Daniël 12

Uit Christipedia

Daniël 12 is een hoofdstuk van het boek Daniël. Het wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of becommentarieerd:
Daniël: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12

1

Da 12:1 En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het [zulk] een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk ontkomen, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. (CP[1])

Ontkomen. Het Hebreeuwse werkwoord kan hier betekenen: wegsluipen, ontsnappen, ontkomen, bevrijd worden[2]. Sommigen[3] zien hierin, gezien ook het volgende vers, een aanduiding van de opname van de gemeente, die behoed zal worden voor de zevenjarige verdrukking in de laatste jaarweek van Daniël. De opname volgt onmiddellijk op een opstanding van rechtvaardigen.

Het boek. Het 'Boek van het leven'.

2

Da 12:2  En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, [en] tot eeuwige afgrijzing. (SV)

Dit spreekt van de opstanding ten leven en van de opstanding ten oordeel.

7

Da 12:7  En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter [hand] en Zijn linkerhand op naar de hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwig leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleindigd hebben te verstrooien de hand van het heilige volk, al deze dingen voleindigd zullen worden. (CP[1])

Een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Dat is drieëneenhalf jaar. Volgens sommige uitleggers[4] is dit de eerste helft van Daniëls laatste jaarweek, na de opstanding en verheerlijking van de heiligen bij de opname van de gemeente.

11

Da 12:11  En van dien tijd af, dat het gedurig [offer] zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen. (SV)

Duizend tweehonderd en negentig dagen. Dat is 30 dagen meer dan drieëneenhalf jaar (1290 - 1260 = 30 dagen). Dit is de tweede helft van de Daniëls laatste jaarweek. De eerste helft wordt in vs. 7 genoemd.[4]

De 70e jaarweek

Volgens Bill Salus[5] zal de gruwel der verwoesting na de komst van de Heer nog 30 dagen op de heilige plaats staan.

12

Da 12:12  Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen. (SV)

Bij de 30 dagen van vers 11 komen nog eens 45 dagen, totaal 75 dagen. 1335 - 1260 = 75 dagen na afloop van de 2e helft van de jaarweek.

Welgelukzalig. Omdat hij het vrederijk zal ingaan.

Meer informatie

The Rapture in Daniel 12. Youtube.com: Ken Johnson, 25 mrt 2016. Studie van Daniël 12 in verband met de opneming van de Gemeente (vóór de laatste jaarweek van Daniël). Duur: 43 min. 10 sec.

Look at the Rapture Pt. 3. Youtube.com: Ken Johnson, 27 juni 2018. Studie van Daniël 12 in verband met de opneming van de Gemeente (vóór de laatste jaarweek van Daniël). Duur: 24 min. 41 sec.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  3. Zo Ken Johnson, The Rapture (2e editie, 2019), blz. 7-9.
  4. 4,0 4,1 The Rapture in Daniel 12. Youtube.com: Ken Johnson, 25 mrt 2016. Studie van Daniël 12 in verband met de opneming van de Gemeente (vóór de laatste jaarweek van Daniël). Duur: 43 min. 10 sec.
  5. Bill Salus: The Millennium and the New Jerusalem. Youtube.com: Prophecy Watchers, 21 jan. 2022. Vanaf 5 min. 20 sec.