Mattheüs 2

Uit Christipedia

Mattheüs 2 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. Van het Evangelie naar Mattheüs zijn de volgende hoofdstukken samengevat en/of becommentarieerd op Christipedia.

Mattheüs: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27

Samenvatting

1-12 Bezoek van wijzen uit het oosten. 1-2 Wijzen uit het oosten, die ‘zijn ster’ hebben gezien, komen in Jeruzalem om de nieuw geboren koning te huldigen. 3-6 Koning Herodes laat zich door overpriesters en Schriftgeleerden inlichten dat de Christus in Bethlehem geboren zal worden. 7-8 Hij vraagt de wijzen naar de tijd van het verschijnen van de ster en verzoekt hen na hun bezoek aan het kind terug te komen en hem te berichten. 9-12 De wijzen vinden, onder geleide van de ster, het kind en huldigen het. Op een Goddelijke aanwijzing keren ze zonder Herodes te berichten terug naar hun land. 13-23 Op aanwijzing van een engel vluchten Jozef en Maria en hun kind naar Egypte om daar tijdelijk te verblijven. Koning Herodes laat in Bethlehem en omgeving alle jongens van twee jaar en daaronder vermoorden. Na diens dood keren Jozef en zijn gezin, op een aanwijzing van een engel, terug. Zij vestigen zich niet in het gebied van Herodes’ zoon Archelaüs, maar in Nazareth in Galilea.

1

Mt 2:1 Toen nu Jezus was geboren in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem (Telos)

In Bethlehem in Judea. Overeenkomstig een oude profetie (5v.)

Wijzen. Lett. 'magiërs'. Het zijn sterrenkijkers, die de sterren bestudeerden. Het zijn geen astrologen, die horoscopen bestuderen. Uit wat er in de sterrenwereld te zien was en wellicht mede op grond van de Joodse overlevering die hen van de nakomelingen van Joodse ballingen bekend was, trokken ze de conclusie dat de koning der Joden was geboren.

Nu 24:17  Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. (SV)

2

Mt 2:2 en zeiden: Waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om Hem te huldigen. (Telos)

De koning der Joden. Niet 'de Christus'.

Zijn ster.

Nu 24:17  Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. (SV)

Later zal Jezus Zichzelf noemen 'de blinkende morgenster' (Opb. 22:16) en belooft hij de morgenster te geven aan wie overwint.

Om Hem te huldigen. Met geschenken. Voorafschaduwing van de huldiging die Hem eens door de heidenvolken zal worden gebracht.

Jes 60:3  En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. (SV)

Ps 72:10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. (...) Ps 72:15 En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen. (SV)

3

Mt 2:3  Toen nu koning Herodes dit hoorde, werd hij ontsteld en heel Jeruzalem met hem; (Telos)

Werd hij ontsteld en heel Jeruzalem met hem. Wellicht zal eens ook de apocalyptische valse profeet en met hem Jeruzalem ontstellen op de wederkomst en verschijning van Israëls verworpen koning.

4

Mt 2:4  en hij liet alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeenkomen en deed bij hen navraag waar de Christus geboren zou worden. (Telos)

De Christus. 'De koning der Joden' (vs. 2) wordt door Herodes verbonden met de Joodse messiasverwachting: die 'koning der Joden', wiens komst door de hemel zou zijn verkondigd, moet de door de Joden langverwachte messias zijn.

5

Mt 2:5  En zij zeiden tot hem: In Bethlehem in Judea; want zo is er geschreven door de profeet: (Telos)

In Bethlehem in Judea. Zie vs. 1.

De profeet. De profeet Micha.

15

Mt 2:15  En hij was daar tot de dood van Herodes; opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, die zei’: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen’. (Telos)

De terugkeer was voorzegd door de profeet Hosea:

Hos 11:1 Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen. (HSV)