Banier: verschil tussen versies

122 bytes toegevoegd ,  1 jaar geleden
k
geen bewerkingssamenvatting
k
k
 
* of opdat de op een punt samengebrachte troepen van daar de vijand zouden aanvallen (Jes. 18.3; Jer. 4:21; 51:27),
* of ook om, als een soort van telegraaf, ergens bericht van te geven. (Jer. 50:2).
 
[[Bestand:Banners of Knights of the Thistle January 2009.jpg|miniatuur|474x474px|Banieren van een Schotse ridderorde.]]
 
 
De Israëlieten gebruikten vaandels in de woestijn.<blockquote>''Nu 1:52 Terwijl de Israelieten zich zullen legeren, ieder bij zijn legerplaats en zijn vendel, naar hun legerscharen, (SV)'' </blockquote><blockquote>''Nu 2:2 De Israelieten zullen zich legeren ieder bij zijn vendel onder de veldtekenen van hun families; op een afstand zullen zij zich rondom de tent der samenkomst legeren. Nu 2:3  Aan de oostzijde, aan de kant waar de zon opgaat, zal het vendel van de legerplaats van Juda zich legeren naar hun legerscharen. (SV)''</blockquote><blockquote>''Nu 2:10 Het vendel van de legerplaats van Ruben zal aan de zuidzijde zijn, naar hun legerscharen.'' ''(SV)''</blockquote><blockquote>''Nu 2:17 De tent der samenkomst nu, de legerplaats der Levieten, zal te midden van de legerplaatsen opbreken; zoals zij zich zullen legeren, zullen zij ook opbreken, ieder op zijn plaats naar hun vendels. Nu 2:18 Het vendel van de legerplaats van Efraim naar hun legerscharen zal aan de westzijde zijn. De vorst nu der zonen van Efraim was Elisama, de zoon van Ammihud; (SV)''</blockquote><blockquote>''Nu 2:25 Het vendel van de legerplaats van Dan zal aan de noordzijde zijn, naar hun legerscharen. De vorst nu der zonen van Dan was Achiezer, de zoon van Ammisaddai; (SV)''</blockquote><blockquote>''Nu 2:31 Al de getelden van de legerplaats van Dan waren honderdzevenenvijftigduizend zeshonderd. Zij zullen naar hun vendels het laatst opbreken. (...) Nu 2:34 En de Israelieten deden het; juist zoals de HERE Mozes geboden had, legerden zij zich naar hun vendels, en braken zij op, ieder naar zijn geslacht, bij zijn familie. (SV)''</blockquote><blockquote>''Nu 10:14 In de eerste plaats brak het vendel van de legerplaats der Judeeers op volgens hun legerscharen; aan het hoofd van het leger van Juda stond Nachson, de zoon van Amminadab; (...) Nu 10:17 Daarna werd de tabernakel afgebroken, en braken de Gersonieten en de Merarieten op, die de tabernakel droegen. Nu 10:18 Vervolgens brak het vendel van de legerplaats van Ruben op volgens hun legerscharen; aan het hoofd van het leger van Ruben stond Elisur, de zoon van Sedeur; (...) Nu 10:21 Daarna braken de Kehatieten op, die het heilige droegen; men richtte de tabernakel op, voordat zij kwamen. Nu 10:22 Dan brak het vendel van de legerplaats der Efraimieten op volgens hun legerscharen; aan het hoofd van het leger van Efraim stond Elisama, de zoon van Ammihud; (...) Nu 10:25 Als laatste van alle legerplaatsen brak het vendel van de legerplaats der Danieten op volgens hun legerscharen; aan het hoofd van het leger van Dan stond Achiezer, de zoon van Ammisaddai; (SV)''</blockquote><blockquote>''Jes 5:26 Daarom heft Hij een banier op voor het volk in de verte en Hij fluit het tot Zich van het einde der aarde; zie, haastig, ijlings komt het. (SV)''</blockquote><blockquote>''Jes 11:11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. Jes 11:12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks. (SV)''</blockquote><blockquote>''Jes 13:2 Heft op een banier, op een hogen berg; verheft een stem tot hen; beweegt de hand omhoog, dat zij intrekken door de deuren der prinsen. (SV)''</blockquote><blockquote>''Jes 18:3 Allen gij ingezetenen der wereld, en gij inwoners der aarde! als men de banier zal oprichten [op] de bergen, zult gijlieden [het] zien, en als de bazuin zal blazen, zult gijlieden [het] horen. (SV)''</blockquote>Bij het '''leger''' werd een banier gebruikt als veldteken, waarom men zich schaarde. Onder het veldteken verenigden de manschappen zich, trokken zij op en streden zij. De echte vaandeldrager verdedigde het veldteken ten koste van zijn leven, omdat de banier verbonden was met de eer van het leger. In de tijd van de bijbel gaf de banier vaak de plaats van de koning aan.
bureaucraten, Bevestigde gebruikers, redacteuren, beheerders
28.254

bewerkingen