 3:13 ‘hun keel is een open graf; met hun tongen plegen zij bedrog’; ‘addergif is onder hun lippen’;
  Ro 3:14 ‘hun mond is vol vervloeking en bitterheid’;
  Ro 3:15 ‘hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
  Ro 3:16 vernieling en ellende is op hun wegen;
  Ro 3:17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend’;
  Ro 3:18 ‘geen vrees voor God staat hun voor ogen’.

  In ons eigen leven en dat van anderen zijn genoeg uitingen van de zonde waar te nemen. Neem bijvoorbeeld de jaarwisseling naar 2009 in Nederland:

  • Op verschillende plaatsen kwam het tot een confrontatie tussen politie en groepen jongeren. In Rotterdam gingen 150 jongeren met agenten op de vuist gingen. In de regio Rotterdam-Rijnmond werden in totaal 86 mensen aangehouden.
  • De Haagse politie arresteerde negentig relschoppers. Zeker vijftig auto’s gingen in vlammen op, tegen ruim honderd vorig jaar.
  • In Amsterdam werden zeker zestig arrestaties verricht en vielen er bij verschillende steek- en vechtpartijen een nog onbekend aantal gewonden.
  • In Utrecht gingen dertig auto’s in vlammen op. 87 relschoppers werden aangehouden voor vernieling en brandstichting.
  • In het Brabantse dorp Veen kwam het tot een confrontatie tussen de politie en vijftig tot honderd vandalen die autowrakken in de brand staken. De reljeugd terroriseert het dorp al jaren met oud en nieuw.
  • In Purmerend, Zaandam, Hilversum en Uddel werden hulpverleners door dronken jongeren belaagd en in Uddel kregen politieagenten bierflessen naar hun hoofd gegooid. Een brandweerauto in Hilversum werd met bakstenen bekogeld en in de wijk Leuvensbroek in Nijmegen ging men een stapje verder: brandweer en politie werden met molotovcocktails bekogeld.
  • Ook dit jaar werden in verschillende plaatsen scholen in de brand gestoken. 
  • In Utrecht, Zeist en Veenendaal werden veel auto’s in de brand gestoken. In de provincie werden 87 arrestaties verricht en meer dan vijftig auto’s in brand gestoken.
  • In Nijmegen werden tien mensen opgepakt voor openlijke geweldpleging en ontstonden rellen in de wijk Leuvensbroek. Daar werden ook molotovcocktails naar de politie en brandweer gegooid.
  • In de regio Rivierenland heeft de politie het traditioneel druk met oud en nieuw en dat was dit jaar niet anders. In Waardenburg, Geldermalsen, Culemborg en Zaltbommel werden mensen opgepakt. Onder meer voor het gooien van vuurwerk naar personen, brandstichting, belediging en drugsbezit.
  • In het Limburgse Oirsbeek voerde de politie een charge uit tegen relschoppers die op het Marktplein papier en autobanden in de brand wilden steken. Ze bekogelden politie en brandweer met vuurwerk en flessen.
  • In Overijssel, Flevoland en Noordoost-Gelderland waren er volgens de politie ‘weinig incidenten’, maar ook daar hadden brandjes en vernielingen plaats.

  Deze feiten zijn ontleend aan een nieuwsbericht (bron: Elsevier.nl) 

  In 2008 werd bijna één op de 20 videotheken overvallen en één op de 25 supermarkten (bron).

  Zie ook Artikelen/V/Vandalisme

  Uit het hart

  De kiemen van de zondige daden en woorden liggen in het hart.

  Mt 15:18 Maar wat de mond uitgaat, komt voort uit het hart, en dat verontreinigt de mens.
  Mt 15:19 Want uit het hart komen voort boze overleggingen, moorden, overspel, hoererijen, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen.

  Uit het volgende bericht blijkt dat de aanslag op de Nederlandse koninklijke familie in 2009 voorbedacht was.
   

  Willem-Alexander volgens Karst T. 'fascist'

  De dader van de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn, Karst T., heeft in zijn laatste woorden gezegd dat prins Willem-Alexander een racist en een fascist is. Hij deed dat tegen een agent enkele seconden voordat hij het bewustzijn verloor. Dat blijkt uit het onderzoek van de Nationale Recherche. Volgens het rapport was het zeer waarschijnlijk een gerichte aanslag tegen het Koninklijk Huis.

  Uit een verklaring blijkt dat Karst T. in 2004 al eens heeft gezinspeeld op een aanslag. Hij zei toen tegen een oud-werkgever dat hij nog beroemd zou worden. Toen de man vroeg wat hij precies bedoelde, antwoordde T. 'een aanslag op de koninklijke familie'. Tijdens het onderzoek van de Nationale Recherche is er onder meer een reconstructie gemaakt en het Pieter Baan Centrum heeft gesproken met mensen uit de omgeving van Karst T. om een beeld van hem te krijgen.

  Er is vast komen te staan dat T. alleen heeft gehandeld en dat zijn actie slecht was voorbereid. T. reed tijdens Koninginnedag met zijn auto door het publiek en kwam tegen het monument de Naald tot stilstand. Uit het onderzoek is gebleken dat hij 112 kilometer per uur reed.

  Volgens het rapport is het niet aannemelijk dat Karst T. wist dat er mensen op het kruispunt stonden. Maar toen hij dat wel zag, heeft hij geen moeite gedaan om het publiek te ontwijken. Bij de aanslag kwamen acht mensen, inclusief T. zelf om het leven.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 4 sept. 2009

  Lust van de zonde

  Zonde geeft een tijdelijke genieting; zonde geeft genot, maar dit is van korte duur. Mozes kende de 'tijdelijke genieting van de zonde', maar hij verliet de sociale omgeving van Farao's dochter, zijn pleegmoeder, omdat hij bij God en Zijn volk wilde horen. 

  Heb 11:24 Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao’s dochter genoemd te worden,
  Heb 11:25 omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde,
  Heb 11:26 en de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning.

  (TELOS)

  De lusten wegen echter niet op tegen het onheil en de ellende die het loon zijn van de zonde. 

  Zondebesef

  Ondanks de vele bewijzen van zonde in ons leven is het moeilijk om ons mensen van zonde te overtuigen. We willen nog wel toegeven dat 'niemand volmaakt is', maar 'wij zijn zondaars' is geen veelgehoorde belijdenis. De Geest van God echter overtuigt van zonde, maakt het geweten gevoeliger voor zonde en opent onze ogen voor onze zondige toestand.

  Strijd tegen zonde

  China's strijd tegen porno en vulgariteiten op het internet: artikel in de Automatiseringsgids

  Gebruik van het woord "zondaar"

  Hoewel vele gelovigen het er over eens zijn dat ze "zondig" zijn, hoeven ze zich nog geen "zondaar" te noemen.  Vele christenen gebruiken het woord zondaar verkeerd. Paulus zegt dat 'Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren'. (Rom 5:8)
  In de Bijbel wordt het woord "zondaar" vaak gebruikt als iemand die tegen God is.

  Voetnoen

  1. ↑ Citaat uit de nieuwsbrief 5 jan 08 van RePublic.nl.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.