Genezing: verschil tussen versies

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 104: Regel 104:
 
== Toekomst ==
 
== Toekomst ==
 
Bracht de ''nabije'' komst van het Koninkrijk van God indertijd al verlossing van zonde, ziekte en dood - door de grote Verlosser, onze Heer en Heiland Jezus Christus - hoeveel te meer zal dat gebeuren als het koninkrijk van God aanbreekt en is aangebroken. De wederkomst van de Heiland brengt, meer nog dan bij zijn eerste komst in nederigheid, herstel voor blinden, doven, kreupelen en stommen.<blockquote>''Jes 35:3  Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën;  Jes 35:4  zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen. Jes 35:5  Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Jes 35:6  Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis.'' (HSV)</blockquote>In het [[Vrederijk]] heeft God een middel om de volken te genezen: de bladeren van de Boom des Levens in het nieuwe Jeruzalem.<blockquote>''Opb 22:2  In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die twaalf vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft; en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties.'' (Telos)</blockquote>
 
Bracht de ''nabije'' komst van het Koninkrijk van God indertijd al verlossing van zonde, ziekte en dood - door de grote Verlosser, onze Heer en Heiland Jezus Christus - hoeveel te meer zal dat gebeuren als het koninkrijk van God aanbreekt en is aangebroken. De wederkomst van de Heiland brengt, meer nog dan bij zijn eerste komst in nederigheid, herstel voor blinden, doven, kreupelen en stommen.<blockquote>''Jes 35:3  Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën;  Jes 35:4  zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen. Jes 35:5  Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Jes 35:6  Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis.'' (HSV)</blockquote>In het [[Vrederijk]] heeft God een middel om de volken te genezen: de bladeren van de Boom des Levens in het nieuwe Jeruzalem.<blockquote>''Opb 22:2  In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die twaalf vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft; en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties.'' (Telos)</blockquote>
  +
  +
== Zie ook ==
  +
[[Wonder]]
   
 
== Bron ==
 
== Bron ==

Versie van 18 okt 2021 11:32

De profeet Elia bidt voor genezing bij de weduwe in Zarfath, uit het boek Koningen.

Genezing is het beter worden of maken van een zieke of wond. De belangrijkste genezing is die van zonde en haar gevolg: geestelijke en zedelijke genezing.

Zie Ziekte voor het hoofdartikel over dit onderwerp

Lichamelijke genezing is niet het enige of het hoogste antwoord op het probleem van ziekte en lijden. Bovendien, in zonde leven is de ergste kwaal en genezing daarvan belangrijker dan genezing van een lichamelijke ziekte.

Geestelijke, zedelijke genezing

Petrus scheen te denken aan zedelijke en geestelijke genezing, toen hij aan christenslaven schreef:

1Pe 2:24  die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven: ‘door zijn striemen bent u gezond geworden’. (Telos)

Petrus haalt een woord uit Jes. 53 aan.
Jes 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (SV)
De striem heeft Hij om onzentwil ondergaan. De apostel gebruikt het woord striem hier te liever, daar de dienstknechten, omdat zij christenen waren, dergelijke striemen van hun harde heren dikwijls moesten dragen. De door Petrus aangehaalde tekst uit Jesaja 53 wordt hier blijkbaar geestelijk en zedelijk verstaan; hij denkt niet aan de genezing van lichamelijke kwalen. Vergelijk:
Jes 1:6 Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelve; [maar] wonden, en striemen, en etterbuilen, [die] niet uitgedrukt noch verbonden zijn, en geen derzelve is met olie verzacht. (SV)

Innerlijke genezing

De verkondiging van het evangelie zou, volgens de profetie van Jesaja, gepaard gaan met bevrijding en heling, ook innerlijke genezing, heling van het hart.
Jes 61:1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Jes 61:2  Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; (SV)
Dat is in vervulling gegaan door de Heer Jezus. In de synagoge te Nazareth las hij de profetie van Jesaja voor:
Lu 4:18  ‘De Geest van de Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden Lu 4:19  om aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijlating, om te prediken het aangename jaar van de Heer’. (...) Lu 4:21  en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Hij nu begon tot hen te zeggen: Heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld. (Telos)

God onze Heelmeester

God is onze Heelmeester, de allerhoogste Geneesheer, de allerbeste Arts. Tot Zijn volk Israël zei Hij:
Ex 15:26  Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (HSV)   
God belooft soms ziekte te genezen, Exod. 23: 25; 2 Kon. 20: 5. God geneest ziekte, Exod. 23: 25; Deut. 32: 39; 2 Kon. 20: 5-7 en Jes. 38: 5, 9; Job 5: 18; Ps. 103: 3; 107: 20. God toont zijn macht en ontferming in het genezen van ziekte, Luk. 5: 17; Fil. 2: 27. God verhoort de gelovigen in ziekte, 2 Kon. 20: 5 en Jes. 38: 5; Ps. 30: 3; Ps. 107: 18-20.

Het Oude Testament vermeldt wel meer gevallen dat God mensen ziek maakt of doodt, dan gevallen dat Hij geneest of levend maakt.

'Ik verwond en Ik genees'. Zegt God:
De 32:39 Zie nu [in] dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij. Ík dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees en er is niemand die uit Mijn hand redt! (HSV)
Hannah. God opende de baarmoeder van Hannah, die Hij eerder had toegesloten.
 1Sa 1:5  Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief; doch de HEERE had haar baarmoeder toegesloten. (...) 1Sa 1:17  Toen antwoordde Eli en zeide: Ga heen in vrede, en de God Israëls zal uw bede geven, die gij van Hem gebeden hebt. (SV)
'Die al uw krankheden geneest'.
Ps 103:2  Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Ps 103:3  Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Ps 103:4  Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Ps 103:5  Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. (SV)
Naäman. Deze Syrische generaal schreef de genezing van zijn melaatsheid aan God toe.
2Kon 5:14  Zo klom hij af, en doopte zich in de Jordaan zevenmaal, naar het woord van den man Gods; en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleinen jongen; en hij werd rein. 2Kon 5:15 Toen keerde hij weder tot den man Gods, hij en zijn ganse heir, en kwam, en stond voor zijn aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik, dat er geen God is op de ganse aarde, dan in Israël! Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. (SV)
Hizkia. God maakte koning Hizkia gezond en voegde vijftien levensjaren bij diens leven.
Jes 38:5  Ga henen, en zeg tot Hizkia: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen; (...)  Jes 38:9  [Dit] is het schrift van Hizkia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. (...) Jes 38:16  Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest; want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. (...) Jes 38:21  Jesaja nu had gezegd: Laat men nemen een klomp vijgen, en tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen. (SV)
Epafroditus. Hetzij op deze reis, hetzij gedurende zijn verblijf te Rome, werd Epafroditus, een medearbeider van Paulus, zeer ernstig ziek, maar herstelde weer tot grote vreugde van de apostel.
Flp 2:25 Maar ik vond het nodig Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, maar uw gezant en bedienaar in mijn behoefte, naar u toe te zenden, Flp 2:26 daar hij zeer naar u allen verlangde en verontrust was omdat u had gehoord dat hij ziek was. Flp 2:27 Want hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft Zich over Hem erbarmd, en niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had. Flp 2:28 Daarom heb ik hem met des te meer spoed gezonden, opdat u, als u hem ziet, zich weer verblijdt en ik minder bedroefd ben. Flp 2:29 Ontvangt hem dan in de Heer met alle blijdschap en houdt zulke mannen in ere; Flp 2:30 want om het werk van Christus is hij de dood nabij gekomen, doordat hij zijn leven heeft gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. (TELOS)

Christus geneest

De Heer Jezus Christus heeft ziekte genezen, Matth. 4: 23; 8: 16; 9: 35; 14: 14; Mark. 1: 34; Luk. 4: 40; 9: 11.

Hij heeft ziekte genezen door zijn tegenwoordigheid alleen, Mark. 1: 31; Luk. 4: 39.

Hij heeft ziekte genezen hoewel afwezig, Matth.8: 13; 15: 28; Mark. 7: 29, 80; Luk.7: 10; Joh. 4: 50, 53

Hij heeft ziekte genezen door aanraking van de zieke, Matth. 8: 3; 9: 29, 30; Luk. 22:51. Hij heeft ziekte genezen door handoplegging, Mark. 6: 5; 8: 23; Luk. 13: 13.

Christus heeft ziekte genezen door het aanraken van zijn kleed, Matth. 9: 20-22; 14: 36; Mark. 5: 27-29; 6: 56; Luk. 8: 44.

Christus heeft ziekte genezen door een woord, Matth. 8: 8, 13; 9: 6; 12: 13; Mark. 3:5; Luk. 5:24; 7:7, 10.

Natuur, mens en middel tot genezing

Natuur

Het menselijk lichaam heeft een enorm en verbazingwekkend vermogen om ziekteverwekkers te bestrijden en van een ziekte te herstellen. Ons door God gegeven afweersysteem is een meervoudige strijdmacht tegen indringers die onze gezondheid kunnen ondermijnen. Zie Afweer voor het hoofdartikel.

Mensen

Ook mensen kunnen ons helpen om gezond te worden of gezond te leven. In alle drie evangeliën stelt Jezus dat zieken een arts nodig hebben.
Mt 9:12  Toen Hij nu dit hoorde, zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. (Telos)
Mr 2:17  En toen Jezus dit hoorde, zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. (Telos)
Lu 5:31  En Jezus antwoordde en zei tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. (Telos)
Apostelen. De apostelen hadden de macht ontvangen om ziekte te genezen, Matth. 10: 1; Mark. 6:7-13; 16: 18; Luk. 9: 1; 10: 9; Hand. 5: 15; 19: 12; 1 Cor 12: 12:9, 28
Mr 6:7  En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. (...) Mr 6:12  En zij vertrokken en predikten dat men zich moest bekeren, Mr 6:13  en zij dreven vele demonen uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. (Telos)

Middelen

De geschapen natuur en medische wetenschap en techniek verschaffen ons middelen voor onze gezondheid en tegen ziekte.

Naäman. Deze Syrisiche generaal werd van zijn melaatsheid genezen genezen door zich zevenmaal onder te dompelen in de Jordaan.
2Kon 5:14  Zo klom hij af, en doopte zich in de Jordaan zevenmaal, naar het woord van den man Gods; en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleinen jongen; en hij werd rein. 2Kon 5:15 Toen keerde hij weder tot den man Gods, hij en zijn ganse heir, en kwam, en stond voor zijn aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik, dat er geen God is op de ganse aarde, dan in Israël! Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. (SV)
Hizkia. Deze koning werd genezen met behulp van een klomp vijgen.
Jes 38:16  Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest; want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. (...) Jes 38:21  Jesaja nu had gezegd: Laat men nemen een klomp vijgen, en tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen. (SV)
Zalving met olie. De Twaalf werden uitgezonden en "zalfden vele zieken met olie en genazen hen" (Mark. 6:13).
Mr 6:13  en zij dreven vele demonen uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. (Telos)
In 1928 werd antibiotica ontdekt, waarmee men bepaalde ziekten kan bestrijden.

Maar ziekte is soms niet te genezen door mensen en hun middelen, Deut. 28: 27; 2 Kron. 21: 18; Mark. 5: 26; Luk.8: 43.

Opdracht tot genezing

De Heer Jezus gaf zeventig leerlingen, die Hij voor Zich uitzond om het koninkrijk van God aan te kondigen, de opdracht om zieken te genezen.
Lu 10:8  En welke stad u ook binnengaat en men ontvangt u, eet wat u wordt voorgezet;  Lu 10:9  en geneest de zieken daarin en zegt tot hen: Het koninkrijk van God is nabij u gekomen. (Telos)
De genezingen bevestigden de boodschap van koninkrijk van God. Dat rijk zal genezing brengen, welzijn en geluk.

Genezing op gebed

De apostel Paulus maakte Publius, de voornaamste van het eiland Malta, gezond.
Hnd 28:7  In de omgeving van die plaats nu had de voornaamste van het eiland, genaamd Publius, landerijen. Deze ontving ons en verleende ons drie dagen vriendelijk gastvrijheid. Hnd 28:8  Het gebeurde nu, dat de vader van Publius door koorts en ingewandsziekte bevangen op bed lag; Paulus ging naar hem toe, en na te hebben gebeden legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. (Telos).
In de brief van Jakobus wordt de zieke aangeraden om de ouderlingen van de gemeente bij zich te roepen, opdat dezen voor hem bidden.
Jak 5:13  Lijdt iemand onder u? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij lofzingen. Jak 5:14  Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer. Jak 5:15  En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Jak 5:16  Belijd dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Jak 5:17  Elia was een man van gelijke natuur als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde. Jak 5:18  En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. (Telos)
Behalve de oudsten kunnen andere gelovigen, al of niet op verzoek, persoonlijk of als gemeente, voorbede doen. Van een dergelijke laatste voorbede voor een zieke vinden we echter geen voorbeeld in het Nieuwe Testament. Wel vinden wij dat Petrus, terwijl de gemeente voor hem bad, uit de gevangenis werd bevrijd door een engel (Hand. 12).
Hnd 12:5   Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan. (...) Hnd 12:12  En toen hij dit had overlegd, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die bijgenaamd was Markus, waar velen waren samenvergaderd en in gebed waren. (Telos)
Geloof nodig. Voor het doen van voorbede is geen gave nodig die speciale gelovigen zouden hebben, maar geloof dat elke gelovige kan bezitten.

Onverhoord. Als er geen zonde in het spel is en de zieke geneest niet op een gelovig gebed, dan zal een gebed in de geest van "Niet onze wil, maar de uwe geschiede" op zijn plaats zijn.

Genezingsbijeenkomst. Massale, landelijke of regionale gebedsbijeenkomsten om voor zieken te bidden vinden wij niet in de Schrift. Wat we in de Schrift wel vinden is de voorbede door de ouderlingen van een plaatselijke gemeente bij een zieke (Jak. 5) en de gemeentelijke voorbede voor de bevrijding van Petrus (Hand. 12). Zo kan de gemeente ook bidden om genezing voor de zieken in haar midden.

Onderscheid. Genezing op gebed, gebedsgenezing, moeten we onderscheiden van de uitoefening van de genadegave van genezing. Wanneer de gemeente bidt voor haar zieken, doet zij voorbede. Als er genezing plaatsvindt is het genezing op gebed. Het gaat niet om het 'uitdrijven' van ziekte door een machtwoord, want dit kan gebeuren door iemand die de gave van gezondmaking heeft.

Genezing door de gave van genezing

Genadegave. God stelt in de gemeente 'genadegaven van genezingen'. De Geest geeft ze. Niet iedereen ontvangt ze.
1Co 12:4  Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 1Co 12:5  en er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer; 1Co 12:6  en er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. 1Co 12:7  Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is. 1Co 12:8  Want aan de een wordt door de Geest gegeven een woord van wijsheid; en aan een volgende een woord van kennis volgens dezelfde Geest; 1Co 12:9  aan een ander geloof door dezelfde Geest; en aan een volgende genadegaven van genezing door de ene Geest; 1Co 12:10  en aan een volgende werkingen van krachten; en aan een volgende profetie; en aan een volgende onderscheidingen van geesten; aan een ander allerlei talen; en aan een volgende uitlegging van talen. 1Co 12:11  Maar al deze dingen werkt een en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals Hij wil. (Telos)
1Co 12:28  En God heeft sommigen in de gemeente gesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. 1Co 12:29  Zijn allen soms apostelen? Zijn allen soms profeten? Zijn allen soms leraars? Hebben allen soms krachten?  1Co 12:30  Hebben allen soms genadegaven van genezingen? Spreken allen soms in talen? Zijn allen soms uitleggers?  1Co 12:31  Streeft echter naar de grootste genadegaven. En ik wijs u een nog uitnemender weg. (Telos)
Genezing kan dus plaatsvinden door uitoefening van de gave of macht van gezondmaking. Hiervan staan in de Schrift verscheidene voorbeelden opgetekend. Opvallend is dat bij de uitoefening van de gave niet voor of met de zieke gebeden wordt; er is geen sprake van 'gebedsgenezing'. Genezingen door de Twaalf. De Heer Jezus gaf zijn macht om onreine geesten uit te drijven. Blijkbaar ontvingen zij ook genadegaven van genezingen: zij genazen vele zieken.
Mr 6:7  En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. (...) Mr 6:12  En zij vertrokken en predikten dat men zich moest bekeren, Mr 6:13  en zij dreven vele demonen uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. (Telos)
Ze hadden van de Heer macht gekregen om demonen uit te drijven en zieken te genezen, wat ze ook deden. Zij genazen middelijkerwijs, als dienstknechten van de Heer. We lezen hier niet dat zij gebeden voor de zieken deden. Het gaat niet om de 'macht van het gebed' (vgl. "een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel", Jak. 5:16), maar om de uitoefening van macht door Christus verleend.

In vs. 13 wordt het uitdrijven van demonen en het zalven en genezen van zieken in één adem genoemd. In de zending van de twaalf discipelen hielden ze verband met elkaar. De gepredikte boodschap werd bevestigd door verschijnselen (bevrijdingen en genezingen) die men aan God moest toeschrijven. Het waren tekenen die op God wezen en de boodschap bevestigden. God getuigde van de waarheid van de boodschap door deze tekenen te geven.

Zendingsopdracht. Bij de zendingsopdracht gegeven vóór Zijn hemelvaart vertelde de Heer Jezus dat hun die de boodschap zullen geloven, tekenen zullen volgen, onder meer de genezing van zieken door handoplegging.
Mr 16:15  En Hij zei tot hen: Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping. Mr 16:16  Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden; wie echter niet gelooft, zal veroordeeld worden. Mr 16:17  Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken, Mr 16:18  en met hun handen zullen zij slangen opnemen, en als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden. Mr 16:19 De Heer Jezus dan, nadat Hij tot hen had gesproken, werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. Mr 16:20  En zij gingen uit en predikten overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die daarop volgden. (Telos)
In het boek Handelingen vinden wij wonderbaarlijke genezingen. De schrijver van de Hebreeënbrief herinnert daaraan: de genezingen waren tekenen waardoor God de gepredikte heilsboodschap bevestigde.
Heb 2:3  hoe zullen wij ontkomen als wij zo’n grote behoudenis veronachtzamen, waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer en die aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben, Heb 2:4  terwijl God bovendien meegetuigde zowel door tekenen als wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. (Telos)
Petrus geneest een kreupele.
Hnd 3:1 Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel op het uur van het gebed, het negende; Hnd 3:2  en een man die kreupel was van de schoot van zijn moeder af, werd gedragen, die zij dagelijks neerzetten bij de deur van de tempel, de Schone geheten, om een aalmoes te vragen van hen die de tempel binnengingen. Hnd 3:3  Toen hij Petrus en Johannes zag, die juist de tempel zouden binnengaan, vroeg hij een aalmoes te mogen ontvangen. Hnd 3:4  Petrus nu zag hem strak aan, met Johannes, en zei: Kijk ons aan. Hnd 3:5  Hij nu richtte de blik op hen in de verwachting iets van hen te ontvangen. Hnd 3:6  Petrus echter zei: Zilver en goud heb ik niet; maar wat ik heb, dat geef ik u: in de naam van Jezus Christus de Nazoreeër, sta op en loop! Hnd 3:7  En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op; en onmiddellijk werden zijn voeten en zijn enkels stevig. Hnd 3:8  En hij sprong op, ging staan en liep, en ging met hen de tempel binnen, terwijl hij liep en sprong en God prees. Hnd 3:9  En al het volk zag hem lopen en God prijzen. Hnd 3:10  En zij herkenden hem, dat hij het was die om een aalmoes had gezeten aan de Schone Poort van de tempel; en zij werden vervuld met verbazing en ontzetting over wat er met hem was gebeurd. Hnd 3:11  En terwijl hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk snel naar hen toe in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. Hnd 3:12  Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Mannen van Israel, waarom verwondert u zich hierover, of wat staart u ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen? Hnd 3:13  De God van Abraham en de God van Izaak en de God van Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt verloochend, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten. Hnd 3:16  En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen. (Telos)
Genezingen door de apostelen.
Hnd 5:12  Door de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig in de zuilengang van Salomo; (..) Hnd 5:14  (en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd, menigten zowel van mannen als van vrouwen;) Hnd 5:15  zodat zij zelfs op de straten de zieken naar buiten droegen en op matrassen en bedden legden, opdat, als Petrus kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen viel. Hnd 5:16  En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem kwam bijeen en zij brachten zieken en door onreine geesten gekwelden, die allen werden genezen. (Telos)
Petrus geneest Aeneas.
Hnd 9:32  Het gebeurde nu, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. Hnd 9:33  En hij vond daar een man, genaamd Aeneas, die sinds acht jaar op bed lag en die verlamd was. Hnd 9:34  En Petrus zei tot hem: Aeneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. Hnd 9:35  En allen die te Lydda en Saron woonden, zagen hem en zij bekeerden zich tot de Heer. (Telos)
Petrus wekte de dode Tabitha (Dorcas) op. Paulus' zweetdoeken en gordeldoeken.
Hnd 19:11  En buitengewone krachten deed God door de handen van Paulus, Hnd 19:12  zodat zelfs zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam op de zieken werden gelegd en de ziekten van hen weken en de boze geesten uitgingen. (Telos)
Paulus en Eutychus. Paulus wekte de dode Eutychus op. Misschien mogen we hier spreken van het gebruik van een genadegave van genezing.
Hnd 20:9  En een jongeman genaamd Eutychus zat in het venster en werd door een diepe slaap bevangen, toen Paulus lang sprak; en door diepe slaap bevangen viel hij van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Hnd 20:10  Paulus echter kwam naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maakt geen misbaar, want zijn ziel is in hem. Hnd 20:11  En hij ging naar boven, brak het brood en at, en hij praatte lang met hen, tot aan de dageraad, en zo vertrok hij.  Hnd 20:12  En zij brachten de jongen levend terug en werden buitengewoon vertroost. (Telos)
Intern of extern gebruik. De gave van gezondmaking kan binnen of buiten de gemeente worden uitgeoefend. Volgens 1 Cor. 12:12 heeft God genadegaven van genezingen "in de gemeente" gesteld. Ze kunnen intern worden gebruikt ten behoeve van de gelovigen, maar ook buiten op het zendingsveld, bijvoorbeeld op straat, ter bevestiging van het evangelie.

Genezing als teken

De verkondiging van het evangelie zou, volgens de profetie van Jesaja, gepaard gaan met bevrijding en heling.
Jes 61:1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Jes 61:2  Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; (SV)
Dat is in vervulling gegaan door de Heer Jezus. In de synagoge te Nazareth las hij de profetie van Jesaja voor:
Lu 4:18  ‘De Geest van de Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden Lu 4:19  om aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijlating, om te prediken het aangename jaar van de Heer’. (...) Lu 4:21  en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Hij nu begon tot hen te zeggen: Heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld. (Telos)
Een wonderdadige genezing, door God bewerkt, kan mede bedoeld zijn als teken.
Joh 6:2  En een grote menigte volgde Hem, omdat zij de tekenen zagen die Hij deed aan de zieken. (Telos
Zoals hierboven gezegd, bij de zendingsopdracht gegeven vóór Zijn hemelvaart vertelde de Heer Jezus dat hun die de boodschap zullen geloven, tekenen zullen volgen, onder meer de genezing van zieken door handoplegging.
Mr 16:15  En Hij zei tot hen: Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping. Mr 16:16  Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden; wie echter niet gelooft, zal veroordeeld worden. Mr 16:17  Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken, Mr 16:18  en met hun handen zullen zij slangen opnemen, en als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden. Mr 16:19 De Heer Jezus dan, nadat Hij tot hen had gesproken, werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. Mr 16:20  En zij gingen uit en predikten overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die daarop volgden. (Telos)
De genezingen waren tekenen waardoor God de gepredikte heilsboodschap bevestigde. De boodschap was een boodschap van God!
Heb 2:3  hoe zullen wij ontkomen als wij zo’n grote behoudenis veronachtzamen, waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer en die aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben, Heb 2:4  terwijl God bovendien meegetuigde zowel door tekenen als wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. (Telos)
Van de tekenen ging zeggingskracht uit; het gepredikte heil was zichtbaar, merkbaar.
Hnd 2:43  En er kwam vrees over elke ziel, en vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen in Jeruzalem, en er was grote vrees over allen, (Telos)
Hnd 5:12  Door de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig in de zuilengang van Salomo; (..) Hnd 5:14  (en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd, menigten zowel van mannen als van vrouwen;) Hnd 5:15  zodat zij zelfs op de straten de zieken naar buiten droegen en op matrassen en bedden legden, opdat, als Petrus kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen viel. Hnd 5:16  En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem kwam bijeen en zij brachten zieken en door onreine geesten gekwelden, die allen werden genezen. (Telos)
2Co 12:11  Ik ben onwijs geworden; u hebt mij genoodzaakt; want ik behoorde door u aanbevolen te worden; want ik heb in niets bij de uitnemendste apostelen achtergestaan, ook al ben ik niets.  2Co 12:12  De tekenen van de apostel zijn onder u met alle volharding verricht, door tekenen, wonderen en krachten. (Telos)
God kan in onze dagen in zendingsgebieden, waar Zijn woord nog bevestigd moet worden, zulke tekenen van genezing geven. In hoeverre God ook nog tekenen van genezing geeft in gebieden waar het evangelie allang bevestigd is, is de vraag. "Dat geldt bijzonder als men daar als christenheid vervallen is tot een levenloos geloof. Anderzijds kunnen we niet uitsluiten dat God onder een geestelijk gedegenereerde christenheid niet een opwekking kan geven waarbij Hij aan de boodschap kracht verleent door tekenen te laten geschieden." (J.G. Fijnvandraat)[1]

'Geen gelovige hoeft ziek te worden of te blijven'

Jes 53:4  Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.  Jes 53:5  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (HSV)
Op deze Bijbelwoorden beroepen sommigen zich die leren dat, aangezien Jezus aan het kruis alle ziekten van de gelovigen heeft gedragen, geen enkele gelovige meer ziek hoeft te worden of te blijven, tenzij er aan hem of haar ongeloof of een zonde kleeft. In het Nieuwe Testament worden zieke gelovigen vermeldt. Paulus en zijn medearbeiders kenden ook ziekte, 2 Kor.12:7 ;Fil.2:27 ;1 Tim.5:23 ;2 Tim.4:20. In de brief van Paulus aan de Filippiërs lezen wij van een zeer zieke Epafroditus, "mijn broeder en medearbeider en medestrijder", noemt Paulus hem.
Flp 2:25 Maar ik vond het nodig Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, maar uw gezant en bedienaar in mijn behoefte, naar u toe te zenden, Flp 2:26 daar hij zeer naar u allen verlangde en verontrust was omdat u had gehoord dat hij ziek was. Flp 2:27 Want hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft Zich over Hem erbarmd, en niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had. Flp 2:28 Daarom heb ik hem met des te meer spoed gezonden, opdat u, als u hem ziet, zich weer verblijdt en ik minder bedroefd ben. Flp 2:29 Ontvangt hem dan in de Heer met alle blijdschap en houdt zulke mannen in ere; Flp 2:30 want om het werk van Christus is hij de dood nabij gekomen, doordat hij zijn leven heeft gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. (TELOS)
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij door een zonde of door ongeloof ziek was geworden. Paulus schrijft aan het eind van zijn leven dat hij Trofimus ziek in Milete heeft achtergelaten.
2Ti 4:20 Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. (TELOS)
Ook van Trofimus lezen wij niets kwalijks dat de oorzaak van zijn ziekte geweest zou zijn. Paulus zelf had, naar het schijnt, een oogaandoening, maar de Heer nam die kwaal niet weg.

De leer dat geen gelovige ziek hoeft te worden of te blijven moet als dwaling worden afgewezen. Het kan dus fout zijn als men een zieke verwijt gebrek aan geloof te hebben.

Voorwaarden en verhinderingen

Het geloof was een vereiste bij de zieken, die door Christus werden genezen, Matth. 8: 13; 9: 28, 29; Mark. 5: 34; 9: 23, 24; 10: 52; Luk. 5: 20; 8: 50; Hand. 14: 9.

Wrok, haat kan genezing in de weg staan. Daarom treedt genezing soms pas op als de wrok, haat is beleden en vergeving is ontvangen.

Niet-genezing

Genezing is een deel van het heil dat de Heer Jezus ons schenkt. Maar als we niet in het hiernumaals genezing ontvangen, zullen wij haar bij de komst van de Heer of in het hiernamaals ontvangen. "Genezing is een geschenk, maar Gods werk door de ziekte heen is dat ook"[2]. De zangmeester Asaf beleed:
Ps 73:25  Wie heb ik [behalve U] in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Ps 73:26  Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. (HSV)
De apostel Paulus, die nota bene Publius op het eiland wonderdadig genas, kon blijkbaar zijn medewerker Timotheüs niet genezen van zijn maagkwaal en "menigvuldige zwakheden".
1Ti 5:23  Drink niet langer alleen water, maar gebruik een beetje wijn om je maag en je veelvuldige zwakheden. (Telos)
Paulus liet zijn medewerker Trofimus in Milete ziek achter (2 Tim. 4:20).

Houding tegenover genezing

De gelovigen schrijven aan God de genezing toe van hun ziekte, Jes. 38: 16.

De gelovigen danken God voor de genezing van hun ziekte, Ps. 103: 1, 3; Jes. 38:20; Luk. 17: 15; Hand. 3: 8.

Toekomst

Bracht de nabije komst van het Koninkrijk van God indertijd al verlossing van zonde, ziekte en dood - door de grote Verlosser, onze Heer en Heiland Jezus Christus - hoeveel te meer zal dat gebeuren als het koninkrijk van God aanbreekt en is aangebroken. De wederkomst van de Heiland brengt, meer nog dan bij zijn eerste komst in nederigheid, herstel voor blinden, doven, kreupelen en stommen.
Jes 35:3  Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën;  Jes 35:4  zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen. Jes 35:5  Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Jes 35:6  Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. (HSV)
In het Vrederijk heeft God een middel om de volken te genezen: de bladeren van de Boom des Levens in het nieuwe Jeruzalem.
Opb 22:2  In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die twaalf vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft; en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. (Telos)

Zie ook

Wonder

Bron

Jaap Fijnvandraat, Ziekte en genezing, op: JaapFijnvandraat.nl, zonder jaar.

Voetnoot

  1. J.G. Fijnvandraat, Ziekte en genezing, op: JaapFijnvandraat.nl, zonder jaar.
  2. 12 Ziekte en Genezing. Youtube.com: CIP.nl, 12 sept. 2014. Duur: 4 min. 9 sec. Pastoraal hulpverlener Jef de Vriese, die lijdt aan chronische lymfatische leukemie (een vorm van bloedkanker), spreekt over ziekte en genezing op grond van een Bijbelgetrouwe zienswijze.