Neapolis

Uit Christipedia

Neápolis (= 'Nieuwe Stad') was een haven- en zeestad op de kust der Egeïsche zee, aan de Strymonische Golf. Paulus en Silas deden de plaats aan op de tweede zendingsreis van de apostel. Het was de haven van Filippi.

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreeënEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Hnd 16:11 Wij nu voeren van Troas af en liepen recht op Samothrace aan, en gingen de volgende dag naar Neapolis, (TELOS)
De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is Νεαπολις, Neapolis (klemtoon op a). De naam wordt alleen genoemd in Hand. 16:11.
Ligging van Neápolis.

Eerst behoorde zij tot Thracië, later tot het Romeinse wingewest Macedonië.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Neopolis' is op 6 april 2018 verwerkt.