Offer van Christus

Het offer van Christus is zijn Zelfovergave aan het kruis van Golgotha als een offer aan God. De offers aan God in het Oude Testament zijn voorafbeeldingen van het Grote Offer dat de Jezus Christus in zijn Zelfovergave zou brengen.

Hij heeft Zichzelf ten offer gegeven. De Heer Jezus was niet alleen degene die het offer bracht, hij was tevens het offer. In de Mozaïsche offerdienst waren offer en offeraar verscheiden. In de offerdienst van Christus waren ze één. De Offeraar gaf Zichzelf ten offer.

Efe 5:1  Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen, Efe 5:2 en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. (Telos)

Heb 8:3 Want iedere hogepriester wordt aangesteld om zowel gaven als slachtoffers te offeren; daarom was het nodig dat ook Deze iets had om te offeren. (Telos)

Hij heeft Zichzelf, met en in zijn lichaam, ten offer gegeven. Dit lichaam was hem tevoren tot offer bereid. Zijn offer zou de dierlijke slachtoffers, die slechts voorafschaduwingen waren, te boven gaan.

Heb 10:5 Daarom zegt Hij bij zijn komen in de wereld: ‘Slachtoffer en offerande hebt U niet gewild, maar U hebt Mij een lichaam toebereid; (Telos)

Hij offerde een slachtoffer voor onze zonden, opdat zij vergeven en wij ervan verlost zouden worden.

Heb 10:12 Maar Hij, nadat Hij een slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand (Telos)

Hij deed dit uit liefde tot ons, om onzentwil.

Efe 5:2 en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. (Telos)

Hij gaf Zichzelf aan God tot een offer. Op aarde werd, temidden van geweld, gevloek en hoon, een gave aan God geschonken.

Heb 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. (Telos)

Het offer van Christus was voor God welbehagelijk, tot een welriekende reuk.

Efe 5:2 en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. (Telos)

Zijn offerande was een slachtoffer, een bloedig offer. Als een schaap werd Hij ter slachting geleid, verkondigt de profeet Jesaja. De profeet Johannes zag Hem in de hemel als een Lam staande als geslacht.

Heb 10:12 Maar Hij, nadat Hij een slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand (Telos)

Heb 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. (Telos)

Zijn offerande was een vlekkeloos, ja, volkomen offer.

Heb 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. (Telos)

Door zijn offer worden niet alleen zondaars, maar zelfs hemelse dingen gereinigd.

Heb 9:23  Het was dus nodig dat wel de zinnebeelden van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere slachtoffers dan deze. (Telos)

Waarde voor God

Wat betekent het offer van Christus voor God? Ten eerste, het offer toont Gods liefde. Zo lief had Hij de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon ten offer voor ons zondaars overgaf, ten einde ons te redden en te behouden.

Het offer toont ons ook Gods heiligheid en gerechtigheid. Gods liefde wilde onze redden, Zijn heiligheid en gerechtigheid moest ons oordelen en wegdoen. Zijn Liefde tot ons echter legde de straf op Hem, Zijn Zoon, die plaatsvervangend de straf droeg.

Het offer van de Heiland doet dus Gods liefde, gerechtigheid en heiligheid uitkomen.

Het offer van de Heiland toont ook Gods lankmoedigheid. God verdroeg dat de mensen Zijn Zoon hoonden en smaden, juist ook toen Deze aan het kruis hing.

Het offer van de Heiland toont ook de waarde van geloofsvertrouwen op God. De Heiland onderwierp zich aan Gods wil en gaf zich aan Hem over en aan zondaars, omdat de Zoon erop vertrouwde dat God alle dingen ten goede doet meewerken voor wie Hem liefhebben en vertrouwen.

Het offer van de Heiland toont ook de waarde van toewijding aan God en Zijn zaak. De Heiland onderwierp zich aan Gods wil en diende Zijn Vader tot het bittere einde aan het kruis. Gods eer, Gods wil en Gods zaak gingen bij Hem boven alles, boven zijn eigen menselijk leven.

Het offer van de Heiland is een onberispelijk en rein leven, waarop God met welbehagen neerzag. "Gij zijt mijn geliefde Zoon. In U heb ik Mijn welbehagen gevonden”. Op Golgotha’s heuvel werd een leven geofferd waar mens noch engel noch God iets tegen kon hebben. ‘Ik vind geen schuld in Hem’ (stadhouder Piltatus). Een schuldeloos, zondeloos, vlekkeloos leven, een heilige offerande, werd opgeofferd aan God.