Brief aan de Efeziërs

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 4 jun 2016 om 18:54 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'De '''brief van Paulus aan de Efeziërs''' is een geschrift in de Bijbel, geschreven door de apostel Paulus en gericht aan de gelovigen in de stad Efeze (en el...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De brief van Paulus aan de Efeziërs is een geschrift in de Bijbel, geschreven door de apostel Paulus en gericht aan de gelovigen in de stad Efeze (en elders) in Klein-Azië.

Efeze was een belangrijke handelsplaats aan de westkust van het tegenwoordige Turkije, toentertijd in de Romeinse provincie Asia. Behalve een handelscentrum was Efeze ook een belangrijk godsdienstig centrum. De tempel van de godin Artemis trok vele pelgrims naar Efeze, en was zo van groot economisch belang.

Paulus was de stichter van de christelijke gemeente in deze stad. Zijn eerste korte bezoek aan deze stad was in het voorjaar van 54 na Chr. Hij kon niet lang blijven want hij moest op een vastgestelde datum in Jeruzalem zijn om een gelofte in te lossen. (Hand. 18:19-20) Maar later bracht hij bijna drie jaar door in Efeze, jaren van toegewijde en intensieve evangelieverkondiging (Hand. 19:8-10).

Kaart: de havenstad Efeze (Engels: Ephesus) in de Romeinse provincie Asia.
De gemeente te Efeze was één van de zeven gemeenten genoemd in Openbaring

Schrijver, datering, bestemming

De brief is geschreven door Paulus tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome, in het jaar 62/63 of 60/61 na Chr., ongeveer 8 jaar nadat de gemeente was gesticht, (Ef. 1:1; 3:1; 4:1; 6:20; Hand. 28:30). 

De brief is gericht aan gelovigen uit de niet-Joodse volken. Dat blijkt uit woorden als "u, die vroeger de volken in het vlees was en onbesneden werd genoemd" (Ef. 2:11), "dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van Israel en vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld" (Ef. 2:12), "in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabij gekomen door het bloed van Christus" (2:13) "u die veraf was, en vrede aan hen die nabij waren" (2:17), "Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer" (2:19), "voor u, de volken" (3:1).

In enkele van de oudste handschriften ontbreekt in Ef. 1:1 de vermelding dat de brief gericht was aan de Efeziërs: de woorden ‘in Efeze’ ontbreken. Daarom, misschien was de brief een rondzendbrief, een brief bestemd om in verschillende gemeenten voorgelezen te worden, mogelijk Laodicéa inbegrepen (verg. Col 4:16b). Een tweede grond voor de gedachte aan een rondzendbrief is dat Paulus niet handelt over bepaalde problemen in Efeze, maar een zeer verheven en diepgaande verhandeling geeft over de bijzondere plaats en voorrechten van de gemeente van Jezus Christus in verbinding met haar verheerlijkte Hoofd in de hemel. Een derde grond is dat de toon van de brief ook zeer algemeen is, niet zo persoonlijk, wat op zich vreemd zou zijn als Paulus schrijft naar een gemeente waar hij meer dan twee jaar lief en leed heeft gedeeld. Men gaat er daarom van uit dat de Efezebrief wel geadresseerd is geweest aan de gemeente te Efeze, maar meer bedoeld was als een rondschrijven voor de gehele regio. Het volgende vers toont aan dat Paulus een bepaalde groep gelovigen, plaatselijk of regionaal, voor de geest had: 

Efe 1:15 Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, Efe 1:16 houd ik niet op voor u te danken, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden, (TELOS)

Inhoud

Deze brief van Paulus overstijgt al zijn overige brieven zowel qua stijl als inhoud. De manier waarop Paulus de rijkdom van Gods kinderen verwoord is subliem. Iemand noemde deze brief "de derde hemel brief" van Paulus, want in dit schrijven vinden we zowel de diepten van verlorenheid als de hoogten van de verlossing. De brief is ook wel genoemd "de Alpen van het Nieuwe testament" want hier beklimmen we stap voor stap de Godsberg om tensloitte te komen op het hoogst haalbare punt dat een mens ooit kan bereiken in de tegenwoordigheid van God zelf.

Een steeds terug kerende uitdrukking in de Efeze-brief is "in Christus" b.v. Ef. 1:1; 1:3; 1:4; 1:7; 1:11; 1:13 enz. Deze uitdrukking betekent dat christenen zich mogen vereenzelvigen met het lijden, sterven en de opstanding van Christus, en alle genoemde zegeningen ontvangen we in nauwe gemeenschap met Hem. 

Naast alle verheven zaken is Paulus ook heel praktisch als hij spreekt over het huwelijk, de opvoeding, gehoorzaamheid, leiding geven en geestelijke strijd.

Centraal in alles staat de gedachte dat de gemeente het lichaam van Christus is en de gelovigen leden van dat lichaam. De Vader heeft Christus niet alleen een lichaam bereid om hier op aarde in te lijden, maar ook een geestelijk lichaam (de gemeente) waarin Christus zal worden verheerlijkt. Die gemeente wordt vergeleken met een tempel, met een lichaam en met een bruid. De brief aan de Colossenzen is vrijwel in dezelfde tijd geschreven en bevat ook vele elementen van het onderwijs dat Paulus aan de Efeziërs gaf.

Indeling en overzicht

De brief is ingedeeld in zes hoofdstukken. Een korte inhoudsopgave: 

Ef. 1 Paulus beschrijft met dankzegging de genade, die God aan Joden en Heidenen geschonken heeft. Ef. 2 Vervolg, en voordracht der leer van de vereniging an Joden en heidenen. Ef. 3 Deze leer was bijzonder aan Paulus aanbevolen; hij bidt dat de Efeziërs daarbij mogen blijven. Ef. 4 Vermaning tot eendracht. Verscheidenheid dient tot opbouwing en eenheid. Tegen een heidense levenswijze en de ondeugden ervan. Ef. 5 Vervolg en plichten van man en vrouw. Ef. 6 Plichten van kinderen en ouders, van dienstknechten en heren, enige vermaningen als tot het gebed, enz. en besluit van deze brief.

De brief aan Efeze valt naar de inhoud duidelijk uiteen in twee hoofdgedeelten:

I. Een leerstellig gedeelte. 

  • Zegeningen voor gelovigen, 1:3-14
  • Gebeden ten behoeve van de gelovigen, 1:15-21
  • Het hoofdschap van Christus over zijn gemeente, 1:22+23
  • Hoe de gelovigen als leden passen in zijn lichaam, 2:1-10
  • De eenheid van de gemeente, 2:11-22
  • De plaats van gelovigen uit de heidenen in de gemeente, 3:1-21

II. Een praktisch gedeelte.

  • Eenheid en verscheidenheid van de gemeenteleden, 4:1-3
  • De eenmakende krachten van de gemeente, 4:4-16
  • De plichten van de leden van het lichaam, 4:17-6:8
  • De geestelijke wapenrusting, 6:10-20

Varia

Anja Schraal, geinspireerd door Ef. 3:14-21, van de liefde van Christus:

Bron

Inleiding tot de brief in de TELOS-vertaling van het Nieuwe Testament.