Jaartallen

De jaartallen hieronder geven globaal aan wanneer de belangrijkste Bijbelse gebeurtenissen plaatsvonden. Van sommige gebeurtenissen is het moeilijk om tot een juiste datering te komen. Bijvoorbeeld het tijdstip van de uittocht uit Egypte is moeilijk vast te stellen, doordat het onmogelijk is de verschillende gegevens in de Bijbel met de bekende archeologische bronnen te combineren. Vanaf de tijd van koning Saul echter bestaat er sterke overeenstemming over de jaartallen.

Het Oude Testament

> 2000 v.C. Schepping, zondeval, zondvloed, toren van Babel en verspreiding van de volken over de aarde.

ca. 2000 — ca. 1700. De roeping van Abraham, de aartsvaders: Abraham, Izak en Jakob.

ca. 1450/1275. De uittocht uit Egypte.

ca. 1410/1235. Intocht in het land Kanaän.

1050. Koning Saul.

1010. Koning David.

970. Koning Salomo

930. Het koninkrijk Israël valt uiteen in het 2-stammenrijk Juda en het 10-stammenrijk Israël.

722. Val van Samaria; het noordelijke rijk weggevoerd naar Assyrië.

612. Ondergang van het Assyrische rijk.

587. Val van Jeruzalem. Het tweestammenrijk rijk weggevoerd naar Babylon.

538. Edict van Kores, terugkeer voor de Joden naar hun land wordt mogelijk.

537. Babylon valt, heerschappij overgenomen door de Perzische koning Kores (Cyrus).

ca. 450. Het optreden van Ezra en Nehemia.

334 — 331. Alexander de Grote verovert het Perzische rijk.

320 — 167. Palestina overheerst door het Griekse rijk.

167. Opstand van de Makkabeeën.

63. Verovering van Jeruzalem door de Romeinse veldheer Pompeius.

ca. 5. Geboorte van Jezus Christus.

Het Nieuwe Testament

ca. 5 v.C. Geboorte van Jezus Christus.

30 n.C. Johannes de Doper treedt op.

30 — 33. Optreden en prediking van Jezus Christus.

33. Kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus.

33. Uitstorting van de heilige Geest, ontstaan van de christelijke kerk.

45 — ca. 60. Zendingsreizen van Paulus

64. Christenvervolging onder de Romeinse keizer Nero.

70. Val en verwoesting van Jeruzalem.

95. Apostel Johannes verbannen naar Patmos.