2 Petrus 3

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 13 jan 2022 om 16:30 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{2 Petrus commentaar}} == 2 == 2Pe 3:2  opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de Heer en Heiland, door uw apostelen verkondigd. (Telos) '''Het gebod van de Heer en Heiland, door uw apostelen verkondigd.''' Waarschijnlijk het gebod van de bekering, gezien de terugval van de dwaalleraars en daarmee het ongedaan maken van hun bekering. ''2Pe 2:21  Want het was beter voor hen geweest de weg...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

2 Petrus 3 van de Tweede brief van Petrus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

2 Petrus, hoofdstukken: 123.

2

2Pe 3:2  opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de Heer en Heiland, door uw apostelen verkondigd. (Telos)

Het gebod van de Heer en Heiland, door uw apostelen verkondigd. Waarschijnlijk het gebod van de bekering, gezien de terugval van de dwaalleraars en daarmee het ongedaan maken van hun bekering.

2Pe 2:21  Want het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilige gebod dat hun was overgeleverd. (Telos)

Wellicht: "bekeert u en gelooft het evangelie" (Mark. 1:14). "bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken" (Luk. 24:45).

Mr 1:14  Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God  Mr 1:15  en zei: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie. (Telos)

Lu 24:45  Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden,  Lu 24:46  en zei tot hen: Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag, Lu 24:47  en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. (Telos)

Hnd 20:21  terwijl ik zowel aan Joden als Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus betuigde. (Telos)

3

2Pe 3:3  Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen (Telos)

Weet dit eerst. Vgl.:

2Pe 1:20 Weet dit eerst, dat geen profetie van de Schrift een eigen uitlegging heeft. (Telos)

Er zijn dingen die, met het oog op de toekomst, eerst moeten weten. Ten eerste, dat de profetie van de Schrift een woord van God is en geen eigenmachtige uitlegging toelaat. In dat verband spreekt Petrus ook over valse profeten. We moeten derhalve vooral naar de Schrift luisteren en dat op een voorzichtige wijze, zonder onze eigen gedachten erin te leggen. Ten tweede, dat er ongelovige spotters zullen komen die de wederkomst van Christus zullen ontkennen.

4

2Pe 3:4  en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping. (Telos)

Het schijnen mensen te zijn die weet hebben van de belofte van Christus' wederkomst èn van de schepping door God. Misschien gaat het om spottende vrijzinnigen.

Belofte van zijn komst. Van Christus' wederkomst, zie vs. 9. Er is ook een belofte van "nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont" (13).

5

2Pe 3:5  Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren en een aarde bestaande uit water en door water, (Telos)

Een aarde bestaande uit water en door water. Zie Gen. 1.

6

2Pe 3:6  waardoor de toenmalige wereld, door water overstroomd, vergaan is. (Telos)

De wereld in de dagen van Noach werd overstroomd door de zondvloed, waarbij massa's water van boven en van onder het aardoppervlak kwam.

7

2Pe 3:7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. (Telos)

Door hetzelfde woord. Genoemd in vs. 5. Het machtwoord van God.

Voor het vuur. Dus niet voor het water, waardoor de toenmalige wereld vergaan is (6).

De dag van het oordeel enz. De dag waarop het oordeel vanaf de grote witte troon plaatsvindt (Opb. 20) en/of de dag dat de volkeren, na Jezus' wederkomst, voor Zijn troon verzameld zullen worden en geoordeeld.

13

2Pe 3:13 Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. (Telos)

Zijn belofte. Er is ook een belofte van Christus' wederkomst (4).