1 Petrus 2

1 Petrus 2 van de Eerste brief van Petrus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

1 Petrus 11 Petrus 2.

2

1Pe 2:2  Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis; (Telos)

Pasgeboren kinderen. Wij, die wedergeboren zijn (1:3, 23).

Behoudenis. Zie vs. 1:5, 9 ,10. Wij worden bewaard "tot de behoudenis" (1:5).

Opgroeit tot behoudenis. Tot "het einde van uw geloof ... de behoudenis van uw zielen" (1:9). Tot de volmaakte staat en heerlijkheid die u zult bereiken als Christus geopenbaard wordt. Opgroeien is hier de geestelijke groei waardoor we al meer gaan lijken op de nieuwe mens, op Christus, ons doel.

3

1Pe 2:3  als u geproefd hebt dat de Heer goedertieren is, (Telos)

Petrus heeft dat zeker geproefd na zijn verloochening, bij zijn herstel door de Heer.

De Heer. D.i. de Heer Jezus, zie volgende vers.

4

1Pe 2:4   tot Wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar, (Telos)

Levende steen. De hoeksteen (vs. 6) van het Godsgebouw. Simon Petrus zelf was een 'steen' (Gr. petros), terwijl de Heer het gesteente, de rots is.

Uitverkoren. Een woord dat Petrus vaker gebruikt in de brief. Vs. 1:1 wij zijn uitverkorenen; 5:13 "de medeuitverkorene in Babylon".

Kostbaar. Zie vs. 6-7.

Ook dit woord 'kostbaar' gebruikt Petrus vaker. Het bloed van Christus is kostbaar (1:19). De beproefdheid van ons geloof is kostbaarder dan die van goud (1:7). In zijn tweede brief spreekt Petrus van ons "kostbaar geloof" (2:1) en van "de kostbare en zeer grote beloften" (2:4) van God aan ons.

5

1Pe 2:5  en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. (Telos)

Levende stenen. De Heer is de levende steen (4), de hoeksteen (6).

6

1Pe 2:6  Want er staat in de Schrift: ‘Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoeksteen, en wie in Hem gelooft, zal geenszins beschaamd worden’. (Telos)

Er staat in de Schrift. Ook Paulus verwijst naar dit gedeelte:

Ro 9:33  zoals geschreven staat: ‘Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis’; en ‘wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. (Telos)

Uitverkoren. Zie vs. 4.

Kostbare hoeksteen. Zie vs. 4, 7.

7

1Pe 2:7  Voor u dan die gelooft, is dit kostbare; maar voor de ongelovigen: ‘De steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden’, en’ een steen des aanstoots en een rots der ergernis’. (Telos)

Ro 9:33  zoals geschreven staat: ‘Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis’; en ‘wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. (Telos)

Rots der ergernis. Dit is hij voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen is hij de rots van de gemeente, het vaste gesteente, het fundament waarop de gemeente als een geestelijk huis (5) gebouwd wordt.

24

1Pe 2:24  die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven: ‘door zijn striemen bent u gezond geworden’. (Telos)

Striemen. In de Griekse grondtekst is het woord in het enkelvoud: striem. Het Griekse woord is mooloops, van molos ("moeite"). Het gaat om een striem, een streep, een wond waar bloed uitdruppelt.

Door zijn striemen bent u gezond geworden. Petrus haalt een woord uit Jes. 53 aan.

Jes 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (SV)

De striem heeft Hij om onzentwil ondergaan. De apostel gebruikt het woord striem hier te liever, daar de dienstknechten, omdat zij christenen waren, dergelijke striemen van hun harde heren dikwijls moesten dragen.

De door Petrus aangehaalde tekst uit Jesaja 53 wordt hier blijkbaar geestelijk en zedelijk verstaan; hij denkt niet aan de genezing van lichamelijke kwalen. Vergelijk:

Jes 1:6 Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelve; [maar] wonden, en striemen, en etterbuilen, [die] niet uitgedrukt noch verbonden zijn, en geen derzelve is met olie verzacht. (SV)

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

1 Petrus 11 Petrus 2.

Bron

Kanttekeningen bij de Statenvertaling. Enige tekst van de kanttekening bij 1 Petr. 2:4 is onder wijziging verwerkt op 3 okt. 21.