Sterkte

Sterkte is het vermogen om aan een kracht weerstand te bieden.

Voorbeeldzinnen: “De sterkte van de dijk heeft de kracht van de golven weerstaan.” “De sterkte van onze landsverdediging (d.i. dus het vermogen om aan de kracht van de vijand weerstand te bieden) lag grotendeels in onze weke bodem in verband met onderwaterzettingen.” “Zijn sterk gestel weerstond de invloed van het ongezonde klimaat.”

Men wenst iemand bij een ziekte sterkte toe, om het verloop van de ziekte te weerstaan; men hoopt, dat de herstellende weer spoedig zijn krachten zal herwinnen, n.l. het vermogen om zijn dagelijks werk te kunnen verrichten.

Synoniemen

Woorden met gelijke of bijna gelijke betekenis zijn kracht, macht en vermogen. Gemeenschappelijk is de gedachte: het bezit van de voorwaarden, om een werking te verrichten.

Vermogen duidt eenvoudig aan, dat men in staat is de werking te verrichten, zonder daarom nog tot de uitvoering over te gaan. “De mens bezit het vermogen om te denken.”

Kracht is de oorzaak, die een werking teweeg brengt of wijzigt (de zwaartekracht, de spankracht); of wel het vermogen om een werking te verrichten: “de kracht van den storm”. “Zijn lichaamskracht is verbazend groot.”

Macht is het vermogen om invloed uit te oefenen, vooral — hoewel niet uitsluitend — door zijn maatschappelijke positie. “De macht van de koning is niet onbeperkt.” ”De macht van het woord is vaak groter dan men denkt.” Soms betekent macht (van ‘mogen’) lichamelijk vermogen: “uit alle macht schreeuwen”.

God is mijn Sterkte

"God zal Mijn sterkte zijn," is de belijdenis van de Christus in Jes. 49:5.

Jes 49:4  Doch Ik zei: Ik heb te vergeefs gearbeid, Ik heb Mijn kracht onnut en ijdel toegebracht; gewis, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn werkloon is bij Mijn God. Jes 49:5  En nu zegt de HEERE, Die Mij Zich van [moeders] buik af tot een Knecht geformeerd heeft, dat Ik Jakob tot Hem wederbrengen zou; maar Israël zal zich niet verzamelen laten; nochtans zal Ik verheerlijkt worden in de ogen des HEEREN, en Mijn God zal Mijn Sterkte zijn. (CP[1])

God is ook míjn sterkte. Hij stelt mij in staat aan tegenkrachten weerstand te bieden.

Jes 12:2  Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden. (SV)

 
Sterk? Nee mijn vriend, Ik ben er verre van. Wat je ziet is gewoon een zwak persoon met een heel sterke God

Bron

Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922) s.v. 160. Kracht — macht — sterkte — vermogen.

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.