Genesis/Hoofdstuk 42: verschil tussen versies

Uit Christipedia
kGeen bewerkingssamenvatting
k (Kees Langeveld heeft de pagina Genesis/Commentaar/Hoofdstuk 42 hernoemd naar Genesis/Hoofdstuk 42 zonder een doorverwijzing achter te laten)

Versie van 4 jan 2019 12:31

Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Genesis:


Hoofdstuk 42 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Gen. 42:36

Ge 42:36 Toen zeide Jakob, hun vader, tot hen: Gij berooft mij van kinderen! Jozef is er niet, en Simeon is er niet; nu zult gij Benjamin wegnemen! al deze dingen zijn tegen mij!

Jacob was benauwd, bevreesd dat hij nog meer kinderen zou verliezen. Vergelijk:

Ge 43:14 En God, de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van dien man, dat hij uw anderen broeder en Benjamin met u late gaan! En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd! (SV)

Misschien is deze vrees een voorafschaduwing van de benauwdheid die het volk Israël zal bevangen in de eindtijd, een toestand die "Jacobs benauwdheid" wordt genoemd.

Jer 30:7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden. (SV)