Jeremia 3

Uit Christipedia

Jeremia 3 van het boek Jeremia wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. Op Christipedia samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 49.

2

Jer 3:2  Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen, en zie toe, waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen, als een Arabier in de woestijn; alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. (SV)

Hoge plaatsen.

Jer 2:20  Als Ik van ouds uw juk verbroken, [en] uw banden verscheurd had, zo zeidet gij: Ik zal niet dienen; maar op allen hogen heuvel en onder allen groenen boom loopt gij om, hoererende. (SV)

4

Jer 3:4  Zult gij niet van nu af tot Mij roepen: Mijn Vader! Gij zijt de leidsman mijner jeugd! (SV)

Mijn Vader! Zie vs. 19. Vergelijk:

Jer 2:27  Die tot een hout zeggen: Gij zijt mijn vader; en tot een steen: Gij hebt mij gegenereerd; want zij keren Mij den nek toe, en niet het aangezicht; maar ten tijde huns kwaads zeggen zij: Sta op en verlos ons. (SV)

6

Jer 3:6  Voorts zei de HEERE tot mij, in de dagen van de koning Josia: Hebt u gezien, wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging henen op alle hoge berg, en tot onder alle groene boom, en hoereerde aldaar. (CP[1])

De afgekeerde Israël. Het tienstammenrijk (zoals uit vers 7 blijkt), voorgesteld als een overspelige vrouw. Zie vs. 8, 11: "afgekeerde Israël". Vs. 19: "afkerige kinderen".

Op alle hoge berg, en tot onder alle groene boom. Zie ook vs. 13.

Jer 2:20  Als Ik van ouds uw juk verbroken, [en] uw banden verscheurd had, zo zeidet gij: Ik zal niet dienen; maar op allen hogen heuvel en onder allen groenen boom loopt gij om, hoererende. (SV)

8

Jer 3:8  En Ik zag, als Ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten, en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging henen, en hoereerde zelve ook. (SV)

De afgekeerde Israël. Zie vs. 6, 11, 19.

Scheidbrief.

Jes 50:1  Alzo zegt de HEERE: Waar is de scheidbrief van ulieder moeder, waarmede Ik haar weggezonden heb? Of wie is er van Mijn schuldeisers, aan wien Ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. (SV)

9

Jer 3:9  Ja, het geschiedde, vanwege het gerucht harer hoererij, dat zij het land ontheiligde; want zij bedreef overspel met steen en met hout. (SV)

Met steen en met houten. Van dergelijke materialen gemaakte afgodsbeelden, gewijde palen.

11

Jer 3:11  Dies de HEERE tot mij zeide: De afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. (SV)

Eze 16:51  Samaria ook heeft naar de helft uwer zonden niet gezondigd; en gij hebt uw gruwelen meer dan zij vermenigvuldigd, en hebt uw zusters gerechtvaardigd door al uw gruwelen, die gij gedaan hebt. (SV)

Israël is bij Juda vergeleken nog niet zo erg geweest, want Juda heeft meerdere genademiddelen, had de tempel en het wettige koningschap in haar midden, en bovendien een sterk voorbeeld tot waarschuwing voor zich; toch heeft zij het veel erger gemaakt.

Afgekeerde Israël. Zie vs. 6, 8, 19.

13

Jer 3:13  Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de HEERE, uw God, hebt overtreden, en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder alle groene boom, maar u  bent Mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de HEERE. (CP[1])

Onder alle groene boom. Zie vs. 6.

Jer 2:20  Als Ik van ouds uw juk verbroken, [en] uw banden verscheurd had, zo zeidet gij: Ik zal niet dienen; maar op allen hogen heuvel en onder allen groenen boom loopt gij om, hoererende. (SV)

14

Jer 3:14  Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd, en Ik zal u aannemen, een uit een stad, en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. (SV)

Afkerige kinderen. Zie vs. 6, 8, 12.

Een uit een stad, en twee uit een geslacht. Al zijn de terugkerenden nog zo weinig, zo zal toch het volk in zijn stammen, geslachten en families bewaard worden.

18

Jer 3:18  In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël; en zij zullen te zamen komen uit het land van het noorden, in het land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven heb. (SV)

Het land van het noorden. Waarheen zij verstoten zijn.

Jer 16:15  Maar: [Zo] [waarachtig] [als] de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden, en uit al de landen waarhenen Hij hen gedreven had! want Ik zal hen wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb. (SV)

Jer 31:8  Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden te zamen; [met] een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. (SV)

19

Jer 3:19  Ik zeide wel: Hoe zal Ik u onder de kinderen zetten, en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heirscharen der heidenen? Maar Ik zeide: Gij zult tot Mij roepen: Mijn Vader! en gij zult van achter Mij niet afkeren. (SV)

Het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heirscharen der heidenen. Dat is het door God beloofde land, het land Kanaän, dat vroeger door verscheidene heidenvolken bewoond werd.

Mijn Vader! Zie vs. 4. Vergelijk:

Jer 2:27  Die tot een hout zeggen: Gij zijt mijn vader; en tot een steen: Gij hebt mij gegenereerd; want zij keren Mij den nek toe, en niet het aangezicht; maar ten tijde huns kwaads zeggen zij: Sta op en verlos ons. (SV)

Niet afkeren. Niet langer afkerig zijn. Zie de afkerigheid in vs. 6, 8, 11, 14.

21

Jer 3:21  Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween [en] smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd, [en] den HEERE, hun God, vergeten hebben. (SV)

De hoge plaatsen. Zie vs. 2. Op deze plaatsen werden afgoden aangeroepen.

Jer 2:20  Als Ik van ouds uw juk verbroken, [en] uw banden verscheurd had, zo zeidet gij: Ik zal niet dienen; maar op allen hogen heuvel en onder allen groenen boom loopt gij om, hoererende. (SV)

22

Jer 3:22  Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, [hier] zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE, onze God! (SV)

Afkerige kinderen. Zie vs. 6, 8, 12, 14, 19

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jer. 3:11, 14. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 10-11 sept. 2021.

Andere hoofdstukken

Op Christipedia samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 49.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.