Daniël 9

Uit Christipedia

Daniël 9 is een hoofdstuk van het boek Daniël. Het wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of becommentarieerd:
Daniël: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12

Samenvatting

In het kort: de zeventig jaarweken. 1-19 Daniël verhaalt, hoe hij eens nadacht over de zeventig jaren gedurende welke volgens Jeremia Jeruzalem woest zou liggen, in rouw en gebed zich wendde tot God en voor zich en zijn volk een schuldbekentenis uitsprak. 20-23 Terwijl hij nog bad, was Gabriël tot hem gekomen en had hem inzicht in het raadsel beloofd. 24-27 Die zeventig jaren waren zeventig jaarweken, die de tot verzoening van Israëls schuld bepaalde tijd uitmaakten en in enige tijdperken ingedeeld waren, waaromtrent Daniël nadere inlichting ontvangen had.

1

1 In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën; (CP[1]) 

In het eerste jaar van Darius. Darius de Meder. Zie vs. 2.

600 — 550 v.C. < Israël 550 — 500 v.C.[2] > 500 — 400 v.C.
Darius IKoresDarius de MederBelsazarKoresDaniël (profeet)
Ahaveros. Niet te verwarren met de koning en gemaal van Esther, zie Ahasveros. Die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. Waarschijnlijk ontving hij zijn koningschap over het gewest Babel uit de hand van Kores, de koning van het hele rijk der Meden en Perzen. Zie Darius de Meder.
Da 5:31 (6-1) Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent twee en zestig jaren oud zijnde. (SV)

2

2 In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren, van dewelke het woord des HEEREN tot den profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, zeventig jaren was. (SV) 

Verwoestingen van Jeruzalem. Vs. 18: "onze verwoestingen".

4

4 Ik bad dan tot den HEERE, mijn God, en deed belijdenis, en zeide: Och Heere! Gij grote en verschrikkelijke God, Die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. (SV) 

En deed belijdenis. Van zijn eigen zonde en van die van het volk Israël (20)

5

5 Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten. (SV) 

Daniël doet belijdenis (4). Hij belijdt het kwaad dat God deed besluiten tot "de verwoestingen van Jeruzalem" (2).

11

11 Maar geheel Israel heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben. (SV) 

De wet van Mozes. Zie vs. 13.

13

13 Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen; en wij smeekten het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, niet, afkerende van onze ongerechtigheden, en verstandelijk acht gevende op Uw waarheid. (SV)

De wet van Mozes. Zie vs. 11.

16

16 O Heere! naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd worden van Uw stad Jeruzalem, Uw heilige berg; want om onzer zonden wil en om onzer vaderen ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. (CP[1]) 

Uw heilige berg. Zie vs. 20.

18

18 Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn. (SV) 

Onze verwoestingen. Vs. 2: "verwoestingen van Jeruzalem".

20

20 Als ik nog sprak en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde van mijn volk, van Israël, en mijn smeking neerwierp voor het aangezicht des HEEREN, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God; (CP[1]) 

En beleed mijn zonde, en de zonde van mijn volk. Zie vs. 4.

De heilige berg. Zie vs. 16.

21

21 Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snel gevlogen, mij aanrakend, omtrent de tijd van het avondoffer. (CP[1]) 

De man Gabriël. Wiens naam betekent "man Gods".

Die ik in het begin in een gezicht gezien had. Twaalf jaren geleden (550 3e jaar Belsazar - 538 1e jaar Darius de Meder), in het gezicht van Dan. 8, zie Daniël 8:15v.

24

Da 9:24  Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. (SV)

Zeventig weken. Dat zijn jaarweken, 70 x 7 jaren = 490 jaren. Deze zeventig weken worden hierna verdeeld in drie tijdvakken: 7 weken + 62 weken + 1 week.

25

Da 9:25  Weet dan, en versta: van de uitgang van het woord, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, de Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; plein en gracht zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. (CP[1])

Van de uitgang van het woord. Dat gebeurde, volgens één opvatting in 445 v.C.[3][4], in de maand Nisan (maart/april) (Neh. 2:1) van dat jaar[5][6], wellicht op 1 Nisan 445 v.C. (14 maart 445 v.C.)[7], met het decreet van Arthahsasta om Jeruzalem te bouwen.

Tot op. 69 jaarweken = 7 x 69 jaren = 483 jaren van 360 dagen later is het jaar 32 n.C.[3] Zie hierna.

Messias, de Vorst. Dat is onze Heer Jezus Christus, de verlosser en de zoon van David. De Jodenheid van de oudheid hield er in het algemeen rekening mee dat de Messias in de 1e eeuw zou verschijnen[8].

Weken. Lett. zevens.

Zeven weken, en twee en zestig weken. 7 + 62 = 69 weken. Een week is 7 dagen. Het gaat om jaarweken[4]; een jaarweek is 7 jaren. Een (profetisch) jaar is 360 dagen[5]. Dus 69 jaarweken = 69 jaarweken x 7 jaren x 360 dagen per jaar = 173.880 dagen.

De eerste zeven jaarweken beslaan 7 x 7 jaren = 49 jaren. In deze jaren zal Jeruzalem worden herbouwd. Het volgende vers gaat over de daaropvolgende periode. De NBV04-vertaling zegt echter:

Da 9:25  Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn. (NBV04)

Volgens deze vertaling zal de herbouw 62 jaarweken duren en de hele tijd tot op de messias ('gezalfde vorst) slechts zeven jaarweken. Dit is geen juiste vertaling[9]. Beter vertaalt de Herziene Statenvertaling:

Da 9:25  U moet weten en begrijpen: vanaf [de tijd dat] het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, [verstrijken] er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar [wel] in benauwde tijden. (HSV)

Volgens een uitlegger begon de periode van 69 jaarweken op 1 Nisan 445 v.C. (= 14 maart 445 v.C.) en eindigde zij in de maand Nisan (maart/april) van het jaar 32 n.C.[10], op 6 april 32 n.C., bij de intocht van Jezus in Jeruzalem ('palmzondag')[11][12]. Want het Paasfeest viel in dat jaar, volgens astronomische berekening, op 10 april[12]. Zes dagen te voren (Joh. 12:1), op 10 - 6 = vrijdag 4 april, kwam Jezus naar Bethanië. Op zondag 6 april was Jezus' intocht in Jeruzalem. Tussen 14 maart 445 v.C. en 6 april 32 n.C. liggen precies 173.880 dagen. 173.764 + 116 schrikkeldagen = 173.880 dagen.[7]

Plein en gracht zullen wederom gebouwd worden. Dit ziet op de herbouw van Jeruzalem. Deze aanwijzing maakt aannemelijk dat de zeven weken begonnen met het decreet van Arthasasta, niet met dat van Kores. Honderd jaar na het decreet van Kores was Jeruzalem nog niet herbouwd.[13]

Doch in benauwdheid der tijden. De herbouw van Jeruzalem vond plaats onder dreigend gevaar van aanslagen, zie het boek Nehemia.

26

Da 9:26  En na die twee en zestig weken zal de Messias worden afgesneden, terwijl er niets tegen hem is; en een volk van de vorst, die komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed, en tot het einde toe zal er oorlog zijn, [en] vastelijk besloten verwoestingen. (CP[1])

Afgesneden. Gedood worden.

Terwijl er niets tegen hem is. Hij is onschuldig.

Een volk van de vorst, die komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. Het volk is dat van de Romeinen, die de stad Jeruzalem en de heilige tempel in 70 n.C. hebben verwoest. Dit gebeurde dus na de afsnijding van de Messias.

27

Da 9:27  En hij zal velen het verbond versterken een week; en [in] de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. (SV)

Hij. Deze treedt op in de laatste jaarweek van Daniël. Het is de vorst die uit het volk, genoemd in vers 26, zal voortkomen. Vandaar de mening dat deze vorst zal opstaan uit het herstelde Romeinse rijk, waarvan de EU de voorloper schijnt te wezen. Deze vorst is het Beest uit de zee.

Het verbond versterken. In het Hebreeuwse staat voor 'verbond' het lidwoord van bepaaldheid, dus 'het verbond', niet 'een verbond', zoals sommige vertalingen hebben.

De man zal het verbond versterken, bekrachtigen, bevestigen. King James vertaling: confirm = bevestigen. Het is volgens een uitlegger niet slechts bevestigen, maar uitbreiden, op een hoger plan brengen[14], vandaar 'versterken'.

Wat is dat verbond? Opvattingen zijn:

 1. Een bestaand verbond, namelijk het verbond met Abraham, dat onder andere inhoudt dat het land Kanaän het erfelijk bezit van Israël is[15]; of het verbond van Sinaï met zijn bepalingen voor de offerdienst.
 2. Een bestaande reeks verdragen met de Palestijnen en omliggende landen die tot dan toe niet tot echte vrede hebben geleid[16].
 3. Een nieuw verbond, verdrag of overeenkomst, een vredesverdrag.

Wie? Als het om een nieuw verbond gaat, wie sluiten dat verbond? Dit versterken hoeft niet te betekenen dat de vorst zelf een van de ondertekenende partijen. Hij kan een bemiddelende en faciliterende rol hebben gespeeld, zoals Amerikaanse presidenten hebben gedaan bij de vredesverdragen van Israël met Egypte en Jordanië in de 20e eeuw.

Eén mening zegt dat het een vals verbond is dat gesloten wordt tussen Israël en de Grote Hoer (vals godsdienstig systeem) en dat het verbond bevestigd, versterkt zal worden door het Beest uit de zee[17]. De Joden sluiten het verbond omdat ze niet gedood willen worden door de Grote Hoer, die immers veel slachtoffers maakt (Opb. 17:6; 19:2).

Wat is de inhoud van het verbond? Een mening zegt dat de versterking van het (bestaande) verbond inhoudt dat de tempel zal worden herbouwd. Een andere mening, welke een nieuw verbond onderstelt, zegt eveneens dat de herbouw van de tempel wordt overeengekomen.

Sommige uitleggers, die het als een nieuw verbond opvatten, vereenzelvigen het verbond met het verbond 'met de dood en het dodenrijk' genoemd in Jes. 28[18]. Bill Salus denkt dat in dit verdrag ook de herbouw van de tempel worden toegestaan[19].

Een week. Het sterk maken of bevestigen van dat verbond geldt voor een week of is een week lang van toepassing. Deze week is de zeventigste jaarweek van Daniël.

En [in] de helft der week. Na 3,5 jaar.

Zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Er zal dus een offerdienst zijn. Dit maakt waarschijnlijk dat er een tempel met een brandofferaltaar zal zijn, waar de offers gebracht worden.

Opb 11:1 En mij werd een rietstok gegeven, aan een staf gelijk, en gezegd: Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. (Telos)

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting is onder wijziging verwerkt op 15 dec. 2020.

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
 2. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 3. 3,0 3,1 Steve Cioccolanti: The Divine Code of the Bible. Youtube.com: Prophecy Watchers, 24 sept. 2018. Duur: 51 min. 12 sec. Vanaf 41 min 50 sec.
 4. 4,0 4,1 Roger Liebi, Jerusalem — Hindernis für den Weltfrieden? Das Drama des jüdischen Tempels (Berneck: Schwengeler-Verlag, 1994), blz. 37.
 5. 5,0 5,1 Roger Liebi, Jerusalem — Hindernis für den Weltfrieden? Das Drama des jüdischen Tempels (Berneck: Schwengeler-Verlag, 1994), blz. 38.
 6. Roger Liebi, Jerusalem — Hindernis für den Weltfrieden? Das Drama des jüdischen Tempels (Berneck: Schwengeler-Verlag, 1994), blz. 41.
 7. 7,0 7,1 Roger Liebi, Jerusalem — Hindernis für den Weltfrieden? Das Drama des jüdischen Tempels (Berneck: Schwengeler-Verlag, 1994), blz. 42.
 8. Roger Liebi, Jerusalem — Hindernis für den Weltfrieden? Das Drama des jüdischen Tempels (Berneck: Schwengeler-Verlag, 1994), blz. 45.
 9. Vgl. de beoordeling van (onjuiste) vertalingen van dit vers in: Roger Liebi, Jerusalem — Hindernis für den Weltfrieden? Das Drama des jüdischen Tempels (Berneck: Schwengeler-Verlag, 1994), blz. 44v.
 10. Roger Liebi, Jerusalem — Hindernis für den Weltfrieden? Das Drama des jüdischen Tempels (Berneck: Schwengeler-Verlag, 1994), blz. 39.
 11. Amir Tsarfati: The Next Temple. Youtube.com: Behold Israel with Amir Tsarfati, april 2022. Vanaf 38 min. 56 sec.
 12. 12,0 12,1 Roger Liebi, Jerusalem — Hindernis für den Weltfrieden? Das Drama des jüdischen Tempels (Berneck: Schwengeler-Verlag, 1994), blz. 40.
 13. Roger Liebi, Jerusalem — Hindernis für den Weltfrieden? Das Drama des jüdischen Tempels (Berneck: Schwengeler-Verlag, 1994), blz. 43.
 14. Aldus Amir Tsarfati in: Amir Tsarfati: The Next Temple. Youtube.com: Behold Israel with Amir Tsarfati, april 2022. Vanaf 48 min. 36 sec.
 15. Dat is de mening van Dan Goodwin, te kennen gegeven in Signs of The End-Times, Youtube.com: Prophecy in the News, 15 april 2020
 16. Dat is de mening van Jimmy DeYoung in: What will transpire in the time between the rapture and the time when the tribulation begins? Youtube.com: John Ankerberg Show, 29 dec. 2011. Duur: 5 min. 25 sec.
 17. Deze mening heeft Bill Salus. Zie Bill Salus: The Mysterious Seals of Revelation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 apr. 2017. Duur: 28 min. 30 sec.
 18. Zo Bill Salus, in: Bill Salus: The False Convenant, Youtube.com: Prophecy Watchers, 6 juni 2017.
 19. Bill Salus: Apocalypse Road, Youtube:com: Prophecy Watchers, 14 juli 2017.