Openbaring 1

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 15 sep 2017 om 11:06 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Commentaar}} == Opb. 1:1 == Opb 1:1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren; en Hij heeft di...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Openbaring 1:


Openbaring 1 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Opb. 1:1

Opb 1:1  Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren; en Hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. (TELOS)

Openbaring van Jezus Christus. Hoewel het boek heet "Openbaring van Johannes" is het eigenlijk "de openbaring van Jezus Christus". Johannes was als het ware de secretaris, die notuleerde.

Opb 1:19 Schrijf dan hetgeen gij ziet, zoo hetgeen is als hetgeen hierna geschieden zal, (TELOS)

Opb. 1:3

Opb 1:3  Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat; want de tijd is nabij. (TELOS)

Gelukkig. Een gelukkig- of zaligspreking.

Profetie. Profetie is openbaar maken van Gods woorden. De geest of adem van de profetie is het getuigenis van Jezus. Om hem gaat het.

Opb 19:10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden; en hij zei tot mij: Zie toe, doe dit niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. (TELOS)

De Bijbel is een profetisch boek. Het is een boek van mensen, waarin de Heer Jezus geopenbaard wordt:

Lu 24:27 En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond. (TELOS)

Opb. 1:4

Opb 1:4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten die voor zijn troon zijn, (TELOS)

De zeven Geesten. Vergelijk de zeven dingen die van de Geest worden gezegd in Jes. 11. De Geest rust op Hem. Vergelijk de stam van de zesarmige kandelaar in het Heilige.

Jes 11:1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. Jes 11:2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, (2) de Geest der wijsheid en (3) des verstands, (4) de Geest des raads en (5) der sterkte, (6) de Geest der kennis en (7) der vreze des HEEREN. (SV)

Opb. 1:5

Opb 1:5 en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed, (TELOS)

Eerstgeborene uit de doden. Hij is niet de eerste die uit de dood weer levend werd. Hij is wel de hoogste in rang. Dat is de betekenis van "eerstgeborene" hier.

In Opb. 1:4-6 worden zeven dingen genoemd die tot het wezen, stand en doen van de Zoon van God behoren:

  1. Die is en die was en die komt. Hij is Jahweh, die zal verschijnen in de wererld.
  2. De zeven Geesten. Deze zijn de ogen van het Lam (Opb. 5:6). Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Zeven geesten
  3. Jezus Christus (1:5). De Zoon van God is mens geworden, die gezalfd werd (Christus = Gezalfde) en op aarde heeft geleefd
  4. Eerstgeborene
  5. Overste van de koningen
  6. Verlosser
  7. Die ons verhoogt

Zeven staat voor volheid, compleetheid.

Opb. 1:9

Opb 1:9  Ik, Johannes, uw broeder en medegenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en de getuigenis van Jezus. (TELOS)

In de verdrukking. Johannes verhaalt niet wat hem allemaal overkomen is. Hij volstaat met een korte mededeling. Niet hij, maar Jezus Christus staat in het middelpunt.