Asia

Uit Christipedia

Asia is in het Nieuwe Testament de naam van een Romeinse provincie in het westen van het huidige Turkije. De hoofdstad van de provincie was Efeze.

Ligging van de Romeinse provicie Asia, in het huidige Turkije.  
In Asia lagen de zeven gemeenten uit Openbaring, die op de kaart zijn aangeduid door kerkjes.  

De naam Asia verwijst niet naar het gedeelte van de aarde dat nu Azië heet, noch omvat het geheel van Klein-Azië (Asia Minor), maar geldt alleen voor het westelijke deel van Klein-Azië. Asia werd aan Rome overgegeven door Attalus III Philometor, koning van Pergamus, koning van Azië, in 133 v.Chr.

De provincie omvatte Caria, Lydia (Lydië), en Mysia (Mysië), die vroeger werden genoemd Doris, Ionia, en Aeolis.

In Hand. 2:9,10 omvat 'Azië' niet Cappadocië, Pontus, Phrygië, en Pamfylië, die allemaal tot Klein-Azië behoren. In Hand 16:6 worden Frygië en Galatië onderscheiden van Asia; zie ook 1 Petrus 1:1.

Aangezien Paulus werkte in andere delen van Klein-Azië, en er frequent contact was tussen de verschillende plaatsen en Efeze, kan het zijn dat in sommige Schriftpassages een breder gebied wordt aangeduid als 'Asia', zoals Hand. 19:10,26, 27.

Paulus schrijft in de gevangenis aan zijn medearbeider Timotheüs dat 'allen die in Asia zijn zich van mij hebben afgewend'.
2Ti 1:15  Dit weet je, dat allen die in Asia zijn zich van mij hebben afgewend, onder wie Fygelus en Hermogenes zijn. (TELOS)
Alle zeven gemeenten, genoemd in het Bijbelboek Openbaring, liggen in Asia. Het Nieuwe Testament vermeldt nog enkele andere in Asia gelegen plaatsen zoals Efeze, de hoofstad, Kolosse, Hiërapolis en Milete.

De provincie Asia werd bestuurd door een proconsul.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Asia. Hieruit is op 19 okt. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.