Israël (volk): verschil tussen versies

Uit Christipedia
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 25: Regel 25:
 
Uit het volk Israël is de Heiland der wereld voortgekomen: [[Jezus Christus]]. Die in Hem gelooft, hetzij jood of heiden, wordt toegevoegd aan Gods nieuwe volk, de gemeente van Jezus Christus. De gelovigen uit de heidenen waren eerst niet Gods volk en niet Zijn geliefde. <blockquote>''Ro 9:25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: ‘Ik zal niet-mijn-volk mijn volk noemen, en de niet-geliefde geliefde’.'' (Telos) </blockquote>'''Gods roeping en trouw.''' God heeft de aartsvaders beloften gedaan die Hij zal vervullen. Hij is Getrouwe. Hij heeft zijn volk terzijde gesteld, op een zijspoor gezet, maar niet verworpen. <blockquote>''Jes 41:8  Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber! Jes 41:9  Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen. Jes 41:10  Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Jes 41:11  Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen worden als niet, en die lieden, die met u twisten, zullen vergaan. Jes 41:12  Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden; de lieden, die met u kijven, zullen worden als niet, en die lieden, die met u oorlogen, als een nietig ding. Jes 41:13  Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Jes 41:14  Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!'' (SV)</blockquote>
 
Uit het volk Israël is de Heiland der wereld voortgekomen: [[Jezus Christus]]. Die in Hem gelooft, hetzij jood of heiden, wordt toegevoegd aan Gods nieuwe volk, de gemeente van Jezus Christus. De gelovigen uit de heidenen waren eerst niet Gods volk en niet Zijn geliefde. <blockquote>''Ro 9:25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: ‘Ik zal niet-mijn-volk mijn volk noemen, en de niet-geliefde geliefde’.'' (Telos) </blockquote>'''Gods roeping en trouw.''' God heeft de aartsvaders beloften gedaan die Hij zal vervullen. Hij is Getrouwe. Hij heeft zijn volk terzijde gesteld, op een zijspoor gezet, maar niet verworpen. <blockquote>''Jes 41:8  Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber! Jes 41:9  Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen. Jes 41:10  Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Jes 41:11  Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen worden als niet, en die lieden, die met u twisten, zullen vergaan. Jes 41:12  Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden; de lieden, die met u kijven, zullen worden als niet, en die lieden, die met u oorlogen, als een nietig ding. Jes 41:13  Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Jes 41:14  Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!'' (SV)</blockquote>
   
== Meer informatie ==
+
== Zie ook ==
 
Over de stammen van Israël, zie art. [[Stammen van Israël]].
 
Over de stammen van Israël, zie art. [[Stammen van Israël]].
   
Regel 34: Regel 34:
 
Over de toekomst van het volk Israël, zie [[Toekomst van Israël]].
 
Over de toekomst van het volk Israël, zie [[Toekomst van Israël]].
   
  +
== Meer informatie ==
  +
  +
=== Boek ===
  +
[[Randall Price]], ''What Should We Think About Israel?: Separating Fact from Fiction in the Middle East Conflict''. Harvest House Publishers, 2019. Pagina's: 336.
  +
  +
=== Video's ===
 
[https://www.youtube.com/watch?v=KaaPDc8wslE Tommy Ice, What should we think about Israël.] Youtube.com: Prophecy Watchers, 25 sept. 2019. Duur: 29 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Thomas Ice.
 
[https://www.youtube.com/watch?v=KaaPDc8wslE Tommy Ice, What should we think about Israël.] Youtube.com: Prophecy Watchers, 25 sept. 2019. Duur: 29 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Thomas Ice.
  +
  +
[https://www.youtube.com/watch?v=-ZVnF8uiV7s Randall Price: Separating Fact From Fiction in the Middle East.] Youtube.com: Prophecy Watchers, 24 sept. 2018. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met [[Randall Price]] naar aanleiding van het boek ''What Should We Think About Israel?: Separating Fact from Fiction in the Middle East Conflict'' (zie boven)

Versie van 6 feb 2021 14:11

Israël, ook huis van Jakob of huis Jakobs (Jes. 2:5-6), is de volksnaam van de nakomelingen van Jacob. Het volk Israël had God Zich tot een volk verkoren en bestemd tot Zijn eer. De leden van het volk heten Israëlieten.

Jer 13:11 Want gelijk als een gordel kleeft aan de lenden eens mans, alzo heb Ik het ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda aan Mij doen kleven, spreekt de HEERE, om Mij te zijn tot een volk, en tot een naam, en tot lof, en tot heerlijkheid; maar zij hebben niet gehoord. (SV)

Jahweh, zijn God is met Israël. Hij wil hun God zijn.

Israël is Gods zoon, Zijn eerstgeborene:

Ex 4:22 Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. Ex 4:23 Daarom zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan, zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. (HSV)

Met Israël sloot God een verbond. Dit verbond is een huwelijksverbond

De profeet Bileam sprak de woorden die God hem in de mond had gelegd aangaande Israël

Nu 23:21 Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israël. De HEERE, zijn God, is met hem, en het geklank des Konings is bij hem. (SV)

Het trompetgeschal van de koning is bij hem; niet alleen heeft Jahweh Zich aan dit volk tot God, maar ook tot Koning gegeven. Toen het volk later een menselijke koning begeerde, werd dat door God als een afwijzing ervaren. Saul werd de eerst menselijke koning, die echter ongehoorzaam was. Na hem kwam David, een onvolmaakte man, niettemin een naar Gods hart. De ware koning zal een mens zijn die tegelijk God belichaamt en vertegenwoordigt, God en mens in één persoon, onze Heer Jezus Christus, die eens op de troon van zijn vader David zal plaatsnemen. David de lijdende koning en Salomo de vredevorst zijn voorafbeeldingen van de ware Koning van Israël. 

Wijngaard. De Heer Jezus Christus vergelijkt Israël met een wijngaard en God met een Heer van de wijngaard (Luc. 20:9-16). 

Verstrooiing. Door zijn ontrouw en ongehoorzaamheid aan God is het verbondsvolk verstrooid in de wereld. Door de geleden verdrukking, de Tweede Wereldoorlog met de holocaust en de oprichting van de staat Israël vindt er een massale terugkeer van Jacobs nageslacht naar het Beloofde Land plaats. Anno 2010 leefde de ene helft van de Israelieten in de verstrooiing, de andere helft in Israël. 

Jodenhaat. Na de holocaust in de Tweede Wereldoorlog is de Jodenhaat helaas niet opgehouden. Vooral in de arabische moslimwereld is de haat opgelaaid, toen het terugkeerde volksdeel vanaf Israël in 1948 een onafhankelijke staat uitriep. Sindsdien heeft de jonge staat meerdere oorlogen moeten voeren om de vijanden af te houden. De dreiging van Ps. 83 hangt nog altijd in de lucht.
Ps 83:1 Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God! Ps 83:2 Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken [hun] hoofd omhoog. Ps 83:3 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Ps 83:4 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. 
Er zijn ook vandaag de dag zijn er lieden als de jodenhater Haman die alle Joden - althans de Zionisten die een eigen staat hebben gesticht en willen behouden - zoeken weg te vagen. 
Es 3:6 Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want zij hadden hem verteld [tot welk] volk Mordechai [behoorde]. En Haman zocht [een manier] om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai, weg te vagen. (HSV)
Es 3:13 De brieven werden door ijlboden verzonden naar alle gewesten van de koning, [met het bevel] alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, [met] de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, de dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen.
Bewaring. Hoewel al vele volken hebben opgehouden te bestaan, God zal het (voort)bestaan van Israël waarborgen.
Jer 31:35  Zo zegt de HEERE, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, HEERE der heirscharen is Zijn Naam:  Jer 31:36  Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de HEERE, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.  Jer 31:37  Zo zegt de HEERE: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE. (SV)
Gelovig overblijfsel.  Te allen tijde heeft God echter een gelovig overblijfsel onder het volk Israël gelaten, een rest die Hem dient. In elke eeuw was er een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Tot het overblijfsel behoren de eerste discipelen van Jezus en alle gelovige Joden in alle eeuwen na Christus. Dezen behoren tot de gemeente van Jezus Christus, samen met de gelovigen uit de niet-Joodse volken.  Uit het volk Israël is de Heiland der wereld voortgekomen: Jezus Christus. Die in Hem gelooft, hetzij jood of heiden, wordt toegevoegd aan Gods nieuwe volk, de gemeente van Jezus Christus. De gelovigen uit de heidenen waren eerst niet Gods volk en niet Zijn geliefde. 
Ro 9:25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: ‘Ik zal niet-mijn-volk mijn volk noemen, en de niet-geliefde geliefde’. (Telos)
Gods roeping en trouw. God heeft de aartsvaders beloften gedaan die Hij zal vervullen. Hij is Getrouwe. Hij heeft zijn volk terzijde gesteld, op een zijspoor gezet, maar niet verworpen.
Jes 41:8  Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber! Jes 41:9  Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen. Jes 41:10  Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Jes 41:11  Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen worden als niet, en die lieden, die met u twisten, zullen vergaan. Jes 41:12  Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden; de lieden, die met u kijven, zullen worden als niet, en die lieden, die met u oorlogen, als een nietig ding. Jes 41:13  Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Jes 41:14  Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls! (SV)

Zie ook

Over de stammen van Israël, zie art. Stammen van Israël.

Over het land Israël en zijn inwoners, zie Israël (land).

Over de staat Israël, zie Israël (staat).

Over de toekomst van het volk Israël, zie Toekomst van Israël.

Meer informatie

Boek

Randall Price, What Should We Think About Israel?: Separating Fact from Fiction in the Middle East Conflict. Harvest House Publishers, 2019. Pagina's: 336.

Video's

Tommy Ice, What should we think about Israël. Youtube.com: Prophecy Watchers, 25 sept. 2019. Duur: 29 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Thomas Ice.

Randall Price: Separating Fact From Fiction in the Middle East. Youtube.com: Prophecy Watchers, 24 sept. 2018. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Randall Price naar aanleiding van het boek What Should We Think About Israel?: Separating Fact from Fiction in the Middle East Conflict (zie boven)