Massa en Meriba

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 1 apr 2019 om 21:35 (Kleine correcties)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Massa en Meriba, ook genoemd Masa en Meriva[1],is de naam die Mozes gaf aan de plaats Rafidim, waar het volk Israël twistte met Mozes en God verzocht (tartte, uitdaagde) toen het dorstte naar water. 'Massa' betekent 'verzoeking'; 'Meriba' betekent 'twist'.

Schriftplaatsen: Ex. 17:7; Deut. 6:16; 9:22; 33:8; Ps. 95:8-9, Hebr. 3:8-9

Exodus 17:1 Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls, naar hun dagreizen, uit de woestijn Sin, op het bevel des HEEREN, en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Exodus 17:2 Toen twistte het volk met Mozes, en zeide: Geeft gijlieden ons water, dat wij drinken! Mozes dan zeide tot hen: Wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij den HEERE? Exodus 17:3 Toen nu het volk aldaar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes, en het zeide: Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij, en mijn kinderen, en mijn vee, van dorst deedt sterven? Exodus 17:4 Zo riep Mozes tot den HEERE, zeggende: Wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Exodus 17:5 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Ga heen voor het aangezicht des volks, en neem met u uit de oudsten van Israël; en neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloegt, en ga heen. Exodus 17:6 Zie, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan; en gij zult op den rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinke. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël. Exodus 17:7 En hij noemde den naam dier plaats Massa en Meriba, om den twist der kinderen Israëls, en omdat zij den HEERE verzocht hadden, zeggende: Is de HEERE in het midden van ons, of niet? (SV)

Dat 'Meriba' verbittering betekent en 'Massa' verzoeking, blijkt uit het volgende vers uit het Nieuwe Testament, dat Ps. 95:8 aanhaalt:

Psalmen 95:8 verhard uw hart niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn: (HSV)

Hebreeën 3:8 verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering, in de dag van de verzoeking in de woestijn, (TELOS)

Wat het verband der gebeurtenissen betreft: De verzoeking en twist gebeurde nadat God begonnen was om het volk zes dagen in de week manna ('hemelbrood') te geven en vóór de strijd tegen Amalek.

Achter de houding van Israël zat een verhard hart (Ps. 95:8; Hebr. 3:8).

Psalmen 95:8 Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, gelijk ten dage van Massa in de woestijn; Psalmen 95:9 Waar Mij uw vaders verzochten, Mij beproefden, ook Mijn werk zagen. (SV)

De verharding hing samen met verbittering.  

Hebreeën 3:8 verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering, in de dag van de verzoeking in de woestijn, Hebreeën 3:9 waar uw vaderen Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, en zij zagen toch mijn werken veertig jaar lang. (TELOS)

Het incident bij Massa had de HEERE zeer vertoornd.

Deuteronomium 9:22 Ook bij Tabera, Massa en Kibroth-Taäva maakte u de HEERE zeer toornig. (HSV)

Later wordt het volk uitgedrukkelijk geboden God niet te verzoeken zoals in Massa (= 'verzoeking').

Deuteronomium 6:16 Gij zult den HEERE, uw God, niet verzoeken, gelijk als gij Hem verzocht hebt te Massa. (SV)

De gelovigen uit de Joden, ja, alle gelovigen in Christus, geldt de vermaning:

Hebreeën 3:8 verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering, in de dag van de verzoeking in de woestijn, Hebreeën 3:9 waar uw vaderen Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, en zij zagen toch mijn werken veertig jaar lang. (TELOS)

Voetnoten

  1. Zogenoemd in de Naardense vertaling.